pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Tytuł książki:

Symbolae Grammaticae in honorem Boguslai Dunaj

Dane szczegółowe:
Wydawca: Księgarnia Akademicka
Rok wyd.: 2010
Oprawa: twarda
Ilość stron: 554 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788376380070
ISBN: 978-83-7638-007-0
Data: 2010-07-02
35.75  38.00  2.25 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Spis treści: JANINA LABOCHA: Profesor Bogusław Dunaj. Mistrz, Nauczyciel, Kolega KAZIMIERZ OŻÓG: Patrzeć głębiej - Profesor Bogusław Dunaj jako Nauczyciel Bibliografi a prac Profesora Bogusława Dunaja Prace doktorskie przygotowane pod kierunkiem Profesora Bogusława Dunaja Wykaz magistrantów Profesora Bogusława Dunaja

Książka "Symbolae Grammaticae in honorem Boguslai Dunaj" - Renata Przybylska, Józef Kąś, Kazimierz Sikora (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. Książka posiada 554 stron i została wydana w 2010 r. Cena 35.75 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

JANINA LABOCHA: Profesor Bogusław Dunaj. Mistrz, Nauczyciel, Kolega
KAZIMIERZ OŻÓG: Patrzeć głębiej - Profesor Bogusław Dunaj jako Nauczyciel
Bibliografi a prac Profesora Bogusława Dunaja
Prace doktorskie przygotowane pod kierunkiem Profesora Bogusława Dunaja
Wykaz magistrantów Profesora Bogusława Dunaja

I. Polszczyzna historyczna
LESZEK BEDNARCZUK: Dziady Adama Mickiewicza w kontekście białoruskim
ALEKSANDRA CIEŚLIKOWA: Przykłady kontynuacji tożsamości funkcyjnej jednostek antroponimicznych od staropolszczyzny po współczesność
SŁAWOMIR GALA: W sprawie gniazd nazwotwórczych
JAN GODYŃ: Dokument nadania wójtostwa w Husowie z 1574 r. Studium historycznojęzykowo -edytorskie
ZDZISŁAWA KRĄŻYŃSKA: Znaczenia kategorialne staropolskich wyrażeń przyimkowych
AGATA KWAŚNICKA -JANOWICZ: Wprowadzenie do historycznojęzykowych badań terminologii bartniczej
MARIA MALEC: Nazwiska polskie z nazwą wodną w tle
WŁADYSŁAW T. MIODUNKA: Historia polszczyzny jako języka obcego.
O potrzebie i koncepcji opisu
MIROSŁAW SKARŻYŃSKI: Kartka z przeszłości ("Rocznik Slawistyczny" a Aleksander
Brückner)
WŁADYSŁAW ŚLIWIŃSKI: Lingwistyczne możliwości badania poetyckich konstrukcji nominalnych (na przykładzie poezji Juliusza Słowackiego)
KINGA TUTAK: Metatekst w korespondencji filomatów i filaretów
BOGDAN WALCZAK: Refleksje nad nowym wydaniem Kazań świętokrzyskich
ALEKSANDER ZAJDA: O kilku staropolskich nazwach rzemieślników i ich historii w języku polskim

II. Polszczyzna regionalna
JÓZEF KĄŚ: Regionalizm dziś - szanse i zagrożenia
MARIAN KUCAŁA: Używanie a pochylonego przez inteligentów
pochodzenia chłopskiego
JOANNA OKONIOWA: Nieznany rękopis Zygmunta Glogera
ANNA PIECHNIK: Gwarowe ekspresywizmy osobowe określające człowieka mówiącego
ANNA PIOTROWICZ, MAŁGORZATA WITASZEK -SAMBORSKA: Nazwy zawodów w polszczyźnie miejskiej Poznania
JERZY REICHAN: Derywaty z formantem -ot w funkcji niekategorialnych nazw
czynności lub/i wytworów czynności w gwarach polskich na tle danych historycznojęzykowych
JERZY SIEROCIUK: Z problematyki regionalizmów językowo -kulturowych: zając
KAZIMIERZ SIKORA: Gwara na usługach mediów
MONIKA SZPICZAKOWSKA: Dialekt północnokresowy a polszczyzna na Litwie i Białorusi po drugiej wojnie światowej. Sprawy terminologiczne
BOGUSŁAW WYDERKA: Słowiańskie języki regionalne w Polsce. Wizja czy rzeczywistość?

III. Polszczyzna współczesna
BARBARA BATKO-TOKARZ: Klasyfi kacja tematyczna w słowniku języka polskiego - wyzwania i problemy badawcze (na przykładzie definicji nazw zwierząt)
STANISŁAW BĄBA: Sodoma i Gomora czy sodoma i gomora?
WACŁAW COCKIEWICZ: Czy angielski aspekt jest wyłącznie angielski?
ZOFIA CYGAL-KRUPA: Pola leksykalno -semantyczne WIARA i NAUKA w encyklice Fides et Ratio Ojca Świętego Jana Pawła II
KRYSTYNA DATA, EWA HORWATH: Gdzie jesteś przydawko? Teorie składniowe a praktyka szkolna
MACIEJ GROCHOWSKI: O właściwościach przysłówków temporalnych typu tylko co
KRYSTYNA KLESZCZOWA: Polskie określniki niepełnej zupełności
EWA KOŁODZIEJEK: "Czy growy jest morowy"? Nowe słowa w polszczyźnie a kryteria poprawności językowej
KRYSTYNA KOWALIK: Strukturalne typy nazw własnych polskich współczesnych szkół wyższych
JADWIGA KOWALIKOWA: Wymiary edukacji językowej
ZOFIA KUBISZYN-MĘDRALA: Czy Kubiszyn jest synem Kubichy? O współcześnie w Polsce używanych nazwiskach zakończonych na -iszyn/ -yszyn
HALINA KUREK: Spotkajmy sie pod wawel, czyli o przemianach polskiej fleksji nominalnej
JANINA LABOCHA: Językowy kształt tekstu jako celowe działanie nadawcy
WŁADYSŁAW LUBAŚ: Uzupełnienia do potoczności
ELŻBIETA MAŃCZAK-WOHLFELD: Ortografi a i fonetyka zapożyczeń angielskich w językach europejskich
ROBERT MRÓZEK: Systemowość a gramatyczność onimicznej sfery językowej
MIROSŁAWA MYCAWKA: Współczesne nazwy opłat i gratyfi kacji na -owe, -ne
DONATA OCHMANN: Współczesne polskie composita. Próba typologii
KAZIMIERZ OŻÓG: Medialne określenia człowieka - twórcy tekstów kultury. Sprzedaż kultów, ikon, legend
MAŁGORZATA PACHOWICZ: Wpływ polszczyzny mówionej na polszczyznę pisaną (na przykładzie tekstów autorstwa studentów)
PATRYCJA PAŁKA: Kategoria ofi cjalności na przykładzie rozmowy handlowej
RENATA PRZYBYLSKA: Nowsze nazwy osobowe pochodne od nazw własnych
MACIEJ RAK: Czym nie jest językowy obraz świata?
MIROSŁAWA SAGAN -BIELAWA: Pokolenie w polskich badaniach socjolingwistycznych
AGNIESZKA SIERADZKA -MRUK: Sposoby identyfi kacji kościołów na przykładzie współczesnych kościołów krakowskich
WOJCIECH STROKOWSKI: Frazeologiczny obraz doświadczeń ciała w Przenośniach mowy potocznej Antoniego Krasnowolskiego (1905)
MARIA STRYCHARSKA -BRZEZINA: Okazjonalne deonimy ludyczne w wybranych
utworach literackich
PIOTR ŻMIGRODZKI: Metaleksykografi a XX w. a słowniki przyszłości
URSZULA ŻYDEK -BEDNARCZUK: Wiadomości prasowe w dyskursie internetowym (na podstawie analizy serwisu Gazeta.pl)

Bądź pierwszy - Oceń, napisz recenzję/opinię [+]