pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
podręcznik:

Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności

Dane szczegółowe:
Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rok wyd.: 2011
Oprawa: miękka
Ilość stron: 221 s.
Wymiar: 175x250 mm
EAN: 9788373786240
ISBN: 978-83-7378-624-0
Data: 2011-07-20
Cena wydawcy: 45.00 złpozycja niedostępna

Opis książki:

Książka została przygotowana z myślą o studentach przede wszystkim ekonomicznych kierunków studiów, tak dziennych, jak i zaocznych. Jest także przeznaczona dla pracowników instytucji zajmujących się polityką społeczną oraz osób zatrudnionych w urzędach statystycznych. Ułatwi ona czytelnikowi nie tylko ocenę ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności, która wymaga umiejętności stosowania odpowiednich metod ilościowych, lecz również ocenę efektywności prowadzonej polityki społecznej nakierowanej na przeciwdziałanie tym zjawiskom. Podręcznik składa się z dziewięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono problemy związane z definicją zjawisk ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz sposobami ich rozumienia i pomiaru. W następnym rozdziale dokonano przeglądu metod identyfikacji ubogich i wykluczonych społecznie. Rozdział trzeci opisuje reguły doprowadzenia do porównywalności dochodów gospodarstw domowych o różnym składzie demograficznym, co pozwala uzyskać zagregowane miary ubóstwa monetarnego i finansowego wymiaru wykluczenia społecznego oraz nierówności dochodowych, których wartości charakteryzują za pomocą jednej liczby oceny tych zjawisk w skali kraju oraz grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych lub osób. W rozdziale czwartym zaprezentowano metody analizy ubóstwa i nierówności w ujęciu monetarnym (ujęcie klasyczne), jak i metody pozwalające uwzględnić pozamonetarne wymiary ubóstwa i wykluczenia społecznego. Omówiono także graficzne techniki analizy ubóstwa i nierówności. Kolejny rozdział został poświęcony metodom identyfikacji czynników generujących ubóstwo i wykluczenie społeczne. W rozdziale szóstym zajęto się metodami analizy zmian ubóstwa w czasie. Zaprezentowano metody oceny charakteru ubóstwa, mobilności gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa oraz wpływu poszczególnych aspektów ubóstwa na zmiany tego zjawiska w czasie. W następnym rozdziale zaprezentowano sposób konstrukcji profilu ubóstwa pozwalającego na identyfikację przejawów biedy i grup gospodarstw domowych żyjących w ubóstwie oraz obszarów kraju, na których znajdują się ubogie gospodarstwa domowe. Rozdział ósmy przedstawia metody identyfikacji tych grup gospodarstw domowych, które z dużym prawdopodobieństwem będą ubogie w przyszłości. W ostatnim rozdziale dokonano analizy ubóstwa, nierówności i wykluczenia społecznego w Polsce oraz w Unii Europejskiej w latach 2005-2008. W analizie zastosowano różne, nawzajem uzupełniające się podejścia. Metody analizy ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności przedstawione w podręczniku zostały zilustrowane licznymi tabelami i wykresami oraz odniesieniami do krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metod ilościowej analizy ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności. Badania nad ubóstwem mają już ponad stuletnią historię. Po raz pierwszy badanie tego zjawiska przeprowadził w swoim rodzinnym mieście Yorku S. Rowntree już w 1899 r. Wprowadził on pojęcie granicy ubóstwa, której poziom ustalił w oparciu o wycenę normy żywnościowej zapewniającej możliwość przeżycia, zwiększając ją o koszty mieszkania i odzieży.

Książka "Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności" - Tomasz Panek - oprawa miękka - Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Książka posiada 221 stron i została wydana w 2011 r.

Spis treści:

Spis treści

Przedmowa

Rozdział I. Ubóstwo i wykluczenie społeczne - dylematy definicyjne

1.1. Istota ubóstwa i wykluczenia społecznego

1.2. Sposób pojmowania ubóstwa

1.3. Sposób pomiaru ubóstwa

1.4. Kryteria ubóstwa

1.5. Wymiar czasowy ubóstwa

Rozdział II. Metody identyfikacji ubogich i wykluczonych społecznie

2.1. Metody wyznaczania granicy ubóstwa w ujęciu klasycznym

2.1.1. Absolutne granice ubóstwa

2.1.1.1. Metoda potrzeb podstawowych

2.1.1.2. Metoda wskaźnika wydatków żywnościowych

2.1.1.3. Metoda oparta na ocenie zapotrzebowania na energię dostarczaną w pożywieniu

2.1.2. Relatywne granice ubóstwa

2.1.2.1. Metoda stałej części mediany lub średniej arytmetycznej dochodów

2.1.2.2. Metoda kwantyla rozkładu dochodów

2.1.3. Subiektywne granice ubóstwa

2.1.3.1. Metoda lejdejska

2.1.3.2. Metoda subiektywnej linii ubóstwa

2.1.4. Oficjalne granice ubóstwa

2.2. Metody identyfikacji ubogich w ujęciu wielowymiarowym

Rozdział III. Skale ekwiwalentności

3.1. Normatywne skale ekwiwalentności

3.2. Empiryczne skale ekwiwalentności

3.2.1. Metody przybliżone

3.2.1.1. Metoda Engla

3.2.1.2. Metoda Rothbartha

3.2.2. Metody oparte na funkcjach użyteczności

3.3. Subiektywne skale ekwiwalentności

Rozdział IV. Metody analizy ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności

4.1. Podejście klasyczne

4.1.1. Agregatowe indeksy ubóstwa

4.1.2. Miary nierówności

4.1.3. Analiza ubóstwa w oparciu o podejście dominacji stochastycznej

4.1.4. Analiza ubóstwa i nierówności w oparciu o krzywe TIP

4.2. Podejście wielowymiarowe

4.2.1. Podejście oparte na teorii zbiorów rozmytych

4.2.1.1. Zagrożenie ubóstwem monetarnym

4.2.1.2. Zagrożenie ubóstwem niemonetarnym

4.1.2.3. Miary współwystępowania ubóstwa monetarnego i niemonetarnego

Rozdział V. Determinanty ubóstwa

Rozdział VI. Metody analizy zmian ubóstwa w czasie

6.1. Charakter ubóstwa

6.1.1. Okres przebywania w sferze ubóstwa

6.1.2. Agregatowe indeksy charakteru ubóstwa

6.2. Mobilność gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa

6.3. Dekompozycja zmian agregatowych indeksów ubóstwa

Rozdział VII. Profile ubóstwa

Rozdział VIII. Podatność na ubóstwo

8.1. Pojęcie podatności na ubóstwo

8.2. Pomiar podatności na ubóstwo

Rozdział IX. Ubóstwo, nierówności i wykluczenie społeczne w Polsce oraz w Unii Europejskiej

9.1. Ubóstwo i nierówności w Polsce w latach 2005-2008

9.1.1. Ubóstwo i nierówności w Polsce w 2008 r. w układzie wojewódzkim

9.1.1.1. Podejście klasyczne

9.1.1.2. Podejście wielowymiarowe

9.1.2. Grupowanie województw ze względu na podobieństwo struktury zagrożenia ubóstwem w 2008r.

9.1.3. Zmiany w sferze ubóstwa i nierówności dochodowych w Polsce w latach 2005-2008

9.1.3.1. Podejście klasyczne

9.1.3.2. Podejście wielowymiarowe

9.2. Wykluczenie społeczne w Polsce i we Włoszech w układzie regionalnym w 2008 r.

9.2.1. Zasięg zagrożenia wykluczeniem społecznym

9.2.2. Głębokość zagrożenia wykluczeniem społecznym

9.2.3. Grupowanie regionów ze względu na podobieństwo struktury zasięgu zagrożenia wykluczeniem społecznym

9.2.4. Grupowanie regionów ze względu na podobieństwo struktury głębokości zagrożenia wykluczeniem społecznym

9.3. Ubóstwo, nierówności i wykluczenie społeczne w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2008