pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Faktoring w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwoju
Podręczniki »
podręcznik:

Faktoring w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwoju

Dane szczegółowe:
Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rok wyd.: 2007
Ilość stron: 162 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788373782662
ISBN: 978-83-7378-266-2
Data: 2010-04-28
Cena wydawcy: 31.50 złpozycja niedostępna
Produkty podobne:
okładka książki - Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie
Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie 48.33 zł pozycja dostępna!

Faktoring w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwoju - Dorota Podedworna-Tarnowska - opis książki:

Należy z uznaniem przyjąć niniejszą monografię poświęconą faktoringowi. Autorka przedstawia w książce istotę i różnorodne formy faktoringu, jego rolę i funkcje w umacnianiu pozycji przedsiębiorstwa na rynku i wzroście jego konkurencyjności. Na podstawie przeprowadzonych badań Autorka sformułowała uargumentowane stanowisko, że warunkiem należytego rozwoju faktoringu w Polsce jest przezwyciężenie przeszkód hamujących ten rozwój, występujących przede wszystkim po stronie instytucji faktoringowych, ale także po stronie przedsiębiorstw. Książka niniejsza charakteryzuje się znaczną kompleksowością i nowatorskim ujęciem problematyki faktoringu. Dlatego można ją polecić osobom zainteresowanym zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie, zwłaszcza tym, którzy poszukują źródeł finansowania w celu oferowania odbiorcom kredytów handlowych. Interesujące wnioski znajdujące się w książce adresowane są do przedstawicieli instytucji faktoringowych. Książka może stanowić ponadto wartościową literaturę uzupełniającą dla studentów, którzy interesują się problematyką finansów przedsiębiorstwa oraz bankowości.
Prof. dr hab. Witold Bień

Jest to udana pozycja z zakresu problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstwa, pozwalająca z większym przekonaniem wykorzystywać faktoring przez menedżerów krajowych firm. Ta pozycja może być także przydatna dla menedżerów i pracowników firm faktoringowych w projektowaniu świadczonych usług. Niewątpliwie jest ona także wartościowa dla regulatorów rynku usług faktoringowych, aby poszukiwać skutecznych rozwiązań stymulujących rozwój rynku usług factoringowych w Polsce. Recenzowana pozycja książkowa będzie przydatna dla studentów studiów ekonomicznych, którzy interesują się zarówno wpływem nowoczesnych instrumentów finansowych na wzrost poziomu jakości zarządzania w firmach, jak i znaczeniem prowadzonych badań w tym zakresie.
Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz
ZE WSTĘPU
W warunkach rosnącej konkurencji przedsiębiorstwa w dążeniu do umacniania pozycji na rynku oraz do wzrostu wartości wykorzystują na znaczną skalę sprzedaż na kredyt handlowy. Pozwala ona nie tylko na zacieśnianie kontaktów z dotychczasowymi odbiorcami, ale jednocześnie umożliwia pozyskanie takich klientów, którzy nie dysponują zasobami pieniężnymi na zakupy za gotówkę. W rezultacie przyczynia się to do wzrostu sprzedaży i zysków.

Jednak sprzedaż na kredyt, czyli udzielanie odbiorcom kredytu handlowego, powoduje zamrożenie środków pieniężnych w należnościach, które wymagają odpowiedniego ich refinansowania. Jest to istotne zarówno w celu dalszego udzielania kredytów handlowych, jak i utrzymania na właściwym poziomie bieżącej płynności finansowej, co warunkuje możliwość kontynuowania działalności przedsiębiorstwa w przyszłości.

Jedną z metod refinansowania udzielonych odbiorcom kredytów handlowych, dzięki której istnieje możliwość wyeliminowania okresu oczekiwania na dopływ środków pieniężnych między momentem sprzedaży towarów lub usług a spodziewanej zapłaty za nią, jest faktoring. Dzięki jego wykorzystaniu, poprawia się płynność finansowa przedsiębiorstwa. Faktoring w rezultacie stwarza przedsiębiorstwu perspektywę zwiększenia konkurencyjności dzięki możliwości wydłużenia kontrahentom terminów płatności. Łączy się z tym ewentualność przekazania zarządzania należnościami wyspecjalizowanej firmie, która mając lepszą wiedzę o rynku wierzytelności, może to uczynić w sposób bardziej efektywny.

Usługa ta w krajach rozwiniętych gospodarczo jest znana już od dawna, a skala jej wykorzystania jest dość znaczna. Natomiast w Polsce faktoring pojawił się dopiero pod koniec pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a od 2000 roku wykazuje szybszą dynamikę wzrostu. Nadal jednak jego wykorzystanie przez polskie przedsiębiorstwa jest stosunkowo niewielkie. Istnieje zatem uzasadniona potrzeba bliższej analizy przyczyn, które hamują rozwój faktoringu w Polsce, i ustalenia dróg ich przezwyciężenia. Tej tematyce poświęcona jest niniejsza książka, której celem jest przedstawienie specyfiki faktoringu jako metody refinansowania udzielanych odbiorcom kredytów handlowych, ocena jego wykorzystania w Polsce oraz określenie warunków i możliwości jego rozwoju w naszym kraju.

Książka składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale wprowadzającym przedstawiono istotę faktoringu, jego funkcje i rodzaje. Zilustrowano w nim również genezę i ewolucję faktoringu na świecie oraz czynniki, które uwarunkowały jego rozwój. Pod koniec rozdziału przedstawiono ocenę rynku factoringowego na świecie oraz tendencje jego rozwoju w wybranych krajach.

Rozdział drugi jest omówieniem znaczenia faktoringu w kształtowaniu strategii kredytowej przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano w nim także specyficzne cechy factoringu na tle innych, alternatywnych form finansowania, takich jak kredyt bankowy oraz pozyskiwany od dostawców kredyt handlowy. Przedstawiono również czynniki, które motywują firmy do wykorzystania tej usługi.

W rozdziale trzecim zaprezentowano dotychczasowy rozwój rynku faktoringu w Polsce, ukazując podobieństwa i różnice w stosunku do funkcjonowania tej usługi w innych krajach. Zaprezentowano także charakterystykę najważniejszych instytucji factoringowych działających w Polsce. Jednocześnie wyselekcjonowano główne czynniki determinujące rozwój faktoringu w naszym kraju i dokonano oceny jego przesłanek.

Ostatni, czwarty rozdział książki, zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i faktorów (firm faktoringowych i banków). Określono w nim przyczyny skłaniające przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce do wykorzystania tej usługi. Tu również scharakteryzowano zidentyfikowane w wyniku prowadzonych badań bariery uniemożliwiające przedsiębiorstwom korzystanie z faktoringu. Jednocześnie wskazano przeszkody, które ograniczają prowadzenie działalności instytucjom faktoringowym.

Na zakończenie przedstawiono zasadnicze konkluzje, wynikające z przeprowadzonych badań i dociekań, oraz wskazano najbardziej prawdopodobny scenariusz dalszego rozwoju rynku faktoringowego w Polsce. Opracowanie zwieńczono propozycjami autorki skierowanymi do faktorów i przedsiębiorstw, których realizacja przyczyniłaby się do szybszego rozwoju faktoringu w naszym kraju.

W przygotowaniu książki wykorzystano odpowiednie dane statystyczne, m.in. dane dotyczące obrotów faktoringu na świecie, opracowane przez międzynarodowe stowarzyszenie firm faktoringowych Factors Chain International.

Książka „Faktoring w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwoju” - Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Książka posiada 162 stron i została wydana w 2007 r.

Spis treści:

PRZEDMOWA
WSTĘP

1. ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU FAKTORINGU NA ŚWIECIE
1.1. Pojęcie faktoringu i jego funkcje
1.2. „Pożyteczny trójkąt” w transakcji faktoringowej
1.3. Przedmiot faktoringu
1.4. Klasyfikacja faktoringu
1.5. Kwalifikacja prawna faktoringu
1.6. Geneza i ewolucja faktoringu
1.7. Faktoring we współczesnym świecie
1.8. Podsumowanie

2. ROLA FAKTORINGU W FINANSOWANIU BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

2.1. Kredyt handlowy w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa
2.2. Faktoring jako metoda refinansowania kredytów handlowych
2.3. Faktoring a alternatywne instrumenty finansowe
2.4. Celowość wykorzystania faktoringu
2.5. Podsumowanie

3. ROZWÓJ RYNKU USŁUG FAKTORINGOWYCH W POLSCE
3.1. Ewolucja faktoringu w Polsce
3.2. Charakterystyka instytucji faktoringowych działających w Polsce
3.3. Determinanty rozwoju faktoringu w Polsce
3.4. Podsumowanie

4. PERSPEKTYWY ROZWOJU FAKTORINGU W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
4.1. Cel i metodyka badania
4.2. Charakterystyka ankietowanych podmiotów
4.3. Skala wykorzystania faktoringu przez przedsiębiorstwa
4.4. Formy faktoringu wykorzystywane przez przedsiębiorstwa
4.5. Przyczyny wykorzystywania faktoringu
4.6. Bariery hamujące wykorzystanie faktoringu przez przedsiębiorstwa
4.7. Bariery ograniczające działalność faktorów
4.8. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE
ANEKS
BIBLIOGRAFIA
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce ""
Dorota Podedworna-Tarnowska - autor m.in.: