pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko jako instytucja prawa ochrony środowiska

Autor książki:

Anna Haładyj

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2015
Oprawa: miękka
Ilość stron: 486 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 9788377029534
ISBN: 978-83-7702-953-4
Data: 2015-02-18
39.69 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Książka porusza rolę społeczeństwa w ochronie środowiska.

Książka "Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko jako instytucja prawa ochrony środowiska" - Anna Haładyj - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 486 stron i została wydana w 2015 r. Cena 39.69 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych jako element "dobrego rządzenia"
1.1. Wprowadzenie
1.2. Koncepcja good governance jako uzasadnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji publicznych
1.3. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji publicznych jako element koncepcji zrównoważonego rozwoju
1.4. Wprowadzenie do koncepcji udziału społeczeństwa w ochronie środowiska
1.5. Gwarancje udziału społeczeństwa w ochronie środowiska w prawie publicznym międzynarodowym
1.6. Ujęcie przedmiotowe udziału społeczeństwa w ochronie środowiska
1.7. Ujęcie podmiotowe udziału społeczeństwa w ochronie środowiska
1.8. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska jako zasada prawa
1.9. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska jako instytucja prawa ochrony środowiska
1.10. Funkcje udziału społeczeństwa w ochronie środowiska jako instytucji prawa ochrony środowiska
1.11. Wnioski

Rozdział II
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - koncepcja legislacyjna i jej wdrażanie w prawie ochrony środowiska
2.1. Wprowadzenie
2.2. Koncepcja strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
2.3. Pojęcie i podstawy prawne SOOS w prawie publicznym międzynarodowym
2.4. Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko
2.4.1. "Ocena wpływu na środowisko" w dyrektywie 2001/42/WE
2.4.2. Zakres przedmiotowy dyrektywy 2001/42/WE
2.4.3. Postanowienia odnośnie do sprawozdania dotyczącego środowiska
2.4.4. Postanowienia w zakresie udziału społeczeństwa
2.4.5. Postanowienia dotyczące monitoringu
2.5. SOOS w prawie krajowym
2.5.1. Wprowadzenie
2.5.2. Definicja legalna SOOS
2.5.3. Zakres przedmiotowy postępowania w sprawie SOOS
2.5.3.1. Koncepcja "dokumentów strategicznych" jako przedmiotu SOOS
2.5.3.2. Projekty dokumentów z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego
2.5.3.3. Projekty sektorowych dokumentów strategicznych wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
2.5.3.4. Projekty innych dokumentów, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000
2.5.3.5. Projekty innych dokumentów, które mogą wymagać SOOS na podstawie uzgodnienia
2.5.3.6. Projekty dokumentów strategicznych niewymagające przeprowadzenia SOOS
2.6. Prognoza oddziaływania na środowisko
2.7. Kompetencje organów administracji w postępowaniu w sprawie SOOS
2.7.1. Organy właściwe do przeprowadzenia SOOS
2.7.2. Organy współdziałające
2.7.3. Podsumowanie
2.8. Skutki przeprowadzenia SOOS
2.8.1. Koncepcja ochrony obszarów Natura 2000 i rola oceny habitatowej w jej realizacji
2.8.2. Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 jako przesłanka uniemożliwiająca przyjęcie dokumentu strategicznego
2.8.3. Analiza przesłanek koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego
2.9. Modele SOOS
2.10. Wnioski

Rozdział III
Podanie do publicznej wiadomości jako instrument inicjujący procedurę z udziałem społeczeństwa
3.1. Wprowadzenie
3.2. Elementy techniczne podania do publicznej wiadomości
3.2.1. Udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w sprawie
3.2.2. Ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie
3.2.3. Ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu
3.2.4. Podanie informacji przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania
3.2.5. Podsumowanie
3.3. Treść podania do publicznej wiadomości
3.4. Skutki podania do publicznej wiadomości
3.4.1. Podanie do publicznej wiadomości "bez zbędnej zwłoki"
3.4.2. Bieg terminu na składanie uwag i wniosków
3.4.2.1. Rozpoczęcie biegu terminu na składanie uwag i wniosków
3.4.2.2. Upływ terminu na składanie uwag i wniosków
3.4.3. Skutki braku lub niewłaściwego podania do publicznej wiadomości
3.5. Ponowne podanie do publicznej wiadomości
3.6. Wnioski

Rozdział IV
Obowiązki władz publicznych w zakresie udostępniania niezbędnej dokumentacji sprawy
4.1. Wprowadzenie
4.2. Zakres przedmiotowy niezbędnej dokumentacji sprawy
4.3. Wyłączenie jawności w ramach niezbędnej dokumentacji sprawy
4.3.1. Wyłączenie określonych kategorii informacji o środowisku z udostępniania na gruncie prawa publicznego międzynarodowego i prawa UE
4.3.2. Zastosowanie przesłanek wyłączenia jawności informacji o środowisku w ramach niezbędnej dokumentacji sprawy
4.3.3. Ochrona informacji niejawnych jako przesłanka wyłączenia informacji z niezbędnej dokumentacji sprawy
4.3.4. Przesłanki wyłączenia jawności niezbędnej dokumentacji sprawy wynikające z art. 16 uuiś
4.3.4.1. Dane jednostkowe uzyskiwane w badaniach statystycznych statystyki publicznej
4.3.4.2. Sprawy objęte toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania
4.3.4.3. Sprawy będące przedmiotem praw autorskich lub patentowych, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa
4.3.4.4. Dane osobowe dotyczące osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych
4.3.4.5. Dokumenty lub dane dostarczone przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu
4.3.4.6. Dokumenty lub dane, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju
4.3.4.7. Informacje o wartości handlowej, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
4.3.4.8. Przedsięwzięcia realizowane na terenach zamkniętych
4.3.4.9. Obronność i bezpieczeństwo państwa oraz bezpieczeństwo publiczne
4.3.4.10. Wybrane dane zawarte w rejestrze odpadowym
4.3.4.11. Podsumowanie
4.4. Wnioski

Rozdział V
Prawo składania uwag i wniosków
5.1. Wprowadzenie
5.2. Ewolucja instytucji uwag i wniosków w odniesieniu do krajowych dokumentów strategicznych
5.3. Koncepcja uwag i wniosków w krajowym prawie ochrony środowiska
5.3.1. Pojęcie uwag i wniosków
5.3.2. Gwarancje procesowe prawa składania uwag i wniosków
5.3.3. Forma składania uwag i wniosków
5.3.4. Zakres przedmiotowy uwag i wniosków
5.3.5. Sposób i forma rozpatrzenia uwag i wniosków
5.4. Charakter prawny uwag i wniosków
5.5. Wnioski

Rozdział VI
Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach naruszeń krajowego prawa ochrony środowiska związanych z przyjęciem lub zaniechaniem przyjęcia dokumentu strategicznego
6.1. Wprowadzenie
6.2. Koncepcja prawa do sądu w sprawach dotyczących środowiska
6.3. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w konwencji z Aarhus
6.3.1. Zakres podmiotowy prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości w konwencji z Aarhus
6.3.1.1. "Każda osoba"
6.3.1.2. "Członkowie zainteresowanej społeczności"
6.3.1.3. "Członkowie społeczeństwa"
6.3.2. Zakres podmiotowo-przedmiotowy konwencji z Aarhus dotyczący uprawnień "członków społeczeństwa" w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości
6.3.2.1. Władze publiczne i osoby prywatne
6.3.2.2. Prawo ochrony środowiska jako kryterium oceny naruszeń
6.3.2.3. Koncepcja działań i zaniechań władz publicznych naruszających prawo ochrony środowiska
6.4. Stosowanie art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus w sprawach z zakresu ochrony środowiska w prawie publicznym
6.4.1. Kontrola zgodności dokumentów strategicznych z krajowym prawem ochrony środowiska w trybie nadzoru weryfikacyjnego
6.4.2. Skarga na dokumenty strategiczne przyjmowane przez organy jst, wojewodę i organy administracji niezespolonej, naruszające interes prawny lub uprawnienie
6.4.3. Skarga na zaniechanie przyjęcia dokumentu strategicznego przez organy jst, wojewodę i organy administracji niezespolonej, naruszające interes prawny lub uprawnienie
6.4.4. Skarga na uchwałę w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag i wniosków
6.5. Bezpośrednie stosowanie art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus w sprawach związanych z przyjęciem dokumentu strategicznego naruszającego krajowe prawo ochrony środowiska
6.6. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia