pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Główne kierunki filozofii

Autor książki:

Ka­zi­mierz Ajdukiewicz

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Semper
Rok wyd.: 2010
Oprawa: twarda
Ilość stron: 547 s.
Wymiar: 220x240 mm
EAN: 9788375071177
ISBN: 978-83-7507-117-7
Data: 2011-03-21
65.33 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 7 dni

Opis książki:

Książka, której drugie wy­danie Czy­telnik ma przed sobą, uka­zała się po raz pierwszy w 1923 roku. Nie są to zwykłe wy­pisy z co naj­mniej trzech po­wodów.
Po pierwsze, jej pierwsze wy­danie przy­go­tował z wy­jąt­kowym znaw­stwem nie byle kto: Ka­zi­mierz Aj­du­kie­wicz, pierw­szo­pla­nowa po­stać fi­lo­zofii pol­skiej – i ogól­niej, eu­ro­pej­skiej – XX wieku; widać to coraz wy­raź­niej po upływie prawie pół­wiecza od jego śmierci. Po drugie, wy­brane przez siebie teksty, w dużej części (jeśli chodzi o teksty au­torów ob­cych) we wła­snym prze­kła­dzie, Aj­du­kie­wicz opa­trzył przy­pi­sami; nie­które z nich są ma­łymi roz­praw­kami na temat po­ru­szany w od­po­wiednim frag­mencie tekstu głów­nego. Po trzecie, ca­łość zo­stała przez Aj­du­kie­wicza po­prze­dzona ob­szernym wstępem pt. "Główne za­gad­nienia fi­lo­zo­ficzne”, z któ­rego po kil­ku­dzie­sięciu la­tach wy­rósł sa­mo­dzielny pod­ręcznik Za­gad­nienia i kie­runki fi­lo­zofii (1949).

Książka "Główne kierunki filozofii" - Ka­zi­mierz Ajdukiewicz - oprawa twarda - Wydawnictwo Naukowe Semper. Książka posiada 547 stron i została wydana w 2010 r. Cena 65.33 zł. Zapraszamy na zakupy!