pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne. Tom 117

Autor książki:

Artur Hamryszczak

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2021
Oprawa: miękka
Ilość stron: 238 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9770051837665
ISSN: 0518-3766
Data: 2022-04-14
51.98  55.00  3.02 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

CONTENS

STUDIA I MATERIAŁY
STUDIES AND MATERIALS

Ks. Tadeusz Ceynowa: Zbiór fotografi i w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
A collection of photographs in the Archives of the Koszalin-Kołobrzeg Diocese (Abstract)

Ks. Robert Czarnowski: Fotografi e polonijne jako historyczne dziedzictwo archiwalne Polskiej Misji Katolickiej we Francji
Photographs of the Polish diaspora as the historical archival heritage of the Polish Catholic Mission in France (Abstract)

Robert Derewenda: Opracowanie, digitalizacja i udostępnianie fotografi i związanych z działalnością ks. Franciszka Blachnickiego w Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie
Describing, digitalizing and making available the photographs related to Rev. Franciszek Blachnicki’s work in the Central Archives of the Light-Life Movement (Abstract)

Ks. Krzysztof Dorosz SI, Katarzyna Trzcińska: Jezuici w obiektywie
Zbiory fotografi czne Archiwum Prowincji
Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego
Jesuits in the camera. The photographic collection of the Archive of Greater Poland and Masovia Province of the Society of Jesus (Abstract)

Artur Hamryszczak: Zbiory fotografi czne w Archiwum Diecezji Łuckiej
Photographs in the Archives of the Lutsk Diocese (Abstract)

Ks. Piotr Jaworski, Paweł Juśko: Problematyka dziejów szkolnictwa i wychowania w zbiorach fotografi cznych Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie
The history of education and education in the photographic collections of the Diocese Archive in Tarnów (Abstract)

Katarzyna Kalisz: Opracowanie fotografi i w Narodowym Archiwum
Cyfrowym: zarys metodyki i studia przypadków na przykładach zespołów i zbiorów o tematyce kościelnej
Archival development of photographs in National Digital Archives - outline of methodology and case studies on examples of fonds and collections on church topics (Abstract)

Ks. Jacek Kapuściński: Dokumentacja fotografi czna w zasobie
Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie (aktualny stan badań i perspektywy)
Photographic documentation in the Rev. Walenty Patykiewicz Archives of the Archdiocese of Częstochowa
(current state of research and prospects) (Abstract)

Ks. Robert Kufel: Zasób fotografi i w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze
Photograph collection in the Diocesan Archives in Zielona Góra
(Abstract)

Ks. Andrzej Kwaśniewski: Fotografi e w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
Photographs in the Diocesan Archives in Kielce (Abstract)

Ks. Jarosław Marczewski: Zbiory fotografi czne w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim
Photograph collections in the Archdiocesan Archives of Lublin (Abstract)

Tomasz Nowicki: Spuścizna fotografi czna ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS w zasobie w Archiwum Instytutu Jana Pawła II - stan uporządkowania
Photographic legacy of Rev. Tadeusz Styczeń SDS in the Archives of John Paul II Institute - the state of arrangement (Abstract)

Paweł Pasternak: Fotografi e organów w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie jako źródła do dziejów organów w diecezji tarnowskiej
The photographs of the organs in the Diocesan Archives in Tarnów as a source for the history of organs in the Tarnów diocese (Abstract)

Anna Seweryn: Fotografi a w archiwum.

Identyfi kacja - zabezpieczanie -konserwacja
Photographs in the archive.

Identifi cation and preservation of collections (Abstract)

O. Krzysztof Sitnik OFM: Fotografi e przechowywane w Archiwum
Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie i Archiwum Klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej dokumentujące historię sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej
Photographs documenting the history of passion-marian sanctuary of Kalwaria Zebrzydowska which are stored in the Provincial
Archive of Bernardine Fathers in Cracow and in the Archive of Bernardine Monastery in Kalwaria Zebrzydowska (Abstract)

Ks. Piotr Tylec: Dokumentacja fotografi czna archiwów kościelnych
jako materiał ilustracyjny "Słownika biografi cznego księży
diecezji sandomierskiej XIX-XX w."
Photographic documentation of church archives as illustrative
material of Biographical dictionary of priests from the Sandomierz Diocese
of the 19th-20th centuries (Abstract)

Ks. Wacław Umiński CM: Wybrane kolekcje fotografi czne w zasobach Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży
Misjonarzy w Krakowie oraz Archiwum Instytutu Wydawniczego
Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość" w Krakowie
Selected photograph collections in the Archives of the Polish Province of the Congregation of the Mission in Cracow and the Archives of the Publishing Institute of the Congregation of the Mission
“Nasza Przeszłość" in Cracow (Abstract)

Piotr Zakrzewski: Utwór i nośnik utworu fotografi cznego w działalności muzeów i archiwów kościelnych
A photographic work and its medium in the activity of church archives and museums (Abstract)

KOMUNIKATY NAUKOWE
SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

Ks. Michał Sołomieniuk: Fotografi e i albumy w zbiorach
Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie "Varietas ordinanda"
Photographs and albums in the Archdiocesan Archives in Gniezno.

"Varietas ordinanda" (Abstract)

RECENZJE I OMÓWIENIA
REVIEWS AND DISCUSS

Jakub Akonom [Recenzja]: Ks. Łukasz Simiński, Opiekuńczo-wychowawcza działalność Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w latach 1905-1939
Na przykładzie Biskupiego Zakładu Wychowawczego dla Dziewcząt pod wezwaniem św. Anny w Kamieniu Krajeńskim, Wydawnictwo
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, ss. 187

Adam Grzegorz Dąbrowski [Recenzja]: Roman Majka, Archiwa i procesy archiwotwórcze wybranych zgromadzeń zakonnych założonych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Michalineum,
Marki 2019, ss. 366

Artur Hamryszczak [Recenzja]: Bp Mariusz Leszczyński, Księża
Diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego.

Słownik biografi czny, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2020, ss. 1082, ISBN: 978 838 098 3281

Daniel Kiper [Recenzja]: Dzieje parafi i Brzostek, red. ks. Bogdan Stanaszek,
Parafi a Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku, Brzostek 2019, ss. 582, ISBN: 978-83-955108-0-9

INFORMACJE I SPRAWOZDANIA
REVIEWS AND REPORTS

Ewa Korpysz: "Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny".

Wystawa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 11 IX - 21 XI 2021 r
“Winner. The Primate for the Church and Homeland".

An exhibition in the Museum of the Archdiocese of Warsaw, 11 September - 21 November 2021 r.

Andrzej Kwaśniewski: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa
Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2020
Report on the activity of the Bl. Wincenty Kadlubek Society of Friends of the Diocesan Archives in Kielce for the year 2020

S. Elżbieta Ślemp: Sala Spotkań i Pamięci o mieszkańcach Sambora ratujących Żydów podczas II wojny światowej
Meeting and Remembrance Hall commemorating the inhabitants of Sambor who saved the Jews during World War II

Książka "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne. Tom 117" - Artur Hamryszczak (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 238 stron i została wydana w 2021 r. Cena 51.98 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]