pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych. Seria: Sektor...
Tytuł książki:

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych. Seria: Sektor publiczny w praktyce (+ CD)

Autor książki:

Mieczysława Cellary

Dane szczegółowe:
Wydawca: C H Beck
Rok wyd.: 2018
Oprawa: Miękka ze skrzydełka
Ilość stron: 404 s.
Wymiar: 165x240 mm
EAN: 9788381581608
ISBN: 978-83-8158-160-8
Data: 2018-11-14
158.94  159.00  0.06 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 48 h

Do 30 marca 2019 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2018 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją.

W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli "Informacja dodatkowa". W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 r. Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało 8 wydanie książki w zakresie sprawozdań finansowych:
Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych
Książka uwzględnia liczne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania przygotowane przez Wydawnictwo C.H.Beck, m.in.:
I. W zakresie informacji dodatkowej:
czy w informacji dodatkowej ujmuje się również dane wykazywane w bilansie budżetu JST (np. dane dotyczące kredytów i pożyczek) czy tylko dane wykazywane w bilansach jednostek organizacyjnych JST;
czy w informacji dodatkowej dla jednostek budżetowych w wierszu dotyczącym zmian w środkach trwałych należy pokazać również zmiany w pozostałych środkach trwałych, czyli konto 013;
czy przekazywanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych między jednostkami organizacyjnymi danej JST należy wykazywać w pozycji II. w wierszu 1.1.1. informacji dodatkowej jako przemieszczenia wewnętrzne czy rozchód;
czy w informacji dodatkowej w pozycjach dotyczących środków trwałych należy wykazywać również pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne;
czy w wierszu 2.2. informacji dodatkowej "Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym" należy wykazywać tylko koszty środków trwałych w budowie wytwarzanych we własnym zakresie przez daną jednostkę;
czy w części I w pkt 1.4. informacji dodatkowej łącznej należy podawać przedmiot działalności każdej jednostki objętej sprawozdaniem łącznym;
czy w części I w pkt 3 informacji dodatkowej łącznej należy wyszczególnić wszystkie jednostki, których dane są ujęte w sprawozdaniu łącznym;
II. W zakresie rachunku zysków i strat:
w jakiej pozycji rachunku zysków i strat należy ujmować składki na ubezpieczenia majątkowe w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
czy dotacje podmiotowe otrzymywane przez samorządowe zakłady budżetowe należy ujmować w pozycji A.V. czy D.II. rachunku zysków i strat;
czy w rachunku zysków i strat w wierszu A.V. "Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów" należy wykazywać przychody ze sprzedaży złomu i innych materiałów z odzysku (jak np. drewno); w jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinno się wykazywać sprzedaż tych składników majątkowych;
czy w rachunku zysków i strat w wierszu D.I. "Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w jednostkach budżetowych" należy wykazywać przychody ze sprzedaży środków trwałych? Jeśli tak, to w jaki sposób można ustalić wynik na tej sprzedaży, skoro wartość nieumorzona środków trwałych jest odnoszona na konto 800 "Fundusz jednostki", a nie na konto 761 "Pozostałe koszty operacyjne";
III. W zakresie bilansu:
czy należności z tytułu dostaw i usług stanowiące dochody budżetowe, ujmowane na koncie 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych", należy wykazywać w bilansie jednostki budżetowej w pozycji II. "Należności krótkoterminowe" w wierszu 1. "Należności z tytułu dostaw i usług" czy też w pozycji II. "Należności krótkoterminowe" w wierszu 4. "Pozostałe należności";
czy w części II w punkcie 1.1. zmiany w grupach należy wykazać w szczegółowości jak w bilansie czy powinno się pokazać każdą grupę rodzajową oddzielnie;
czy w bilansie jednostki budżetowej wartość należności z konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" należy w całości wykazywać w pozostałych należnościach czy też w zależności od ich treści ekonomicznej w należnościach z tytułu dostaw i usług lub w pozostałych należnościach;
IV. W zakresie zestawienia zmian funduszu:
czy przeksięgowanie z konta 228 "Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi" na konto 800 należy wykazać w pozycji 1.3. "Zrealizowane płatności ze środków europejskich" zestawienia zmian funduszu jednostki lub samorządowego zakładu budżetowego czy w pozycji 1.10. tego zestawienia;
V. W zakresie publikacji oraz zatwierdzania:
czy w przypadku JST publikacji w BIP będą podlegać tylko sprawozdania finansowe jednostkowe czy również sprawozdanie finansowe JST;
czy JST składają we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;
pod jaką datą powinno być przeksięgowane konto 860 "Wynik finansowy" na konto 800 "Fundusz jednostki".

W publikacji tej przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad:
prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg;
wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
udostępniania rocznego sprawozdania finansowego;
przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
korygowania błędnych zapisów księgowych;
księgowania na przełomie roku budżetowego;
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
różnice kursowe;
ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego;
dokonywanie odpisów aktualizujących;
środki pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku;
sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej;
ustalania wyniku finansowego budżetu JST;
zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W książce znajduje się ponadto:
ponad 30 schematów księgowań;
dokumentacja inwentaryzacyjna;
arkusze konsolidacyjne;
tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań.

Dzięki naszej publikacji będzie można:
prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r.;
poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego;
zamknąć księgi rachunkowe za 2018 r.;
przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych;
wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości;
dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami;
zaksięgować błąd po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. i jego zatwierdzeniu.

Książka "Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych. Seria: Sektor publiczny w praktyce (+ CD)" - Mieczysława Cellary - oprawa Miękka ze skrzydełka - Wydawnictwo C H Beck. Książka posiada 404 stron i została wydana w 2018 r. Cena 158.94 zł. Zapraszamy na zakupy!

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
Mieczysława Cellary - autor m.in.:
Produkty podobne:
Zamknięcie roku 2019 w jednostkach - okładka książki

Zamknięcie roku 2019 w jednostkach sektora publicznego

Izabela Świderek, Barbara Jarosz, Anna Zienkiewicz
Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem - okładka książki

Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu...

Izabela Świderek, Barbara Jarosz, Anna Zienkiewicz