pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Wygrani i przegrani polskiej transformacji
Książki »
Tytuł książki:

Wygrani i przegrani polskiej transformacji

Autor książki:

Maria Jarosz

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: ISP PAN
Rok wyd.: 2005
Oprawa: twarda
Ilość stron: 324 s.
Wymiar: 145x225 mm
EAN: 9788374590006
ISBN: 83-7459-000-9
Data:2001-01-25
21.65  31.50  9.85 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

"Transformacja polskiego systemu polityczno-gospodarczego jest ogromnym sukcesem naszego kraju. Tak też jest oceniana przez międzynarodowych ekspertów, dziennikarzy i uczonych. W światowej literaturze naukowej i publicystyce, zwłaszcza najnowszej, przykład Polski przywoływany jest z reguły jako argument na rzecz możliwości racjonalnej przebudowy niewydolnej gospodarki realnego socjalizmu w prężną i rozwojową gospodarkę rynkową. I w inny zupełnie kraj - Polskę niepodległą, demokratyczną, wolną. Potwierdza to analiza wskaźników podstawowych efektów reformowania gospodarki: Polska jest liderem przemian w pokomunistycznych krajach Europy.
Inaczej widzimy transformację, jeśli przedmiotem rozważań uczynimy dysproporcje między bogactwem a biedą. Problem w tym, że tereny najbardziej zacofane, miasta, miasteczka i wioski, dla których inwestycje kapitału polskiego czy zagranicznego są kwestią życia i śmierci, rozwoju bądź stagnacji i obumierania, absolutnie nie interesują potencjalnych inwestorów. Z ich bowiem punktu widzenia irracjonalne jest inwestowanie w zakup denacjonalizowanych przedsiębiorstw (bądź zakładanie nowych firm) tam, gdzie nie ma odpowiedniej infrastruktury, powiązań kapitałowych czy zaplecza produkcyjnego. W tej sytuacji rzeczą nowej klasy politycznej, a zwłaszcza wyłonionych spośród niej decydentów, jest wyznaczenie priorytetów gospodarczej (i społecznej) polityki kraju. W tym przypadku polegające na dokonaniu wyboru: czy należy wspierać najlepiej prosperujące regiony kraju, czy też raczej stymulować niwelowanie różnic między tymi najlepszymi a zacofanymi - i w dającej się przewidzieć przyszłości doprowadzić do zmniejszenia terytorialnych i społecznych dystansów?
Rzecz w tym, że realizacja programu zawartego w drugim członie alternatywy szanse ma raczej niewielkie. Co ma określone reperkusje nie tylko w kraju, ale i poza nim. Zdaniem Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy, to państwo powinno wpływać na kształtowanie w miarę harmonijnego ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju, nawet wtedy kiedy jest to zadanie bardzo trudne, ponieważ zaniedbania w tej materii grożą poważnymi konsekwencjami społecznymi.
Tradycyjnie ukształtowany podział regionalny na część "lepszą" i "gorszą" występuje w większości krajów świata. W Polsce chodzi o coś poważniejszego: o utrwalanie się niekorzystnych tendencji zjawiska. Dawny historyczny podział na Polskę A i Polskę B bowiem nie tylko przetrwał, ale w wyniku transformacji się pogłębił. Rozwój przedsiębiorczości prywatnej i inwestycje zagraniczne znacząco wzmocniły potencjał gospodarczy tylko w regionach dobrze uprzemysłowionych. W regionach słabo zindustrializowanych i rolniczych natomiast skupiły się negatywne skutki transformacji, co potęguje ich zapóźnienie rozwojowe. To jakie miejsce w materialnej i społecznej strukturze nowego ładu zajmą określone grupy, zależy od bardzo wielu przesłanek. W dużej jednak mierze - od cech i predyspozycji ukształtowanych w środowisku miejskim czy wiejskim, regionie produkcyjnym czy zacofanym, w rodzinie biednej czy bogatej, której status jest - i był już w późniejszym okresie ancien régime`u - z reguły dziedziczony.
Istnieje przy tym syndrom biedy, w którym analizowane zmienne społeczno-demograficzne - ale także osobowościowe - zazębiają się i wzmacniają. Na granicy minimum biologicznego, lub poniżej, znajdują się rodziny wielodzietne, najczęstsze w środowiskach wiejskich i rejonach gospodarczo i społecznie upośledzonych. Potomkowie tych rodzin nie mają w zasadzie szans na poprawę losu w dającej się przewidzieć przyszłości. Zwłaszcza, że ich edukacja kończy się na szkole podstawowej lub zawodowej niższego szczebla. Co też prawie zawsze wyznacza i petryfikuje ich status - przegranych nowego systemu.
Te i inne strony polskiej rzeczywistości stały się przedmiotem analiz przedstawionych w tej książce. Autorami kolejnych rozdziałów są - wchodzący w skład multidyscyplinarnego zespołu badawczego - specjaliści różnych, zazębiających się dyscyplin naukowych: socjologii, politologii, prawa czy ekonomii, z Instytutu Studiów Politycznych PAN, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
Każdy z rozdziałów dotyczy jakiegoś fragmentu polskiej transformacji: społeczności lokalnych i członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ewolucji własności publicznej, strategii przetrwania i rozwoju gospodarstw domowych oraz przyszłości dzieci w latach wielkiej zmiany, a także - położenia i szans robotników w okresie przebudowy kraju, bezrobocia, biedy i pomocy społecznej, funkcjonowania społeczności lokalnych i postaw elit wobec zagrożenia patologią społeczną. Przedmiotem ostatniego rozdziału są sukcesy i błędy transformacji w opinii jej autorów, aściślej - klasy politycznej odpowiedzialnej za kształt i kierunki polskich przemian. Każdy z rozdziałów zawiera odrębną część analizy polskiej rzeczywistości i jej postrzegania łącznie zaś - wraz z zawartością innych książek:
Pułapki prywatyzacji. (Prywatyzacja w Polsce 1990-2002), Maria Jarosz - (red.), Warszawa 2003, Instytut Studiów Politycznych PAN Władza. Przywileje. Korupcja, (Maria Jarosz), Warszawa 2004, Wyd. Naukowe PWN, Instytut Studiów Politycznych PAN Polska, ale jaka?, M. Jarosz (red.), Warszawa 2005, Oficyna Naukowa, Instytut Studiów Politycznych PAN
Bezrobocie i instytucje rynku pracy, (Marta Danecka), Warszawa 2005, Instytut Studiów Politycznych PAN
opartych na projekcie "Syndrom wielkiej zmiany" - stanowi wiarygodne źródło wiedzy o wymiarach, przejawach i skutkach wielkich polskich przemian".

Książka "Wygrani i przegrani polskiej transformacji" - Maria Jarosz (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo ISP PAN. Książka posiada 324 stron i została wydana w 2005 r. Cena 21.65 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Maria Jarosz Transformacja tu i teraz
Transformation here and now 9
Przesłanki badania "Syndrom wielkiej zmiany i jego socjologiczne implikacje" 9
Metodologia badania 16
Bogactwo i bieda - tematy przewodnie analizy 22
Krzysztof Jasiecki Społeczności lokalne wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Oczekiwania i przygotowania
Local communities vis-á-vis Poland`s European Union membership. Expections and preparations 25
Postrzeganie integracji europejskiej. Nadzieje i obawy 31
Ocena przygotowań do akcesji 44
Działania dostosowawcze wspierane ze środków UE 50
Wnioski 57
Cezary Kosikowski Ewolucja własności publicznej jako symptom i warunek wielkiej zmiany
The evolution of public ovnership - symptom and condition of great change 65
Geneza i rozwój własności publicznej oraz jej funkcji 65
Odejście od własności publicznej na rzecz własności społecznej oraz jej fetysz w warunkach ustroju socjalistycznego 71
Powrót do kategorii własności publicznej jako wynik transformacji ustrojowej w państwach socjalistycznych 75
Aksjologiczne i pozorne potrzeby przekształceń własnościowych po upadku ustroju socjalistycznego 79
Wnioski 92
Monika Abucewicz,
Kazimierz W. Frieske Idea i praktyka terytorialnej samorządności
Territorial self-governance - idea and practice 94
A miało być tak pięknie ... 94
Brzydkie kaczątko transformacji 101
Reforma czy proces zmiany społecznej? 107
Mieczysław Kabaj,
Marta Danecka Bezrobocie i pomoc społeczna
Unemployment and social assistance 114
Bezrobocie 116
Pomoc społeczna 129
Marek W. Kozak Polska regionalna: bezrobocie i bieda
Regional Poland - unemployment and poverty 141
Czynniki rozwoju gospodarczego a bezrobocie i ubóstwo 142
Zatrudnienie i bezrobocie w ujęciu regionalnym 150
Nierówności, ubóstwo i wykluczenie społeczne 154
Wnioski 158
Mariusz Jędrzejko Elity lokalne wobec zagrożeń patologią społeczną
Local elites in the face of the hazards of social pathology 162
Elity lokalne i patologia w społeczności lokalnej - problemy definicyjne 164
Postrzegany zakres i nasilenie patologii społecznej w środowiskach lokalnych 169
Główne zagrożenia w opinii lokalnych elit 173
Źródła zagrożeń w opinii badanych 179
Wnioski 181
Leszek K. Gilejko Robotnicy w transformacji: ocena ich położenia i szans
Workers in transformation - an assessment of their situation and opportunities 183
Dlaczego klasa przegrana? Oceny ogólne 183
Robotnicy z lokalnych społeczności 187
Praca - bezrobocie - robotnicza ocena szans zatrudnienia 192
Beneficjenci przemian i przegrani - robotnicza ocena struktury społecznej 196
Ocena transformacji 202
Racjonalna krytyka - niebezpieczna frustracja 208
Piotr Kozarzewski Strategie przetrwania i rozwoju gospodarstw domowych
Household survival and development strategies 211
Transformacja systemowa: oceny i oczekiwania 213
Bogate i biedne gospodarstwa domowe: charakterystyka dochodów i zasobów materialnych 219
Strategie poprawy sytuacji materialnej i walki z niepowodzeniami 229
Wnioski 244
Jolanta Kulpińska Przyszłość dzieci
The future of the children 250
Szanse dzieci i warunki ich realizacji w opiniach rodziców 252
Kilka wniosków ogólnych o młodym pokoleniu w czasach wielkiej zmiany 261
Ewa Nalewajko,
Barbara Post Gorycz sukcesu - polskie zmiany w opinii ich autorów
Bitter success - the Polish transformation in the opinions of its authors 266
Między funkcjonowaniem demokracji i finansami publicznymi. Ogólna diagnoza polskich problemów 267
Funkcjonowanie polskiej demokracji - diagnoza i recepty 270
Obszary społecznego wykluczenia - diagnoza i recepty 280
Wokół akcesji do Unii Europejskiej - diagnoza i recepty 295
Wokół gospodarki i finansów - diagnoza i recepty 297
Maria Jarosz,
Marek W. Kozak Konkluzje
Conclusions 301
Noty o autorach 313
Indeks osób 316
Summary 320
Contens
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
Maria Jarosz (red.) - autor m.in.:
Kupujący tę pozycję zamówili również:
The Second Generation of Democratic - okładka książki

The Second Generation of Democratic Elites in...

Janina Frentzel-Zagórska, Jacek Wasilewski (red.)
Produkty podobne: