pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Forum Socjologiczne 9. Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wyd.: 2018
Oprawa: miękka
Ilość stron: 324 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788322936450
ISBN: 978-83-229-3645-0
Data: 2019-04-29
32.11 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Problematyka interdyscyplinarnie pojmowanych zachowań konsumenckich i wpływu determinant — zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i kulturowym — na owe zachowania w istotnym stopniu kreuje funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa. Autorzy tomu koncentrują się na zagadnieniach związanych z wartościami, modą oraz innowacjami właśnie w perspektywie zachowań dzisiejszych konsumentów. Badania zachowań i zwyczajów konsumentów współcześnie oparte są na założeniu, że ludzie często kupują produkty nie dlatego, że do czegoś służą, ale dlatego, że coś symbolizują. Nie oznacza to, że podstawowa funkcja produktu nie jest ważna, tylko że role, jakie produkty odgrywają w naszym życiu, rozciągają się poza funkcje użytkowe, które spełniają. Poszczególne osoby mogą kierować się różnymi pobudkami w podejmowaniu decyzji zakupowych, są z jednej strony indywidualnymi jednostkami, z drugiej zaś członkami ukształtowanej społecznie i terytorialnie zbiorowości. W oddawanym do rąk czytelnika tomie znajduje się w sumie osiemnaście artykułów. Zostały one, dla merytorycznego porządku, odpowiednio zgrupowane w czterech częściach. Część pierwsza, wprowadzająca, dotyczy społecznych, kulturowych i ekonomicznych aspektów konsumpcji, część druga to artykuły traktujące  o modzie, designie oraz upodobaniach  kulinarnych w kontekście współczesnego konsumpcjonizmu oraz ekonomii estetycznej. Część trzecia dotyczy zmian w konsumpcji w wyniku rozwoju nowych mediów i innowacji, a czwarta — konsumpcji usług na tle nowych trendów w  zachowaniach konsumenckich. W dziewiątym tomie „Forum Socjologicznego” zamieszczone zostały także sprawozdania z wydarzeń naukowych oraz recenzja.

Książka "Forum Socjologiczne 9. Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej" - Aleksandra Perchla-Włosik, Joanna Wardzała (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka posiada 324 stron i została wydana w 2018 r. Cena 32.11 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Wprowadzenie
Część I
Społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty współczesnej konsumpcji
Joanna Wardzała, Młode pokolenie wobec pracy, konsumpcji oraz sukcesu
Anna Kurzak-Mabrouk, Niezrównoważona konsumpcja i sposoby jej równoważenia
Szymon Pilch, Społeczne wzory konsumpcji a orientacje aksjologiczne pracowników wrocławskiego sektora kultury i produkcji gier wideo w świetle badań własnych
Mateusz Wrona, Osoby nieheteroseksualne jako konsumenci
Małgorzata Stochmal, Fenomen „rogu obfitości” w faktograficznej rekonstrukcji programu intelektual­nego Alvina Warda Gouldnera
Część II
Moda, design, upodobania kulinarne jako organizator współczesnego konsumpcjonizmu i ekonomii estetycznej
Aleksandra Perchla-Włosik, Konsumpcja mody a tożsamość. O społecznych funkcjach mody i zakupów modowych
Agnieszka Dejnaka, Design a fitness — nowe trendy
Monika Mucha, Moda — czynnik determinujący czy wykluczający udział seniorów w rynku?
Kamilla Biskupska, Pracuje w korytarzu, pisze po ścianach a kąpiel bierze wśród kwiatów, czyli obrazy mieszkań konsumentów w przekazie magazynów wnętrzarskich
Michał Cebula, Wszechstronność upodobań kulinarnych. O dystynktywnych i komunikacyjnych właściwościach jedzenia
Część III
Zmiany w konsumpcji w kontekście rozwoju nowych mediów i innowacji
Irena Wolska-Zogata, Social media i nowy marketing w społeczeństwie konsumpcyjnym
Agnieszka Morawiak, Innowacja w kreowaniu wartości konsumenckich jako istotny czynnik podejmowanych wyborów społeczno-ekonomicznych
Artur Modliński, Decyzje konsumenckie w dobie rewolucji cyfrowej i sztucznej inteligencji — przegląd trendów
Francesco Pira, From “pizzini” to social media channel: The mediatic storytelling of mafia language
Sławomir Mandes, Konstanty Strzyczkowski, Wartości na sprzedaż. Budowanie wizerunku marki w me­diach społecznościowych
Anna Jupowicz-Ginalska, Justyna Jasiewicz, Małgorzata Kisilowska, Tomasz Baran, Aleksander Wysocki, Fear of missing out a korzystanie z urządzeń umożliwiających dostęp do mediów społecznościowych na podstawie badań polskich internautów
Część IV
Konsumpcja usług – nowe trendy i zachowania konsumenckie
Michał Grzegorek, Wiesław Tadeusz Popławski, Konsumpcja usług w ramach miastotwórczej funkcji uzdrowisk
Katarzyna Dojwa-Turczyńska, Atrakcyjność hoteli w percepcji nabywców usług turystycznych na przykładzie Turcji
Sprawozdania i recenzje
„Polskie pogranicza w procesie przemian”. Sprawozdanie z konferencji (Anna Korotusz-Mirecka)
Sprawozdanie z konferencji Jubileusz 30-lecia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego: „Nowoczesne intelektualne przywództwo dla przyszłości”. Sesja naukowa Instytutu Socjologii: „Socjo­logia wobec przyszłości w sferze teorii i praktyki” (Joanna Jankowska)
Konferencje Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii UWr z cyklu „Bezpieczeństwo a edukacja” (Barbara Wiśniewska-Paź)
Sprawozdanie z XVI Międzynarodowego Seminarium z cyklu „Metodologia badań systemów społecznych” (Monika Zawartka)
Sprawozdanie z konferencji „Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym. Między pragmatyzmem a dyferencjacją” (Joanna Wardzała)
Socjologia w pigułce? Sławomir H. Zaręba, Marcin Choczyński, Od klasycznej do współczesnej myśli socjologicznej (recenzja: Olga Jastrzębska)


Introduction
Part I
Social, cultural and economic aspects of contemporary consumption
Joanna Wardzała, The young generation in terms of work, consumption and success
Anna Kurzak-Mabrouk, Unsustainable consumption and the ways to balance it
Szymon Pilch, Social consumption patterns and the axiological system of Wroclaw’s producers of culture and video games: The context of empirical research
Mateusz Wrona, Non-heterosexual people as consumers
Małgorzata Stochmal, The phenomenon of the “horn of abundance” in the factual reconstruction of the intellectual program of Alvin Ward Gouldner
Part II
Fashion, design, culinary delights as an organizer of contemporary consumerism and aesthetic economics
Aleksandra Perchla-Włosik, Fashion consumption and identity. Social functions of fashion purchases
Agnieszka Dejnaka, Design and fitness: New trends
Monika Mucha, Fashion: A factor determining or excluding the participation of seniors on the mar­ket?
Kamilla Biskupska, “She works in the corridor, writes on the walls and takes a bath among flowers”, or images of consumer homes in the discourse of interior design magazines
Michał Cebula: Variety of culinary tastes: On distinctive and communicative facets of eating
Part III
Changes in consumption in the context of new media development and innovation
Irena Wolska-Zogata, Social media and new marketing within the consumer society
Agnieszka Morawiak, Innovation in creating consumer values as an important factor in the socio-economic selection making
Artur Modliński, Consumer decisions in the era of digital revolution and artificial intelligence: A review of trends
Francesco Pira, From “pizzini” to social media channel: The mediatic storytelling of mafia language
Sławomir Mandes, Konstanty Strzyczkowski, Values for sale: Building the brand image in social media
Anna Jupowicz-Ginalska, Justyna Jasiewicz, Małgorzata Kisilowska, Tomasz Baran, Aleksander Wysocki, Fear of missing out and the use of devices enabling access to social media (based on the research of Polish Internet users)
Part IV
consumption of services — new trends and consumer behavior
M. Grzegorek, T. Popławski, The consumption of services as part of the city-forming function of health resorts
Katarzyna Dojwa-Turczyńska, The attractiveness of hotels in the perception of buyers of tourist services: The example of Turkey
Reports and reviews