pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2009
Oprawa: twarda
Ilość stron: 666 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788373637924
ISBN: 978-83-7363-792-4
Data: 2009-03-16
29.70 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Słowo Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Wstęp
CZĘŚĆ I
AKTUALNE TENDENCJE W ROZWOJU FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO
АБРАМЧИК ЛИЛИЯ Я. Институт государственных доходов в финансовом праве Республики Беларусь
ADAMIAK JAN, KOŁOSOWSKA BOŻENA Reforma systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce – założenia i stan obecny
BOHAĆ RADIM Subjects of Budgetary Law in the Czech Republic
BUDZYŃSKI TOMASZ M. Finanse publiczne w Polsce na tle wybranych państw zachodnioeuropejskich
BUJNÄKOVÄ MARIA Niekol`ko poznâmok k verejnym financiâm
CIAK JOLANTA Finansowanie deficytu budżetowego poprzez emisję papierów wartościowych
CYMAN DAMIAN Nauka prawa finansowego a nowoczesne technologie
DYNUS MAGDALENA Obligacje międzynarodowe sposobem na finansowanie potrzeb pożyczkowych sektora publicznego
FRANEK SŁAWOMIR Strategia wejścia do strefy euro a wieloletnie planowanie budżetowe
GRYGOROWICZ WITOLD Prawne możliwości ograniczenia wydatków budżetu państwa
GUZIEJEWSKA BEATA Wpływ globalizacji na funkcje państwa i finansów publicznych
JURKOWSKA-ZEIDLER ANNA Prawo rynku finansowego jako nowy dział prawa finansowego
KAPACEBA (СЕНЦОВА) МАРИНА Современные тенденции развития финансово-правовой науки в России
Kosi Kows Ki CEZARY Rzeczywisty i potencjalny (możliwy) wpływ prawa Unii Europejskiej na poprawę stanu polskiego prawa finansowego
LASIŃSKI-SULECKI KRZYSZTOF, MORAWSKI WOJCIECH Nauka prawa celnego -już wspólnotowa czy jeszcze krajowa?
LUBIŃSKA TERESA, STRĄK TOMASZ, LOZANO-PLATONOFF ALBERTO, BĘDZIESZAK MARCIN Istota oraz wybrane efekty pierwszego etapu wdrażania reformy finansów publicznych - budżet zadaniowy
MAJ-WAŚNIOWSKA KATARZYNA Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce
MARKOVÄ HANA Funds in the Czech Republic
Miszczu K MAGDALENA Finanse publiczne państw Unii Europejskiej - statystyczna analiza porównawcza
MROCZKOWSKI RAFAŁ Efektywność ekonomiczna jako kryterium oceny legislacji finansowej
OSTROWSKA ANNA Prawno finansowy charakter budżetowych wydatków dotacyjnych
OWSIAK KATARZYNA O potrzebie zmian w sektorze publicznym
PANFIL PRZEMYSŁAW Pojęcie "potrzeby pożyczkowe budżetu państwa"
PRZYGODZKA RENATA, DZIEMIANOWICZ RYTA IWONA Finanse publiczne według szkoły fryburskiej
SALACHNA JOANNA M. Odpowiedzialność prawnofinansowa - alternatywne koncepcje konstrukcyjne
SOWIŃSKI TOMASZ Dorobek nauki finansów publicznych w dziedzinie finansów ubezpieczeń emerytalnych -potrzeby i perspektywy rozwoju
WOŹNIAK BARBARA Nowe czy stare zarządzanie publiczne?
ZDEBEL MAREK Ewolucja publicznego prawa bankowego w Polsce na tle unormowań unijnych
ZIELIŃSKI ROBERT Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe w Polsce w latach 2004-2006. Szanse na przyszłość

CZĘŚĆ II
FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOBEC WYZWAŃ POAKCESYJNYCH
BURZYŃSKA DOROTA Partnerstwo publiczno-prywatne źródłem finansowania ekologicznych zadań samorządowych
CZAJA-HLINIAK IRENA Opłaty w gospodarce nieruchomościami
DOBAZEWSKA ANNA Polityka spójności - ramy prawne i instytucjonalne
GLUMIŃSKA-PAWLIC JADWIGA Województwo samorządowe a region - dylematy finansowe
HAJDYS DAGMARA Wykorzystanie leasingu komunalnego przez jednostki samorządu terytorialnego
HUSSEIN ALINA Wykorzystanie funduszy europejskich przez samorządy – nauka może zbadać to, czego nie może NIK
KORNBERGER-SOKOŁOWSKA ELŻBIETA Problemy finansowania rozwoju regionalnego w Polsce
SOŁTYK PIOTR Audyt wewnętrzny w systemie identyfikacji ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego
TROJANOWSKA KAMILA Dotychczasowe możliwości oraz perspektywy w zakresie analizy płynności finansowej w gminach
ZIOŁO MAGDALENA Wieloletni Plan Inwestycyjny jako narzędzie podnoszące efektywność realizacji inwestycji komunalnych (na przykładzie Gminy Miasto Szczecin)

CZĘŚĆ III
GŁÓWNE PROBLEMY PRAWA PODATKOWEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ
ARENT ANNA Wybrane problemy zmian opodatkowania dochodu mikroprzedsiębiorstw
DOWGIER RAFAŁ Stanowienie prawa podatkowego w Polsce - stan obecny i kierunki zmian
DUDA MICHALINA Prawnop o datków e konsekwencje naruszenia obowiązków w zakresie VAT na tle rozwiązań Wielkiej Brytanii
FAMULSKA TERESA Znaczenie fiskalne VAT w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
FILL WOJCIECH Charakter prawny opłat za korzystanie ze środowiska
HYBKA MAŁGORZATA MAGDALENA Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym przez organy podatkowe w Polsce
JUCHNIEWICZ EDWARD, STWOŁ MAŁGORZATA Konstytucyjne zasady prawa podatkowego na przykładzie Konstytucji Rosyjskiej Federacji z 12 grudnia 1993 roku
KARFÏKOVA MARIE Subjects of legal tax relationships in the Czech Republic
KISZKA JOANNA Status prawnopodatkowy wyrobów akcyzowych – problemy praktyczne na przykładzie regulacji polskich i Unii Europejskiej
KLINK MAREK Próba oceny działalności doradców podatkowych i perspektywy jej rozwoju
KOCIKOWSKA ANNA Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na wydawane decyzje organów podatkowych
KOSTECKI APOLONIUSZ Charakter i rodzaje instytucji ochrony praw podatnika w polskim ogólnym prawie podatkowym
KUNOWSKA KALINA Podatek liniowy jako nowoczesne i efektywne narzędzie polityki fiskalnej państwa
MAŁECKA-ZIEMBINSKA EDYTA Podatki bezpośrednie i pośrednie w państwach członkowskich UE
MARCZAKOWSKA-PROCZKA JOANNA Wybrane problemy reformy systemu podatkowego w Polsce
MASTALSKI RYSZARD Dyskurs argumentacyjny w doktrynie prawa podatkowego i w procesie jego stosowania
MATYSEK GRZEGORZ Zakres i kierunki stymulacji podatkowej w teorii finansów
MUDRECKI ARTUR Prawo podatnika do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki przed sądami administracyjnymi
OFIARSKI ZBIGNIEW Wybrane opłaty o charakterze sankcyjnym w Polsce jako przykład harmonizacji ze standardami stosowanymi w Unii Europejskiej
PATYK JACEK Procedura prejudycjalna w zakresie jednolitości wykładni prawa wspólnotowego na gruncie polskiego prawa podatkowego
PIETRASZ PIOTR Sankcyjna stawka podatkowa w podatku od spadków i darowizn a zasada lex retro non agit
POPŁAWSKI MARIUSZ Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do zwrotu podatku
WRÓBLEWSKA MAŁGORZATA Kataster nieruchomości

Książka "Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych" - Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 666 stron i została wydana w 2009 r. Cena 29.70 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.