pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Forum Socjologiczne Special Issue (Number One). Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism

Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wyd.: 2015
Oprawa: miękka
Ilość stron: 296 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788322934968
ISBN: 978-83-229-3496-8
Data: 2016-01-21
27.51 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 14 dni

Opis książki:

Przygotowany w całości w języku angielskim, pierwszy numer specjalny „Forum Socjologicznego” poświęcony został tematyce społecznych granic i znaczenia pracy w warunkach późnego kapitalizmu. Zebrane w tomie teksty autorów polskich i zagranicznych podejmują problemy zacierających się rozróżnień między pracą odpłatną i nieodpłatną, standardowym i niestandardowym zatrudnieniem, prekaryzacją i bezpieczeństwem w sferze zawodowej. Tom podzielony został na cztery części („Nowe wymiary pracy a badania społeczne”, „Nowe miejsca pracy i doświadczenia na rynku pracy”, „Prekaryjna praca i prekaryjne światy społeczne”, „Migracja, mobilność i społeczne granice pracy”), które uzupełnione zostały o sprawozdania z konferencji oraz recenzje książkowe.

The first special issue of Forum Socjologiczne/Sociological Forum addresses the theme of the social boundaries and meanings of work in the conditions of late capitalism. The articles written by Polish and international scholars and collected in the volume tackle the problems of blurring and shifting distinctions between paid and unpaid work, standard and non-standard employment, as well as precarisation and security in the occupational sphere. The volume is divided into four parts (“New dimensions of work and social science research”, “New workplaces and labour market experiences”, “Precarious work and precarious social worlds”, “Migration, mobility and the social boundaries of work”) supplemented by conference reports and book reviews.

Książka "Forum Socjologiczne Special Issue (Number One). Social boundaries and meanings of work in the 21st-century capitalism" - Adam Mrozowicki, Elżbieta Kolasińska, Joanna Róg-Ilnicka (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka posiada 296 stron i została wydana w 2015 r. Cena 27.51 zł. Zapraszamy na zakupy!

Spis treści:

ADAM MROZOWICKI, ELŻBIETA KOLASIŃSKA, JOANNA RÓG-ILNICKA, Introduction: Social boundaries of work
Part I. New dimensions of work and social science research
ADAM MROZOWICKI, PAUL STEWART, VIOLETTA ZENTAI, Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK: Between crisis and revitalisation
H.K. COLEBATCH, Work, boundaries and the accomplishment of governing
OLGA NOWACZYK, The wicked hero in the service of the state and society. Social boundaries of the work of soldiers
UMUT OMAY, ESMA GÜLTÜVIN GÜR OMAY, Rethinking the concept of work in the consumer society
Part II. New workplaces and labour market experiences
AGNIESZKA PIASNA, “Thou shalt work hard”: Fragmented working hours and work intensification across the EU
GWEN E. MCEVOY, Intensive work in precarious conditions: Paid, in-home eldercare in Poland’s public sector
MARCOS ROBERTO MARIANO PINA, Entrepreneurs of the nightlife: An analysis of the work of Party Promoters and DJs in the city of São Paulo
SYLVIE CONTREPOIS, Student workers: A new invisible proletariat? Evidence from the French case
JAN CZARZASTY, Why we go to work. On organisational culture of Polish companies in the SME sector
KREŠIMIR ŽAŽAR, The relations between economic, employment and educational structure: The case of one Croatian County
Part III. Precarious work and precarious social worlds
IZA DESPERAK, Precarisation of work in the precarious world
JUDIT CSOBA, Forms of precarity and the development of its characteristics in Hungary
AGATA KRASOWSKA, Biographical boundaries of work
KAROL MUSZYŃSKI, Bifurcation of working time and its fate in Poland today
JOANNA RÓG-ILNICKA, “Career by choice” or “career by chance”. The determinants of flexible professional biographies
Part IV. Migration, mobility and the social boundaries of work
NINA SAHRAOUI, “We are not just carers, we are humans”. Migrant and minority ethnic care workers’experiences of discrimination and racism in elderly care
RACHID BELKACEM, ISABELLE PIGERON-PIROTH, Cross-border labour in the Greater Region Saar-Lor-Lux: Evolutions and effects on the status of the workers and on regional economic and social development
RADOSŁAW POLKOWSKI, Pathways to citizenship: Performing neoliberal subjectivity through migration
Conference reports and reviews
Report from the national interdisciplinary conference Gender unwelcome? Socio-cultural dimension of sex and gender in the private and public sphere (Wrocław, 4 December 2014) (Ewa Banaszak)
Report from the 4th Network School and Annual Colloquium of the European FP7 Marie Curie Initial Training Network (ITN) “Changing Employment” (Wrocław, 15-22 November 2015) (Radosław Polkowski, Karima Aziz)
Report from the XXVI International Scientific Conference Dispositional groups in the cross-border cooperation system for security (Wrocław, 7-8 May 2015) (Daria Hofman, Jan Maciejewski)
Barbara Wiśniewska-Paź (ed.), Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych — wybrane aspekty [Education for security and the specifics of disposition groups training — selected aspects] (review by Łukasz Cywiński)
Barbara Wiśniewska-Paź (ed.), Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej [Market of schools, colleges and sport centres and its actors in metropolitan reality] (review by Piotr Wróblewski)
About the authors


ADAM MROZOWICKI, ELŻBIETA KOLASIŃSKA, JOANNA RÓG-ILNICKA, Wprowadzenie: społeczne granice pracy
Część I. Nowe wymiary pracy a badania społeczne
ADAM MROZOWICKI, PAUL STEWART, VIOLETTA ZENTAI, Krytyczne studia nad światem pracy na Węgrzech, w Polsce i w Wielkiej Brytanii: między kryzysem a rewitalizacją
H.K. COLEBATCH, Praca i jej granice a praktyki rządzenia
OLGA NOWACZYK, Zły bohater w służbie państwa i społeczeństwa. Społeczne granice pracy żołnierzy
UMUT OMAY AND ESMA GÜLTÜVIN GÜR OMAY, Rozważania nad pojęciem pracy w społeczeństwie konsumpcyjnym
Część II. Nowe miejsca pracy i doświadczenia na rynku pracy
AGNIESZKA PIASNA, „Będziesz ciężko pracować”: niestandardowy czas pracy oraz intensyfikacja pracy w Unii Europejskiej
GWEN E. MCEVOY, Intensywna praca w prekaryjnych warunkach: odpłatna opieka domowa nad osobami starszymi w sektorze publicznym w Polsce
MARCOS ROBERTO MARIANO PINA, Przedsiębiorcy życia nocnego: analiza pracy promotorów imprez i Dj-ów w São Paulo
SYLVIE CONTREPOIS, Pracujący studenci: nowy niewidoczny proletariat? Przypadek Francji
JAN CZARZASTY, Dlaczego idziemy do pracy. O kulturze organizacyjnej polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP
KREŠIMIR ŽAŽAR, Relacje pomiędzy strukturą gospodarczą, zatrudnienia i edukacyjną: przypadek jednego z komitatów w Chorwacji
Część III. Prekaryjna praca i prekaryjne światy społeczne
IZA DESPERAK, Prekaryzacja pracy w niepewnym świecie
JUDIT CSOBA, Formy prekaryjności i rozwój jej charakterystyk na Węgrzech
AGATA KRASOWSKA, Biograficzne granice pracy
KAROL MUSZYŃSKI, Bifurkacja czasu pracy i jej los w dzisiejszej Polsce
JOANNA RÓG-ILNICKA, Kariera „z wyboru” czy kariera „z przypadku”. Uwarunkowania elastycznych biografii zawodowych
Część IV. Migracja, mobilność i społeczne granice pracy
NINA SAHRAOUI, „Nie jesteśmy tylko opiekunkami, jesteśmy ludźmi”. Dyskryminacja i rasizm w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi w doświadczeniach opiekunek należących do środowisk migrantów i mniejszości etnicznych
RACHID BELKACEM, ISABELLE PIGERON-PIROTH, Praca transgraniczna w Wielkim Regionie Saar-Lor-Lux: ewolucje i wpływ na status pracowników oraz na regionalny rozwój gospodarczy i społeczny
RADOSŁAW POLKOWSKI, Ścieżki do obywatelstwa: realizacja neoliberalnej podmiotowości przez migrację
Sprawozdania i recenzje
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji interdyscyplinarnej Gender niemile widziany? Społeczno-kulturowe wymiary płci w przestrzeni prywatnej i publicznej (Wrocław, 4 grudnia 2014) (Ewa Banaszak)
Sprawozdanie z IV corocznego kolokwium i szkoły sieci europejskiej FP7 Marie Curie Initial Training Network „Changing Employment” (Wrocław, 15-22 listopada 2015) (Radosław Polkowski, Karima Aziz)
Sprawozdanie z XXVI międzynarodowej konferencji naukowej Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa (Wrocław, 7-8 maja 2015) (Daria Hofman, Jan Maciejewski)
Barbara Wiśniewska-Paź (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych — wybrane aspekty (recenzja: Łukasz Cywiński)
Barbara Wiśniewska-Paź (red.), Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej (recenzja: Piotr Wróblewski)
Noty o autorach