pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Harcerstwo na Rusi i w Rosji 1913-1920. Pamiętnik kresowy. Zeszyt 1. Seria: Przywrócić Pamięć

Autor książki:

Stanisław Sedlaczek

Dane szczegółowe:
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls
Rok wyd.: 2014
Oprawa: twarda
Ilość stron: 136 s.
Wymiar: 105x148 mm
EAN: 9788378505853
ISBN: 978-83-7850-585-3
Data: 2014-04-03
17.69 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 3-5 dni

Opis książki:

Harcerstwo na ziemiach Rusi i na szerokich obszarach Rosji, aż po Sybir, odegrało poważną rolę w wychowaniu narodowem młodzieży polskiej, zarówno rodzin stale tam osiadłych, jak rzuconych losami wojny. Było ono jednym z ważkich czynników renesansu polskości w duszach wielu emigrantów, owego jego odrodzenia, które się dokonało pod wpływem rodaków, przybyłych czasu wojny z kraju. A i z dusz młodych wygnańców wojennych niejedna zawdzięcza Harcerstwu nietylko wytrwanie w polskości i wierze, ale umocnienie się, ale wyrobienie na świadomego i czynnego obywatela-Polaka.

poleca Wojciech Śliwerski Harcerstwo Rusi) było ośrodkiem i kierownikiem tej apostolskiej misji uharcerzania wielkich mas młodzieży, harcerski Kijów stał się siedzibą władz całej tej wielkiej organizacji i przodownikiem Ruchu, który nietylko na kresach dawnej Rzeczypospolitej i na rosyjskiej obczyźnie piękne zapisał karty, ale ponadto przyniósł odradzającej się Polsce dar wspaniały dziesięciu tysięcy harcerzy, harcerek i przyjaciół Harcerstwa, przyniósł zjednoczonemu Harcerstwu w Polsce dar dorobku ideowego i metodycznego, doświadczenia organizacyjnego, oraz dar kilkunastu wartościowych wydawnictw harcerskich.

Praca obecna jest tylko szkicem, sam jej rozmiar z góry przesądził taki jej charakter, wykluczając pełne wykorzystanie nawet tego materjału, jakim rozporządzałem. Musiałem zrezygnować z przedstawienia rozwoju Harcerstwa, choćby przykładowego, w poszczególnych środowiskach. Poprzestając na charakteryzowaniu ogólnem Ruchu i przedstawianiu głównie akcji Naczelnictwa, bynajmniej nie miałem zamiaru pomniejszać ważności pracy i zasług pracowników poza Kijowem. Przeciwnie, pragnę, aby szkic ten zachęcił do zbierania materjałów, któreby pozwoliły zobrazować dokładnie cały ruch harcerski w latach 1913 — 1920 na Rusi i w Rosji.

Przekracza już zupełnie ramy szkicu historja udziału harcerzy i harcerek Rusi i Rosji w polskiej akcji wojennej i pomocniczej dla wojska. Piękna książka Władysława Nekrasza „Harcerze w bojach” wykorzystała w tej mierze wszystkie materjały dostępne jej autorowi. Jeśli chodzi o źródła, to najgorzej przedstawia się okres: koniec 1915 — początek 1917 r., okres pracy tajnej, a bujnie rozwijającej się. Okresowi poprzedniemu poświęcono artykuły w „Młodzieży” i „Harcach”, napisane przez uczestników pracy „za świeżej pamięci”, oraz ustęp w książce „Harcerze w bojach”; miałem także do dyspozycji relacje J. i St. Grzymałowskich, specjalnie dla tej pracy napisane. Coprawda pomiędzy źródłami dotyczącemi samych początków Harcerstwa na Rusi istnieją pewne rozbieżności co do niektórych dat i szczegółów personalnych, jak to zaznaczam w odpowiednich miejscach.

Do okresu po wybuchu rewolucji mamy wiele materjałów w okólnikach i sprawozdaniach, drukowanych we wspomnianych czasopismach, a także w pismach nieharcerskich. Lecz okres środkowy, pracy tajnej, więc „oszczędnej” w materjały archiwalne, najwięcej wymagał rekonstrukcji, opierającej się na pamięci. Wspomnienia moje zawsze jednak zaczepiają o fakty w jakiś sposób zanotowane w druku. Wielką pomocą były mi notatki Romana hr. Bnińskiego i Henryka Glassa.

Zwracam uwagę na „spis środowisk harcerskich” oraz „spis wydawnictw”, zamieszczone na końcu książki. Proszę Czytelników, którzy pracowali na Rusi i w Rosji, o uwagi i uzupełnienia, oraz materjały i dokumenty, któreby pozwoliły przystąpić do opracowania szczegółowej historji Harcerstwa na Rusi i w Rosji, jak to uchwalił III Zjazd w Kijowie, a do czego z różnych stron mnie

Książka "Harcerstwo na Rusi i w Rosji 1913-1920. Pamiętnik kresowy. Zeszyt 1. Seria: Przywrócić Pamięć" - Stanisław Sedlaczek - oprawa twarda - Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Impuls. Książka posiada 136 stron i została wydana w 2014 r. Cena 17.69 zł. Zapraszamy na zakupy!

Spis treści:

I. Wstęp     7

II. Podstawy ideowe ruchu harcerskiego    10

III. Początki Ruchu Harcerskiego na Rusi  16

1. Pierwszy zastęp w Kijowie   16

2. Z Kijowa rozchodzi się Harcerstwo na Ruś.
Rola „Zetu“ 17

3. Pełnomocnictwa ze Lwowa 19

4. Liczby i charakterystyka pracy 21

5. Pierwszy kurs instruktorski    23

6. Patronat i pomoc „Polonji“   24

7. Wybuch wojny 25

IV. Rozwój tajnego Harcerstwa na wschód od frontu    27

1. Sukurs ze Lwowa    . 27

2. Jesień 1915 r.    29

3. Pierwszy Zjazd. Powstanie Naczelnego
Kierownictwa Harcerstwa na Rusi i w Rosji    30

 . Pozyskiwanie poparcia społeczeństwa    . 32

 . Kurs wiosenny w 1916 r.     33

 . Harcerstwo i korporacje uczniowskie  34

 . „Młodzież“   35

 . „Szkoła Harcerza” i inne wydawnictwa   38

 . Kurs na „Syrcu” w 1916 r.    39

10. Drugi Zjazd Główny 40

V. Po upadku caratu 42

 . Pierwsze jawne ćwiczenia 42

 . Stan Ruchu w chwili ujawnienia   43

 . Cel skautingu 44

 . Środki wychowania skautowego   45

 . Organizacja Harcerstwa na Rusi i w Rosji 47

 . Co było niedobre  49

 . Szkic programu Naczelnictwa    49

 . Pierwsze miesiące po rewolucji rosyjskiej 50

 . Towarzystwo Popierania Ruchu Harcerskiego   51

10. Centrala i Chorągwie    54

11. Policzenie się 55

12. Kurs w „Rzuć-Smutek” — rok 1917 55

13. „Młodzież” i „Harce” 56

14. Organizowanie współpracy ze szkołą    57

VI. Trzeci Zjazd Główny 59

 . Liczebność Harcerstwa   59

 . Depesze 60

 . Różne uchwały   61

 . Stosunek do innych organizacyj młodzieży 61

 . Stosunek do „Sokoła“   62

6. Uchwały w sprawie Harcerstwa Żeńskiego     62

7. Niezwykłe wybory       63

8. Wystawa     64

VII. Rok 1918       66

1. Horyzont zaciemnia się      66

2. Wychowaliśmy harcerzy       66

3. Józef Haller w Humaniu       69

4. Drugi kurs w „Rzuć Smutek“        71

5. Konferencja instruktorska         72

6. Jesień 1918 r.         74

7. Radosne wieści z Warszawy       74

VIII. Lata wielkiej próby       78

1. Ostatnie miesiące Naczelnictwa w Kijowie     78

2. Wydział Wschodni w Głównej Kwaterze Z. H. P. w Warszawie     82

3. Luźne wiadomości z lat 1919 — 1920     83

4. Harcerscy bohaterowie     86

IX. Harcerstwo Polskie na Syberji i w Mandżurji       92

X. My, a skauci rosyjscy      95

XI. Istota Harcerstwa na Rusi i w Rosji        100

1. Harcerstwo — ruch wychowawczy        100

2. Naród uczył się przy dzieciach    105

3. Pytania, stawiane młodzieży
przez Harcerstwo   107

XII. Zakończenie 108

XIII. Spis środowisk harcerskich,
które podlegały Naczelnictwu w Kijowie   110

XIV. Spis literatury harcerskiej i pomocniczej,
wydanej na Rusi i w Rosji w latach
1916 — 1919   118

XV. Skorowidz nazwisk 122