pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Transnaród. Polacy w poszukiwaniu politycznej formy

Autor książki:

Jacek K. Sokołowski

Dane szczegółowe:
Wydawca: Ośrodek Myśli Politycznej
Rok wyd.: 2023
Oprawa: miękka
Ilość stron: 590 s.
Wymiar: 145x205 mm
EAN: 9788367830157
ISBN: 978-83-67830-15-7
Data: 2023-10-09
84.00 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

„Transnaród” to napisana z rozmachem analiza polskiego systemu politycznego i jego ewolucji na przestrzeni kilku ostatnich dekad. Autor, wykorzystując znakomicie warsztat prawnika i politologa, przedstawił w imponujący sposób szeroką panoramę przemian zachodzących na polskiej scenie politycznej po upadku rządów komunistycznych. Sięgając w wielu miejscach do wydarzeń, zjawisk i procesów zachodzących na długo przed 1989 r., błyskotliwie ukazał ich znaczący wpływ na współczesny kształt III Rzeczpospolitej. Otrzymaliśmy napisane ze swadą oryginalne i inspirujące dzieło, które powinno stać się punktem wyjścia do publicznej debaty nad stanem państwa polskiego po blisko dwudziestoletniej dominacji duopolu Pi S i PO, wraz z jego wszystkimi dobrymi i złymi konsekwencjami, wnikliwie zanalizowanymi przez Autora. (z recenzji

prof. Antoniego Dudka

Współczesna polska polityka nie jest pochodną zbiegów okoliczności, osobowości głównych aktorów, wynikiem błędów i pomyłek popełnionych w procesie transformacji. (...) Powinna być interpretowana w perspektywie procesów historycznych, długiego trwania, a nie mało istotnych zmian. Takie przesłanie zdaje się nieść „Transnaród”. Książka, która mimo swoich założeń, ogromną wagę poświęca detalowi, szczegółom, uważnej rekonstrukcji opisywanych zdarzeń. (...)

Na uznanie zasługuje bezstronność Autora, która nie oznacza braku zdania, ale nie dobieranie argumentów do sympatii lub antypatii politycznych. Jednocześnie – inaczej niż w przypadku głośnej trylogii Roberta Krasowskiego – nie redukuje politycznych motywacji do bardzo uproszczonego schematu spersonalizowanej rywalizacji. Aktorzy zbiorowi zachowują swoją tożsamość, uwikłania biograficzne i towarzyskie graczy – swoją ważność. Zaletą książki jest też precyzja, dbałość o szczegół i jakość politycznej i politologicznej analizy.  (z recenzji prof. Rafała Matyi)

Książkę wysyłamy po 30-10-2023

 

Książka "Transnaród. Polacy w poszukiwaniu politycznej formy " - Jacek K. Sokołowski - oprawa miękka - Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej. Książka posiada 590 stron i została wydana w 2023 r. Cena 84.00 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

WPRO­WA­DZE­NIE - DZIEC­KO TRANS­FOR­MA­CJI

 • 1. Po­la­cy i pań­stwo
 • 2. Spo­łe­czeń­stwo i in­sty­tu­cje
 • 3. Zro­zu­mieć trans­for­ma­cję
 • 4. Pol­skie sys­te­my po­li­tycz­ne

ROZ­DZIAŁ I - NA­RÓD RE­AL­NE­GO SO­CJA­LI­ZMU

 • 1. Był kraj
 • 2. Czer­wo­ny świt
 • 3. Struk­tu­ra wła­dzy
 • 4. Pol­ska spe­cy­fi­ka
 • 5. Kla­sy spo­łecz­ne w pań­stwie ko­mu­ni­stycz­nym. Chło­pi i ro­bot­ni­cy
 • 6. No­men­kla­tu­ra
 • 7. In­te­li­genc­ka gra: opór i opor­tu­nizm

ROZ­DZIAŁ II - AGO­NIA LE­WIA­TA­NA

 • 1. Dla­cze­go upadł ko­mu­nizm?
 • 2. Na­ro­dzi­ny opo­zy­cji
 • 3. Ko­ściół i ka­to­li­cy
 • 4. Wiel­ka de­le­gi­ty­mi­za­cja
 • 5. Nie­do­trzy­ma­na umo­wa

ROZ­DZIAŁ III - RE­PU­BLI­KA MA­FIO­ZÓW I IN­TE­LI­GEN­TÓW

 • 1. Od mo­no­par­tii do ka­pi­ta­li­zmu pań­stwo­we­go
 • 2. Po­dział post­ko­mu­ni­stycz­ny
 • 3. Post-in­te­li­gen­ci i post-no­men­kla­tu­ra
 • 4. Sła­bość wła­dzy po­li­tycz­nej
 • 5. Po­li­cjan­ci i ban­dy­ci
 • 6. Wy­biór­cze zwier­cia­dło

ROZ­DZIAŁ IV - PAŃ­STWO PRAW­NI­KÓW

 • 1. Nie­zbęd­na ka­sta: praw­ni­cy i le­gi­ty­mi­za­cja wła­dzy
 • 2. Spra­wie­dli­wość i dyk­ta­tu­ra
 • 3. Eman­cy­pa­cja sę­dziów
 • 4. Sys­tem za­mknię­ty
 • 5. Sądy i lu­stra­cja: ak­ty­wizm nie­uświa­da­mia­ny
 • 6. Re­pry­wa­ty­za­cja: stu­dium przy­pad­ku bez­rad­no­ści
 • 7. Wła­dza Try­bu­na­łu
 • 8. Pra­wo­daw­cy w to­gach
 • 9. Sę­dziow­ska biu­ro­kra­cja

ROZ­DZIAŁ V - ZMIERZCH POST­KO­MU­NI­ZMU

 • 1. Dla­cze­go Ry­win przy­szedł do Mich­ni­ka
 • 2. Bul­do­gi na dy­wa­nie: kry­zys ka­pi­ta­li­zmu po­li­tycz­ne­go
 • 3. Ko­niec świa­ta Re­dak­to­ra
 • 4. Trans­for­ma­cja sce­ny par­tyj­nej
 • 5. Cha­os prze­ło­mu

ROZ­DZIAŁ VI - W KRA­INIE CIE­PŁEJ WODY

 • 1. Re­de­fi­ni­cja po­dzia­łu: jak spór o prze­szłość stał się spo­rem o trans­for­ma­cję
 • 2. Po­lish Dre­am
 • 3. Wzor­ce za­cho­wań wy­bor­czych: dla­cze­go par­tie w Pol­sce nie do­trzy­mu­ją obiet­nic
 • 4. Dies ti­mo­ris
 • 5. Me­dia dwu­bie­gu­no­wo-afek­tyw­ne
 • 6. Pęk­nię­ta toż­sa­mość

ROZ­DZIAŁ VII - SYS­TEM TU­SKA

 • 1. Par­tie no­we­go wzo­ru
 • 2. Straż­nik ży­ran­do­la
 • 3. Od are­ny do te­atru
 • 5. Bez­wład­ne cen­trum
 • 6. W po­szu­ki­wa­niu ste­row­no­ści
 • 7. Sądy i praw­ni­cy: pró­ba ko­rek­ty
 • 8. Bla­ski i cie­nie mo­der­ni­za­cji

ROZ­DZIAŁ VIII - KO­NIEC ŚWIA­TA LI­BE­RA­ŁÓW

 • 1. Cena dłu­gu
 • 2. Ile li­be­ra­li­zmu w li­be­ra­li­zmie?
 • 3. „Ten folk­lor, ten syf”
 • 4. Ko­niec koń­ca hi­sto­rii
 • 5. A więc woj­na
 • 6. Upa­dek eu­ro­mi­tu

ROZ­DZIAŁ IX - OSTAT­NI RE­WO­LU­CJO­NI­STA III RP

 • 1. Szczę­ście Ka­czyń­skie­go
 • 2. Czas po­gar­dy
 • 3. Spra­wie­dli­wość i le­gi­ty­mi­za­cja
 • 4. Pań­stwo par­tii prze­ciw pań­stwu praw­ni­ków
 • 5. Toga i pał­ka
 • 6. De­mo­kra­cja ple­bi­scy­tar­na


ROZ­DZIAŁ X - KA­CZYZM NA WI­RA­ŻU

 • 1. Wid­mo im­po­sy­bi­li­zmu
 • 2. Par­tia i pan­de­mia
 • 3. 27:1
 • 4. Ry­zy­kow­ny urok agen­dy ra­dy­kal­nej
 • 5. Prze­śnio­na re­wo­lu­cja (sek­su­al­na) i nowa kla­sa śred­nia
 • 6. Kry­zys par­tyj­nej toż­sa­mo­ści
 • 7. Na­ro­do­wa ochlo­kra­cja

ZA­KOŃ­CZE­NIE