pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia
Książki »
Tytuł książki:

Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia

Autor książki:

Artur Szutta

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Semper
Rok wyd.: 2012
Oprawa: miękka
Ilość stron: 138 s.
Wymiar: 145x205 mm
EAN: 9788375071023
ISBN: 978-83-7507-102-3
Data: 2011-04-13
26.33  27.00  0.67 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 7 dni
Nie­po­słu­szeń­stwo oby­wa­tel­skie to dzi­siaj, choć pewno i dużo wcze­śniej, temat ogromnie ak­tu­alny. Wy­starczy przy­po­mnieć sobie roz­maite pe­ry­petie z przy­zna­niem – i od­biorem – po­ko­jo­wych na­gród Nobla. Wiele osób otrzy­mało te na­grody wła­śnie za oby­wa­tel­skie nie­po­słu­szeń­stwo, czyli za dzia­łanie na rzecz wol­ności i po­koju bez użycia prze­mocy. Książka dok­tora Ar­tura Szutty po­dej­muje ten pro­blem przede wszystkim od strony teo­re­tycznej, sta­rając się – z wielkim po­wo­dze­niem – pre­cy­zyjnie go okre­ślić, uza­sadnić i umiej­scowić na mapie myśli. Rzecz nie jest łatwa, bo na­le­żało za­an­ga­żować do tego celu fi­lo­zofię czło­wieka, spo­łe­czeń­stwa, po­li­tyki i prawa. Dzięki do­bremu fun­da­men­towi fi­lo­zofii (per­so­na­li­zmowi) oraz do­sko­na­łemu wy­ko­rzy­staniu ak­tu­alnej i wła­ściwie do­branej li­te­ra­tury przed­miotu otrzy­ma­liśmy zna­ko­mitą mo­no­grafię nie­po­słu­szeń­stwa oby­wa­tel­skiego, ma­jącą zna­czenie tak teo­re­tyczne, jak i prak­tyczne. Moim zda­niem żadne na­stępne stu­dium tego te­matu nie bę­dzie mogło po­minąć tej książki.

prof. Jerzy Gałkowski

Artur Szutta – ad­iunkt w Za­kła­dzie Etyki i Fi­lo­zofii Spo­łecznej Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. W za­kres jego za­in­te­re­sowań wchodzą głównie za­gad­nienia zwią­zane z te­ma­tyką oby­wa­tel­stwa, wie­lo­kul­tu­ro­wości, li­be­ra­lizmu, per­so­na­lizmu i re­flek­syjnej rów­no­wagi. Obecnie pra­cuje nad mo­no­grafią po­świę­coną pro­ble­mowi wie­lo­kul­tu­rowej wspól­noty politycznej.

Książka "Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia" - Artur Szutta - oprawa miękka - Wydawnictwo Naukowe Semper. Książka posiada 138 stron i została wydana w 2012 r. Cena 26.33 zł. Zapraszamy na zakupy!

Spis treści:


Wstęp
Roz­dział I . Wkie­runku po­jęcia po­stawy obywatelskiej
1 . Czło­wiek jakoosoba
2 . Wspól­no­towy wy­miar życia osoby ludzkiej
3 . Wspól­nota polityczna
4 . Po­stawa obywatelska

Roz­dział II . Wstronę de­fi­nicji oby­wa­tel­skiego nieposłuszeństwa
1 . Oby­wa­tel­skie nie­po­słu­szeń­stwo jako akt prze­ciwny na­ka­zowiprawa
2 . Kon­tekst po­li­tyczny oby­wa­tel­skiego nieposłuszeństwa
3 . Przy­czyny icele nie­po­słu­szeń­stwa obywatelskiego
4 . Pu­bliczny cha­rakter oby­wa­tel­skiego nieposłuszeństwa
5 . Przemoc wak­tach oby­wa­tel­skiego nieposłuszeństwa
6 . Zarys definicji

Roz­dział III . Uspra­wie­dli­wienie oby­wa­tel­skiego nieposłuszeństwa
1 . Ar­gu­menty za obo­wiąz­kiem po­słu­szeń­stwaprawu
2 . Ogra­ni­czony cha­rakter obo­wiązku po­słu­szeń­stwaprawu
3 . Ar­gu­menty prze­ciwko moż­li­wości uspra­wie­dli­wienia oby­wa­tel­skiego nieposłuszeństwa
4 . Wa­runki uspra­wie­dli­wienia oby­wa­tel­skiego nieposłuszeństwa

Za­koń­czenie
Bi­blio­grafia
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Nieposłuszeństwo wobec prawa - okładka książki
Nieposłuszeństwo wobec prawa Mirosław Rutkowski
Nowy elementarz etyczny - okładka książki
Nowy elementarz etyczny Jan Galarowicz
Filozofia prawa - okładka książki
Filozofia prawa Gustav Radbruch
Produkty podobne:
Nieposłuszeństwo wobec prawa - okładka książki
Nieposłuszeństwo wobec prawa Mirosław Rutkowski
Aksjologia życia publicznego - okładka książki
Aksjologia życia publicznego Edyta Pietrzak, Renata Szczepanik, Łukasz Zaorski-Sikora
Polityczna władza sądzenia - okładka książki
Polityczna władza sądzenia Jakub Szczepański