pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Opera Omnia. Tom VII/2. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego

Autor książki:

kard. Joseph Ratzinger

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2016
Oprawa: twarda
Ilość stron: 584 s.
Wymiar: 150x220 mm
EAN: 9788380612969
ISBN: 978-83-8061-296-9
Data: 2016-10-21
47.25 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Opera omnia T. VII-2. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego.

Książka "Opera Omnia. Tom VII/2. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego" - kard. Joseph Ratzinger - oprawa twarda - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 584 stron i została wydana w 2016 r. Cena 47.25 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

CZĘŚĆ E
KOMENTARZ

DO KONSTYTUCJI DOGMATYCZNEJ O KOŚCIELE LUMEN GENTIUM

Wprowadzenie [1963]
Historia powstania Konstytucji i jej założenia
Uwagi do pierwszego rozdziału
Uwagi do drugiego rozdziału
Uwagi do trzeciego rozdziału
Rozdział czwarty, piaty i szósty
Uwagi do siódmego rozdziału
Uwagi do ósmego rozdziału

Kolegialność biskupów według nauczania Soboru Watykańskiego II
I. Wypowiedzi Soboru o kolegialności biskupów
1. Termin "kolegium"
2. Pierwsze wywody o zasadzie sukcesji apostolskiej
3. Sakrament a prawo
4. Kolegium biskupów jako kontynuacja kolegium Apostołów
5. Władza kolegialna i prymacjalna
II. Nota praevia explicativa
1. Fakty
2. Treść
III. Uwagi do kwestii kwalifikacji teologicznej
1. Przedstawienie kwestii
2. Deklaracja Komisji Teologicznej
3. Rezultat
Kościół lokalny i Kościół powszechny
Komentarz do Lumen gentium, nr 26

Komentarz do "Wyjaśnień, które przedstawił Sekretarz Generalny Soboru podczas 123. Kongregacji Generalnej w dniu 16 listopada 1964 roku"
I. Przesłanki historyczne
II. Pierwsza część Wyjaśnień: kwestia kwalifikacji teologicznych
III. Nota explicativa praevia


DO KONSTYTUCJI DOGMATYCZNEJ O OBJAWIENIU BOŻYM DEI VERBUM

Wprowadzenie i komentarz do Prooemium, do rozdziałów I, II i IV Konstytucji o Objawieniu Dei Verbum
Wprowadzenie
Komentarz do Prooemium i do pierwszego rozdziału
Rozdział pierwszy
Rozdział drugi
Rozdział szósty


DO KONSTYTUCJI DUSZPASTERSKIEJ O KOŚCIELE W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM GAUDIUM ET SPES

Komentarz do pierwszego rozdziału części pierwszej Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes

Soborowy obraz człowieka w jego roli dla wychowania
A. Obraz człowieka w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
I. Recepcja i krytyka współczesnego obrazu człowieka
1. Opis sytuacji i analiza
2. Rezultat dla idei chrześcijańskiego wychowania
II. Przeformułowanie etosu chrześcijańskiego
1. Tendencja personalistyczna
2. Historyczno-dynamiczny charakter
III. Zależność czasowa wypowiedzi teologicznych
B. Koncepcja wychowania w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim
I. Cel wychowania
II. Tradenci wychowania
III. Kwestia szkół katolickich

Przyszłość świata za sprawą nadziei człowieka


KOMENTARZ DO DEKRETU O POSŁUDZE I ŻYCIU PREZBITERÓW PRESBYTERORUM ORDINIS

Posługa i życie kapłanów
Uwagi wstępne do problematyki
1. Istota urzędu prezbitera
1.1. Podstawy chrystologiczne
1.2. Rozwinięcie w Tradycji (św. Augustyn)
2. Chrystologia i eklezjologia
Kościelny charakter kapłaństwa
3. Program duchowy
Perspektywy: Chrystologicznie ugruntowana jedność Nowego i Starego Testamentu


KWESTIA MISJI

Wypowiedzi Soboru o misjach poza Dekretem misyjnym
I. Zdefiniowanie tematu w Konstytucji dogmatycznej o Kościele
1. Trynitarny punkt wyjścia
2. Rozwinięcie z perspektywy pojęcia Kościoła
3. Katolickość wewnątrzkościelna
4. Wielość religii i jedność Bożego wołania
5. Droga misji
II. Idea misyjna w Dekretach o apostolstwie świeckich i o posłudze oraz życiu prezbiterów
1. Dekret o świeckich
2. Dekret o prezbiterach
III. Deklaracje o wolności religijnej i o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich: problem relacji pomiędzy misją i dialogiem
1. Deklaracja o wolności religijnej
2. Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich
3. Misja i dialog


CZĘŚĆ F
RECEPCJA

Zadania i kwestie teologiczne omawiane na spotkaniu teologów luterańskich i katolickich po Soborze
Uwagi wstępne
1. Tematy z całego zakresu prac soborowych
2. Kościół i Kościoły
3. Ciało Chrystusa i Kościół - Kościół i Chrystus
I. Ciało Chrystusa i Kościół
1. Problematyka stanowisk przedsoborowych
2. Złożoność pojęcia "Ciało Chrystusa"
3. Odpowiedź Soboru
II. Chrystus i Kościół
1. Jedność Chrystusa i Kościoła
2. Dynamiczny charakter jedności
Chrystusa i Kościoła
3. Reforma i reformacja
4. Przynależność do Kościoła i świętość Kościoła
Uwagi końcowe
Ciało Chrystusa i Duch Chrystusa

Kościół otwarty na świat?
Refleksje nad strukturą Soboru Watykańskiego II
I. Zasadnicze uwagi odnośnie do kwestii otwarcia się Kościoła na świat
II. Otwarcie się Kościoła na świat na Soborze Watykańskim II
1. Nowy realizm teologii
2. Zniesienie granic w Kościele
3. Idea dialogu
4. "Tak" dla niezależności obszarów świeckich
Uwagi końcowe

Katolicyzm po Soborze
1. Uwagi o stanie odnowy liturgicznej
2. Kościół a świat
3. Zwrot ku ekumenii

Wywiad dla "Redenciόn"

Dziesięć lat od rozpoczęcia Soboru - gdzie jesteśmy?

Kościół a świat
W kwestii recepcji Soboru Watykańskiego II
I. Diagnoza tekstu i jego charakteru
II. Rys historyczny
1. Euforia przełomu
2. Rozczarowanie i kryzys
3. Stanowisko obecne
Perspektywy - pewna przypowieść

Tezy na temat "Dziesięć lat Vaticanum II"

Bilans okresu posoborowego - niepowodzenia, zadania, nadzieje
1. Jak doszło do opisanych procesów posoborowych?
2. Co należy czynić?
a) Znaczenie i granice soborów
b) Kwestia właściwej recepcji Vaticanum II

Aggiornamento
[Homilia wygłoszona w Rzymie w dniu 12 października 1982 roku]

Wybrane tematy eklezjologiczne z okazji XX-lecia zakończenia obrad Soboru Watykańskiego II

Odwaga czynienia tego, co właściwe!
[Wywiad przeprowadzony przez Huberta Schöne z okazji Synodu Biskupów, 1985]

Wola Ojców
Duch i postanowienia Soboru Watykańskiego II
[Rozmowa Huberta Schöne, redaktora Radia Bawarskiego]

Communio jako program
1. Powstanie czasopisma "Communio"
2. Nazwa jako program

Odpowiedzialność za Kościół i świat w czasach współczesnych
Hommage dla kardynała Königa

Chrystocentryzm Soboru Watykańskiego II
[Kazanie w Marktl am Inn, 13 lipca 1997 roku]

Wezwanie do sprawiedliwości
[Kazanie dla uczestników konferencji Call to justice z okazji 40-lecia promulgacji Konstytucji Pastoralnej Gaudium et spes, Rzym 2005]


CZĘŚĆ G
RECENZJE I PRZEDMOWY

RECENZJE

Do: Hubert Jedin, Kleine Konzilsgeschichte. Siebente durchgesehene und von einem Bericht über das Zweite Vatikanische Konzil vermehrte Auflage, Freiburg 1966 [Mała historia Soboru, wydanie siódme poprawione i wzbogacone o raport o Soborze Watykańskim II]

Do: Dokumente des 2. Vatikanischen Konzils.
Mit den authentischen lateinischen Texten der Acta Apostolicae Sedis und der Übersetzung im Auftrag der deutschen Bischöfe. Eingeleitet von Konzilsvätern und Konzilsberatern, Münster 1966/67
[Dokumenty Soboru Watykańskiego II, z autentycznym tekstem łacińskim Acta Apostolicae Sedis i przekładem na zlecenie biskupów niemieckich, ze wstępem Ojców i ekspertów soborowych]

Do: Franz Michael Willam
Vom jungen Angelo Roncalli (1903-1907) zum Papst Johannes XXIII (1958-1963) Innsbruck 1967
[Od młodego Angelo Roncallego (1903-1907) do papieża Jana XXIII (1958-1963)]

Do: Lieselotte Höfer, Mysterium Unitatis.
Pastoralhteologisches zum Oekumene-Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils Freiburg 1967
[Mysterium unitatis. Teologiczno-pastoralne spojrzenie na Dekret ekumeniczny Soboru Watykańskiego II]

Do: Indices verborum et locutionum decretorum Concilii Vaticani II, 3.
Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen Gentium; 5. Decretum de Oecumenismo Unitatis Redintegratio; Firenze 1968;
id.: 11. Constitutio dogmatica de divina Revelatione Dei Verbum, Firenze 1969

Do: Hans Waldenfels, Offenbarung. Das Zweite Vatikanische Konzil auf dem Hintergrund der neueren Theologie
(= Beiträge zur ökumenischen Theologie, 3) München 1969
[Objawienie. Sobór Watykański II w świetle nowożytnej teologii
(= Przyczynki do teologii ekumenicznej, 3)]

PRZEDMOWY

Do: Flavio Peloso, Santi e santitá dopo il Concilio Vaticano II, Roma 1991
[Święci i świętość po Soborze Watykańskim II]

Do: Leo Scheffczyk, La Chiesa. Aspetti della crisi postconciliare e corretta intepretazione del Concilio Vaticano II (Già e non ancora 327), Mailand 1998
[Leo Scheffczyk, Aspekte der Kirche in der Krise. Um die Entscheidung für das authentische Konzil (Quaestiones non disputatae 1), Siegburg 1993
[Aspekty Kościoła w kryzysie. Wokół decyzji za autentycznym Soborem]


DODATEK

Od wydawcy
I. Uwagi do "Opera omnia"
II. Uwagi do tomu VII
Część A: W przededniu Soboru
Część B: Współpraca
Część C: Sprawozdanie / Uczestniczenie
Część D: Współpraca z kard. Josefem Fringsem
Część E: Komentarz
Część F: Recepcja
Część G: Recenzje i przedmowy
Podziękowanie

Informacje bibliograficzne
Część A: W przededniu Soboru
Część B: Współpraca
Współpraca w czasie przygotowań
Współpraca przy konstytucji o objawieniu bożym Dei verbum
Współpraca przy konstytucji o kościele Lumen gentium
Współpraca przy dekrecie misyjnym Ad gentes
Szkice do soborowych przemówień kardynała Josefa Fringsa
Część C: Sprawozdanie / Uczestniczenie
Część D: Współpraca z kardynałem Josefem Fringsem
Część E: Komentarz
Do konstytucji dogmatycznej o kościele Lumen gentium
Do konstytucji dogmatycznej o objawieniu bożym Dei verbum
Do konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes
Do dekretu o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis
W kwestii misji
Część F: Recepcja
Część G: Recenzje i przedmowy
Recenzje
Przedmowy

Wykaz literatury
I. Źródła *[dalsze dane do wydań tekstów źródłowych zob. także pod II.2.]
II. Literatura drugorzędna

Cytaty z Pisma
Stary Testament
Nowy Testament