pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
podręcznik:

Zarys historii gospodarczej Polski do 1945 roku

Dane szczegółowe:
Wydawca: Naukowe PWN
Oprawa: miękka
Ilość stron: 354 s.
Wymiar: 140x205 mm
EAN: 9788301123642
ISBN: 83-01-12364-8
Data:2001-01-04
Cena wydawcy: 16.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Autor podręcznika Zarys historii gospodarczej Polski do 1945 roku prof. dr hab. Janusz Skodlarski jest historykiem, pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Opracowanie prof. Skodlarskiego obejmuje dzieje gospodarcze Polski od poczqtków istnienia państwowości do zakończenia drugiej wojny światowej w powiqzaniu z elementami teorii ekonomii i historii myśli ekonomicznej. Dzięki takiemu założeniu historia gospodarcza stanowi wstęp do nauczania ekonomii. Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Może tez być przydatny jako pomoc dydaktyczna na wydziałach historycznych uniwersytetów i w wyższych szkołach pedagogicznych.

Książka "Zarys historii gospodarczej Polski do 1945 roku" - Janusz Skodlarski - oprawa miękka - Wydawnictwo Naukowe PWN.

Spis treści:

OD AUTORA

ROZDZIAŁ l
Zagadnienie syntezy historii gospodarczej dla ekonomistów
1. Przedmiot historii gospodarczej
2. Związki historii gospodarczej i teorii ekonomii
3. Poszukiwanie centralnego czynnika syntezy historii gospodarczej
4. Próba nakreślenia koncepcji podręcznika dla studiujących nauki ekonomiczne

ROZDZIAŁ 2
Tworzenie wielkiej własności ziemskiej i systemu poddaństwa (X-XII w.)
l. Istota feudalizmu
l Feudalizacja ustroju rolnego
3. Wyodrębnianie się podziału pracy
4. Przejawy gospodarki towarowo-pieniężnej

ROZDZIAŁ 3
Dzieje osadnictwa jako przejaw działalności inwestycyjnej (XIII-XIV w.)
1. Pierwsze systemy osadnictwa
2. Zmiany w ustroju rolnym i technice produkcji
3. Rozwój sił wytwórczych w mieście
4. Rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej

Rozkwit i upadek gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej
1. Przemiany ustroju rolnego w gospodarce europejskiej (XV-XVIII w.)
2. Przesłanki przejścia do gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej
3. Folwark pańszczyźniany i jego istota
4. Kryzys systemu folwarczno-pańszczyźnianego

ROZDZIAŁ 5
Proces akumulacji pierwotnej na ziemiach polskich
1. Rozumienie procesu akumulacji pierwotnej
2. Klasyczny przebieg akumulacji pierwotnej w Anglii
3. Pierwszy impuls na ziemiach polskich (II połowa XVIII w.)
3.1. Przejawy akumulacji pierwotnej w rolnictwie
3.2. Kapitał kupiecki i bankowy
3.3. Spółki szlachecko-mieszczańskie
3.4. Początki rynku siły roboczej
4. Przemiany w latach 1807-1864
4.1. Rolnictwo głównym źródłem akumulacji pierwotnej
4.2. Polityka protekcyjna rządu
4.3. Kapitał handlowy i bankowy
4.4. Podatki i dzierżawy
4.5. Dostawy państwowe, wojskowe i spekulacje
4.6. Protekcjonizm celny i kapitały obce
4.7. Źródła rekrutacji klasy robotniczej
5. Wnioski i uwagi

ROZDZIAŁ 6
Reformy uwłaszczeniowe i ich skutki
1. Zmiany strukturalne w rolnictwie europejskim
2. Nowy ustrój agrarny na ziemiach polskich
3. Ewolucja struktury agrarnej
4. Postęp w zakresie agrokultury
5. Rozwój gospodarki towarowej
6. Podział dochodu. Zmiany w położeniu chłopa i właściciela folwarku

ROZDZIAŁ 7
Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich w XIX wieku
1. Wprowadzenie
2. Przewrót przemysłowy w Królestwie Polskim
3. Rewolucja przemysłowa w zaborze pruskim
4. Przejawy postępu technicznego w Galicji
5. Wzrost produkcji przemysłowej. Rozwój transportu i handlu
6. Zmiany w stosunkach produkcji

ROZDZIAŁ 8
Początki gospodarki monopolistycznej na ziemiach polskich (1870-1914)
1. Istotne cechy gospodarki monopolistycznej
2. Przesłanki monopolizacji
2.1. Postęp techniczny i akumulacja kapitału
2.2. Koncentracja produkcji i kapitału
2.3. Czynniki zewnętrzne
2.4. Kryzys ekonomiczny
3. Charakterystyka pierwszych organizacji monopolistycznych na ziemiach polskich
4. Istota i zasady funkcjonowania związków monopolistycznych
5. Specyficzne cechy gospodarki monopolistycznej na ziemiach polskich

ROZDZIAŁ 9
Ekonomiczno-spoleczne konsekwencje I wojny światowej
l. Ekonomiczne przyczyny wojny
l Materialne potrzeby krajów walczących
3. Zmiany strukturalne i instytucjonalne
4. Wpływ wojny na gospodarkę światową
5. Sytuacja na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej
5.1. Zniszczenia wojenne, rabunek i rekwizycje
5.2. Życie gospodarcze
5.3. Położenie materialne społeczeństwa

ROZDZIAŁ 10
Odbudowa gospodarki polskiej. Początki stabilizacji (1918-1925)
1. Problemy gospodarki światowej
2. Skutki zaborów
3. Gospodarka wojenna
4. Inflacja markowa. Reformy skarbowe Władysława Grabskiego

ROZDZIAŁ 11
Ożywienie gospodarcze w latach 1926-1929
1. Stabilizacja systemu kapitalistycznego
2. Zamach majowy. Pozytywne tendencje w gospodarce polskiej

ROZDZIAŁ 12
Wielki kryzys ekonomiczny (1929-1933/35)
1. Przesłanki kryzysu
2. Kryzys w rolnictwie
3. Kryzys w przemyśle
4. Problemy walutowo-skarbowe
5. Zmiany w handlu wewnętrznym i zagranicznym
6. Polityka rządu wobec kryzysu

ROZDZIAŁ 13
Główne formy interwencjonizmu państwowego w Polsce (1936-1939)
1. Uwagi wstępne
2. Program inwestycyjny. Planowanie gospodarcze
3. Stosunki pieniężno-kredytowe
4. Interwencjonizm w rolnictwie
5. Rozwój etatyzmu
6. Rozbudowa interwencjonizmu państwowego na rynku pracy
7. Metody finansowania polityki nakręcania koniunktury
8. Efekty polityki interwencyjnej
9. Bilans gospodarczy Polski odrodzonej

ROZDZIAŁ 14
Gospodarka na ziemiach polskich w latach 1939-1945 na tle zmian w ekonomice światowej
1. Ewolucja gospodarki światowej
1.1. Straty wojenne i koszty odbudowy
1.2. Poziom wyżywienia i produkcja rolna
1.3. Rozwój produkcji przemysłowej
1.4. Rozwój sił wytwórczych. Zmiany strukturalne
1.5. Handel międzynarodowy
2. Stan gospodarki na ziemiach polskich
2.1. Podstawowe założenia hitlerowskiej polityki demograficznej i ekonomicznej
2.2. Eksterminacja społeczeństwa polskiego
2.3. Przemysł i transport na potrzeby Rzeszy
2.4. Polityka kredytowo-pieniężna
2.5. Przeobrażenia w dziedzinie rolnictwa
2.6. Warunki materialno-bytowe ludności
2.7. Okupacja Kresów Wschodnich
3. Bilans strat materialnych

WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH

Mapy
Rysunki
Fotografie
Tabele

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]