pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Opera Omnia. Tom V. Pochodzenie i przeznaczenie

Autor książki:

kard. Joseph Ratzinger

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2022
Oprawa: twarda
Ilość stron: 375 s.
Wymiar: 150x220 mm
EAN: 9788382880472
ISBN: 978-83-7702-368-6
Data: 2022-11-02
120.96 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Tom V

Odkryjmy sens i piękno chrześcijaństwa w dziełach
Opera omnia Josepha Ratzingera – Benedykta XVI
Ks. Krzysztof Góźdź, redaktor Opera omnia
Bóg, Stwórca i Spełniciel
Wprowadzenie do przyczynków Josepha Ratzingera o nauce o stworzeniu, antropologii i mariologii
Wykaz skrótów

Część A
Pochodzenie z odwiecznego rozumu i miłości Boga
Na początku Bóg stworzył.

Cztery kazania o stworzeniu i upadku konsekwencje wiary w stworzenie

Przedmowa [1985]
Uwagi wstępne do nowego wydania [1996]

Bóg Stwórca
Pierwsze kazanie wielkopostne, Monachium, 8 marca 1981 roku
1. Różnica między formą a treścią w opisie stworzenia
2. Jedność Biblii jako kryterium jej interpretacji
3. Kryterium chrystologiczne
Sens biblijnych opisów stworzenia
Drugie kazanie wielkopostne, Monachium, 15 marca 1981 roku
1. Racjonalność wiary w stworzenie
2. Trwałe znaczenie symbolicznych elementów tekstu
a) Stworzenie a kult
b) Szabatowa struktura stworzenia
c) Wyzysk ziemi

Stworzenie człowieka
Trzecie kazanie wielkopostne, Monachium, 22 marca 1981 roku
1. Człowiek – wzięty z ziemi
2. Podobieństwo Boże
3. Stworzenie i ewolucja

Grzech i odkupienie
Czwarte kazanie wielkopostne, Monachium, 29 marca 1981 roku
1. Na temat grzechu
2. Granica i wolność człowieka
3. Grzech pierworodny
4. Odpowiedź Nowego Testamentu

Konsekwencje wiary w stworzenie
1. Wyparcie wiary w stworzenie z myśli nowożytnej
2. Trzy sposoby przesłaniania pojęcia stworzenia w myśli współczesnej
3. Wiara w stworzenie jako podstawowa decyzja antropologiczna

Stworzenie, byt stworzony i zbawienie świata
Stworzenie [artykuł w leksykonie, 1964]
Wiara w stworzenie a teoria ewolucji
Arka Noego – figurą Kościoła
Kazanie wygłoszone w ramach porannego nabożeństwa,
Haus Ohrbeck / Georgsmarienhütte, 19 lutego 1974 roku
Emanacja [artykuł w leksykonie, 1959]
Światło [artykuł w leksykonie, 1963]

Posłowie teologa
Do: Karl Hummel, Was Theologen nicht mehr sagen sollten. Überlegungen eines Naturwissenschaftlers [Czego teologowie nie powinni już mówić.

Rozważania przyrodnika], Th Q 149 (1969)

Grzech pierworodny – „wydarzenie przedkosmiczne”
Rec. do: Christa Jerrentrup-Heide, Die Menschheit woher – wohin
Ein Durchbruch zu Uranfängen und ihre Bedeutung für Gegenwart und Zukunft
[Ludzkość skąd – dokąd Przełom do prapoczątków i ich znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości], Kolonia 1971

Ewolucja jako zapytanie wobec wiary i teologii
Przedmowa do: Robert Spaemann / Reinhard Löw / Peter Koslowski,
Evolutionismus und Christentum
[Ewolucjonizm a chrześcijaństwo] (= Civitas-Resultate 9)
Weinheim 1986

„Pośrednictwo pojęcia epifanii”
Rec. do: Heinz Robert Schlette, Epiphanie als Geschichte.

Ein Versuch [Epifania jako historia. Próba], Monachium 1966

Pożegnanie z diabłem
Rozważania o kuszeniach Jezusa (Mk 1,12n i par.)

Mocarny i mocarz (Mk 3,27)
O problemie potęgi zła z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej
Wstępne refleksje na temat zagadnienia
Kontekst historii religii
Rozwinięcie pytania w wierze Starego Testamentu
Co na temat podejmowanej kwestii możemy wywnioskować z Nowego Testamentu

Końcowe konsekwencje

Chrześcijańska wolność i zaufanie
Przedmowa do: Léon-Joseph Suenens, Erneuerung und Mächte der Finsternis [Odnowa w Duchu Świętym i moce ciemności], Salzburg 1983
Część B
Człowiek stworzony jako obraz Boga
Misja człowieka w świecie

Czym jest człowiek
I. Niesamowita otwartość kwestii
II. Pierwsza odpowiedź: Podobieństwo człowieka do Boga i jego wykładnie
III. Dwoistość oblicza człowieka w świetle biblijnego motywu dwóch braci
IV. Nowy Adam

„Troska o człowieczeństwo człowieka”
Przedmowa do: Augusto Sarmiento / Javier Escrivá-Ivars (Eds.), Enchiridion Familiae. Textos del magisterio pontificioy conciliar sobre el matrimonio y la familia [Enchiridion Familiae.

Teksty papieskiego i soborowego nauczana o małżeństwie i rodzinie] 6 tomów, Madryt 1992

Szkoła dobrego życia
Przedmowa do: Martin Bialas CP, Lieben und Leiden.

Betrachtungen im Geiste des hl. Paul vom Kreuz
[Kochać i cierpieć. Medytacje w duchu św. Pawła od Krzyża], Innsbruck 1994

Wezwanie do ludzkiego społeczeństwa

Małżeństwo i rodzina w Bożym planie
O Adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio”
1. Antropologiczne i teologiczne podstawy małżeństwa i rodziny (nr 11)
2. Małżeństwo w historii zbawienia; jego sakramentalność (nr 12 i 13)
3. Małżeństwo i rodzina (nr 14 i 15)
4. Małżeństwo i dziewictwo (nr 16)

Kobieta, strażniczka człowieka
Próba wprowadzenia do Listu apostolskiego
„Mulieris dignitatem” 0 43
1. Obraz człowieka
2. Sytuacja historyczna
3. Dwie podstawowe formy kobiecej egzystencji
4. Nowy wymiar
5. Strażniczka człowieka
Dar mądrości
Wolność jako centralna rzeczywistość
Przedmowa do: Fernando Ocáriz, Naturaleza, gracia
y gloria [Natura, łaska i chwała] (= BTeo 24),
Pamplona 2000
Kluczowe kwestie człowieczeństwa
„Oto Człowiek” (J 19,5)
Dlaczego temu dramatowi nadal udzielać
publicznego głosu
Prawo silniejszego – siła prawa
„Ecce homo”
Spojrzenie na drugiego zachowuje prawdę i godność człowieka
Człowiek między reprodukcją a stworzeniem
Kwestie teologiczne dotyczące pochodzenia życia ludzkiego
I. Reprodukcja
II. Dialog z historią
1. „Homunculus” w historii prądów intelektualnych
2. Pochodzenie człowieka według świadectwa Biblii
III. Wyjątkowość pochodzenia człowieka
Człowiek – przedmiot czy osoba
Chrześcijańskie rozważania o kwestiach bioetyki
1. Pytania bioetyki do Kościoła
2. U źródeł trudności w zrozumieniu
3. „Doświadczenia graniczne” i pokusa zapomnienia
4. Wiara i pytanie o ostateczny sens
5. Cały zakres moralności chrześcijańskiej
6. Podstawowa zasada bioetyki
7. Tożsamość medycyny
XII
Spis treści
Każdy człowiek jest obrazem Boga
O godności osób niepełnosprawnych intelektualnie
i chorych psychicznie
Wyleczenie prawdziwej rany człowieczeństwa
Przedmowa do: Javier Lozano Barragán,
Teología y medicina [Teologia i medycyna], Bogotá 2000
Tylko ten, kto zna Boga, znajduje człowieka
Święto Młodych ku czci św. Korbiniana, Fryzynga,
12 listopada 1978 roku
Chrzest – uzdrowienie naszej ślepoty
Kazanie wygłoszone w ramach porannego nabożeństwa,
Haus Ohrbeck / Georgsmarienhütte, 20 lutego 1974 roku
Łaska a usprawiedliwienie
Gratia praesupponit naturam
Rozważania o znaczeniu i granicy scholastycznego aksjomatu
[Uwaga wstępna, 1962]
[Uwaga wstępna, 1973]
I. Problem
II. Poszczególne elementy jednej odpowiedzi
1. Pierwotne rozumienie scholastycznego aksjomatu
2. Odpowiedź Pisma Świętego
III. Próba syntezy
Jak daleko sięga konsensus co do nauki o usprawiedliwieniu
Nieobecność tematu usprawiedliwienia we współczesnej
świadomości
Doświadczenie religijne Lutra a współczesny obraz
Boga i człowieka
Podstawowe elementy konsensusu co do usprawiedliwienia
Wolność Boga a moc łaski
Przedmowa do: Ludwig Weimer, Die Lust an Gott und seiner Sache.

Oder lassen sich Gnade und Freiheit, Glaube und Vernunft, Erlösung
und Befreiung vereinbaren [Zainteresowanie Bogiem i Jego sprawą.

Czy też da się pogodzić łaskę i wolność, wiarę i rozum, odkupienie
i wyzwolenie ], Fryburg 1981
XIII
Spis treści
Dzieło schyłku życia Ericha Przywary
Rec. do: Erich Przywara, Alter und Neuer Bund. Theologie
der Stunde [Stare i Nowe Przymierze. Teologia czasu],
Wiedeń 1956
Karl Barth a wiara katolicka
Rec. do: Hans Küng, Rechtfertigung.

Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung
[Usprawiedliwienie. Nauczanie Karla Bartha i refleksja katolicka]
(= Slg Hor 2), Einsiedeln 1957
Nauka o usprawiedliwieniu a chrystologia
Rec. do: Hans Küng, Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths
und eine katholische Besinnung [Usprawiedliwienie.

Nauczanie Karla Bartha i refleksja katolicka]
(= Slg Hor 2), Einsiedeln 1957
Część C
Maryja jako typologiczna
i osobowa antycypacja
spełnienia w łasce
Córa Syjonu.

Rozważania o maryjnej wierze Kościoła
Przedmowa
Rozdział 1
Biblijne umiejscowienie mariologii
Rozdział 2
Maryjna wiara Kościoła
1. Pradogmat maryjny: Dziewica i Matka
a) Teksty nowotestamentalne
b) Sens teologiczny
2. Wolność od grzechu Adama
3. Wzięcie z ciałem do niebieskiej chwały
XIV
Spis treści
Biblijne i systematyczne aspekty mariologii
„Pełna łaski”
Elementy biblijnej pobożności maryjnej
Maryja, córa Syjonu – Matka wierzących
Maryja – prorokini
Maryja w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania
Rozważania o pozycji mariologii i pobożności maryjnej
w całokształcie wiary i teologii
1. Tło i znaczenie wypowiedzi mariologicznej
Soboru Watykańskiego II
2. Pozytywna funkcja mariologii w teologii
3. Miejsce mariologii w całokształcie teologii
4. Mariologia – antropologia – wiara w stworzenie
5. Pobożność maryjna
Znak niewiasty
Próba wprowadzenia do encykliki
„Redemptoris Mater”
I. Aspekty metodologiczne
1. Czytać Biblię jako całość
2. Żeńska linia w Biblii
3. Mariologia historyczno-dynamiczna
4. Bimillenaryzm
II. Cztery treściowe priorytety
1. Maryja – wierząca
2. Znak niewiasty
3. Pośrednictwo Maryi
4. Nadanie sensu dla Roku Maryjnego
Problem mariologii
Refleksje o niektórych nowych publikacjach
„Rozwój nie przekreśla tożsamości”
Przedmowa do: Franz Mussner, Maria, die Mutter Jesu im Neuen
Testament [Maryja, Matka Jezusa
w Nowym Testamencie], St. Ottilien 1993
XV
Spis treści
Teologia o Fatimie
Rec. do: Virgil Marion, Eine Theologie über Fatima. Versuch einer
Sinndeutung der Sühneforderung Marias [Teologia o Fatimie.

Próba interpretacji sensu roszczenia zadośćuczynienia Maryi],
Innsbruck 1960
Komentarz do tajemnicy fatimskiej
Objawienie publiczne i objawienia prywatne –
ich umiejscowienie teologiczne
Struktura antropologiczna objawień prywatnych
Próba interpretacji „tajemnicy” fatimskiej
Maryja ukazuje nam, co jest najważniejsze
Fatima, 13 października 1996 roku
„Bóg nie wypuścił stworzenia ze swoich rąk”
Otwarcie XVII Światowego Kongresu Maryjnego
i X Światowego Kongresu Mariologicznego, Kevelaer,
11 września 1987 roku
1. „Łaski pełna”
2. „Poczniesz syna”
3. „Trwali jednomyślnie na modlitwie razem
z niewiastami i Maryją, Matką Jezusa”
Dodatek
Od wydawcy
I. Uwagi do „Opera omnia”
II. Uwagi do tomu V
Część A: Pochodzenie z odwiecznego rozumu i miłości Boga:
Na początku Bóg stworzył. Cztery kazania o stworzeniu
i upadku
Konsekwencje wiary w stworzenie
Stworzenie, byt stworzony i zbawienie świata
Część B: Człowiek stworzony jako obraz Boga
Misja człowieka w świecie
Kluczowe kwestie człowieczeństwa
Łaska a usprawiedliwienie
XVI
Spis treści
Część C: Maryja jako typologiczna i osobowa antycypacja
spełnienia w łasce
Córa Syjonu. Rozważania o maryjnej wierze Kościoła
Biblijne i systematyczne aspekty mariologii
Informacje bibliograficzne
Część A: Pochodzenie z odwiecznego rozumu i miłości Boga
Na początku Bóg stworzył. Cztery kazania o stworzeniu i upadku
Konsekwencje wiary w stworzenie
Część B: Człowiek stworzony jako obraz Boga
Misja człowieka w świecie
Kluczowe kwestie człowieczeństwa
Łaska a usprawiedliwienie
Część C: Maryja jako typologiczna i osobowa antycypacja
spełnienia w łasce
Córa Syjonu. Rozważania o maryjnej wierze Kościoła
Biblijne i systematyczne aspekty mariologii
Wykaz literatury
I. Źródła
II. Literatura przedmiotu
Cytaty z Pisma Świętego
Indeks osobowy

Książka "Opera Omnia. Tom V. Pochodzenie i przeznaczenie" - kard. Joseph Ratzinger - oprawa twarda - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 375 stron i została wydana w 2022 r. Cena 120.96 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.