pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Wrocławskie Studia Politologiczne 24/2018

Autor książki:

Dorota Moroń, Joanna Kozierska

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wyd.: 2018
Oprawa: miękka
Ilość stron: 188 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 977164303208682
ISSN: 1643-0328
Data: 2019-04-03
27.51  30.00  2.49 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 14 dni

Opis książki:

Numer 24. „Wrocławskich Studiów Politologicznych” ma charakter ogólnotematyczy. Tom, przygotowany pod redakcją Doroty Moroń i Joanny Kozierskiej, w interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu nauk o polityce. W dwunastu artykułach Autorzy podejmują problemy mieszczące się w obszarach systemów politycznych, polityki społecznej oraz kwestii międzynarodowych. W numerze znajdziemy omówienia aktualnych problemów politycznych, prawnych i społecznych będących przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i publicystów. Dodatkowo czytelnik może zapoznać się z dwoma recenzjami książek naukowych.

Książka "Wrocławskie Studia Politologiczne 24/2018" - Dorota Moroń, Joanna Kozierska (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka posiada 188 stron i została wydana w 2018 r. Cena 27.51 zł. Zapraszamy na zakupy!

Spis treści:

Systemy polityczne
KRZYSZTOF SKOTNICKI, W sprawie dopuszczalności zakazu reelekcji wójta (burmistrza, prezy­denta miasta) po piastowaniu urzędu przez dwie kadencje
PAULINA KRUSZYŃSKA, Rywalizacja w ramach listy wyborczej jako konsekwencja systemu list półotwartych w wyborach do Sejmu RP
JOANNA SKŁADOWSKA, Sposoby obejścia konstytucyjnego zakazu reelekcji — kazus Nikaragui
Polityka społeczna
ADAM KUBÓW, Czy mieszkalnictwo w Polsce zmierza w kierunku standardów europejskich?
OLGA KOWALCZYK, Ćwierć wieku reformowania systemu zabezpieczenia społecznego osób nie­pełnosprawnych w Polsce — wybrane aspekty
ŁUKASZ JUREK, Emerytura obywatelska w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Opcja dla Pol­ski?
AGNIESZKA MAKAREWICZ-MARCINKIEWICZ, Wpływ genetycznych modyfikacji żywności na stan zdrowia jako kwestia społeczna
KATARZYNA SIPURZYŃSKA-RUDNICKA, Przyszłość demograficzna Polski a rynek pracy
JOANNA SZCZEPANIAK-SIENNIAK, Potencjalne kierunki zmian w zakresie wychowania przedszkolnego w świetle oczekiwań rodzin
Problemy międzynarodowe
PATRYCJA ZAREMBA, Nowe wyzwania dla NATO. Sojusz Północnoatlantycki w obliczu zagrożeń hybrydowych
ŁUKASZ WOJCIESZAK, Wśród szans i barier. Aktualne problemy współpracy Unii Europejskiej z Białorusią
ADAM STARZYK, Relacje węgiersko-słowackie w kontekście węgierskiej mniejszości narodowej
Recenzje
BARTOSZ SMOLIK, Naród we współczesnej polskiej myśli nacjonalistycznej. Problematyka naro­du w ujęciu głównych nurtów polskiego nacjonalizmu w latach 1989–2004 (Grzegorz Tokarz)
GRZEGORZ RADOMSKI, Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku, (Bartosz Smolik)
Noty o autorachPolitical systems
KRZYSZTOF SKOTNICKI, On the admissibility of the ban on the re-election of the mayor (city president) after holding office for two terms
PAULINA KRUSZYŃSKA, Competition between candidates from the same party against each other as a consequence of the open-list PR system in elections to the Polish Sejm (lower house)
JOANNA SKŁADOWSKA, The exclusion of the constitutional ban against reelection — example of Nicaragua
Social policy
ADAM KUBÓW, Is housing in Poland moving towards European standards?
OLGA KOWALCZYK, Quarter-century of reform in the social security system for the disabled in Poland — selected aspect
ŁUKASZ JUREK, Citizen’s pension in the retirement system. An option for Poland?
AGNIESZKA MAKAREWICZ-MARCINKIEWICZ, The influence of genetic modification of food on health as a contemporary social issue
KATARZYNA SIPURZYŃSKA-RUDNICKA, The demographic future of Poland and the labour mar­ket
JOANNA SZCZEPANIAK-SIENNIAK, Potential directions of changes in the field of the pre-school education in the light of family expectations
International problems
PATRYCJA ZAREMBA, New challenges for the North Atlantic Alliance. NATO in the face of hybrid threats
ŁUKASZ WOJCIESZAK, Between chances and barriers. Current problems of cooperation between the European Union and Belarus
ADAM STARZYK, Relations between Hungary and Slovakia in the context of Hungarian minority
Reviews
Notes on authors

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]