pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań. XVI-XVIII wiek

Autor książki:

Anna Filipczak-Kocur, Tomasz Ciesielski

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: DiG
Rok wyd.: 2008
Oprawa: twarda
Ilość stron: 560 s.
Wymiar: 175x245 mm
EAN: 9788371815072
ISBN: 978-83-7181-507-2
Data: 2008-08-07
Cena wydawcy: 59.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Zbiór poświęcony dziejom Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a zwłaszcza problematyce złożoności państwa szlacheckiego — współistnienia w jego obrębie wielu nacji, kultur i wyznań. Otwarcie archiwów na terenie Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rosji pozwoliło historykom na dotarcie do nowych źródeł, niedostępnych dla badaczy epoki staropolskiej do lat 90. XX w. Tom jest efektem współpracy historyków, prawników i filologów, którzy podjęli tematykę prawno-administracyjną, wyznaniową, społeczną, a także dotyczącą kultury i wojskowości.

Książka "Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań. XVI-XVIII wiek" - Anna Filipczak-Kocur, Tomasz Ciesielski (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo DiG. Książka posiada 560 stron i została wydana w 2008 r.

Spis treści:

Wykaz skrótów . 9
Od redaktorów 13
Słowo wprowadzające ... 15
PRAWO I ADMINISTRACJA
Janusz MAŁŁEK
Wspólna ordynacja Prus Królewskich i Prus Książęcych z roku 1529 i jej geneza ... 23
Zbigniew NAWORSKI
Status Prus Królewskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów — ewenement czy reguła? ... 61
Andrej JANUŠKEVIÈ
Początek przełomu: sejm wileński 1563 r. na tle wojny inflanckiej i reform ustrojowych w Wielkim Księstwie Litewskim .. 81
Anna FILIPCZAK–KOCUR
Litewskie sądownictwo skarbowe 1591–1717 .. 89
Andrej MACUK
Wybór pisarzy Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 40. XVIII w. 105
Andrzej STROYNOWSKI
Problem odrębności litewskiej w obradach sejmów lat 1778–1786 . 125
Jerzy GORDZIEJEW
Źródła do dziejów Komisji Cywilno–Wojskowych w Wielkim Księstwie Litewskim z lat 1789–1792 143
Ramunë ÐMIGELSKYTË–STUKIENË
Stan badań i źródła do dziejów komisji granicznych w Wielkim Księstwie Litewskim (1791–1792) 147
SPOŁECZEŃSTWO
Zigmantas KIAUPA
O treści zjawiska „lituanizacji” życia społeczno-politycznego Litwy w XVIII wieku 159
Jûratë KIAUPIENË
Rola klienteli w procesie jednoczenia narodu politycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku . 167
Ewa DUBAS–URWANOWICZ
Możnowładztwo koronne i Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1492–1569. Próba porównania 179
Magdalena UJMA
Świetność i zmierzch kariery rodziny Zborowskich w XVI–XVII w. ... 197
Mariusz SAWICKI
Fiasko polityki Jana Kazimierza na Litwie w ostatnich latach przed „Potopem” 1654–1655 .. 209
Andrzej B. ZAKRZEWSKI
Rzeczpospolita XVI–XVIII wieku — państwem Tatarów? .. 221
Tamara BAIRAŠAUSKAITË
Ludność Wilna w świetle spisu mieszkańców z 1795 r. 231
Dariusz ROLNIK
Szlachta czasów panowania Stanisława Augusta o różnowiercach . 243
LUDNOŚĆ ŻYDOWSKA
Wacław URUSZCZAK
Ustawodawstwo sejmowe w sprawach Żydów z lat 1496–1572 .. 263
Jadwiga MUSZYŃSKA
Kapituła sandomierska a Żydzi ziemstwa krakowsko-sandomierskiego w latach 1664–1699 ... 281
Szymon KAZUSEK
Żydzi a chrześcijanie w spławie wiślanym w połowie XVIII w. .. 291
Jerzy URWANOWICZ
Poziom zamożności żydowskich i chrześcijańskich mieszkańców Grodna w końcu XVIII w. Próba porównania ... 309
PROTESTANCI
Tomasz KEMPA
Animatorzy współpracy protestancko–prawosławnej w okresie kontrreformacji ... 321
Henryk GMITEREK
Asymilacja pobiałogórskich emigrantów czeskich na przykładzie pastorskiej rodziny Cefasów .. 343
Adam KUCHARSKI
Religijne aspekty peregrynacji polskich protestantów w pierwszej połowie XVII w. na przykładzie diariusza podróży arianina Hieronima Gratusa Moskorzowskiego (1645–1650) 355
Mariusz PAWELEC
Wojciech Węgierski (1604–1659) — ewangelicki kaznodzieja, poeta i kronikarz .. 369
KULTURA
Natalia CARIOVA
Lwowskie środowisko kulturalne XVI–XVII w.: języki klasyczne .. 383
Aistë PALIUÐYTË
Artyści i rzemieślnicy na dworze Scypionów w XVIII w. .. 391
Teresa CHYNCZEWSKA–HENNEL
Rzeczpospolita XVII w. z perspektywy Rzymu i Wenecji. Zarys problematyki 403
Valentyna SOBOL
Różnorodność kulturowa w diariuszu podróżnym Filipa Orlika (Pyłypa Orłyka) .. 419
WOJSKOWOŚĆ
Andrzej RACHUBA
Udział „Inflantczyków” i oficerów cudzoziemskiego pochodzenia w życiu publicznym Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1569–1732 431
Mirosław NAGIELSKI
Włosi w siłach Rzeczypospolitej w połowie XVII w. ... 443
Piotr BOREK
Kozaczyzna w historycznej epice wierszowanej połowy XVII w. 461
Piotr KROLL
Walka Kozaczyzny o autonomię w ramach Rzeczypospolitej w latach 1660–1664 . 479
Konrad BOBIATYŃSKI
Wojsko i polityka — kilka uwag o udziale armii litewskiej w kampaniach przeciwko Turkom i Tatarom w latach 70. XVII w. 503
Karol ŁOPATECKI
Nabożeństwa wojskowe w Rzeczypospolitej szlacheckiej: zarys organizacyjno–prawny ... 521
Tomasz CIESIELSKI
Struktura narodowościowa kadry oficerskiej autoramentu cudzoziemskiego armii koronnej w latach 1717–1763 (prolegomena) 541
Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]