pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 1/2013. Między pamięcią...
Tytuł książki:

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 1/2013. Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna

Autor książki:

Agnieszka Matusiak

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wyd.: 2013
Oprawa: miękka
Ilość stron: 356 s.
Wymiar: 176×250 mm
EAN: 9788322934197
ISBN: 978-83-229-3419-7
Data: 2014-09-16
41.27  45.00  3.73 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 14 dni

W krajach byłego bloku socjalistycznego trauma związana z jego rozpadem jest obecnie jednym z głównych problemów społeczno-kulturowych. Przełomy demokratyczne z lat 1989-1991 przyczyniły się do powstania niezależnych państw i wymusiły na nich konieczność rozliczenia się z totalitarnym dziedzictwem. Dzisiaj, z perspektywy drugiego dziesięciolecia XXI wieku, wyraźnie widać, że strategia oczyszczania się krajów postkomunistycznych z totalitaryzmu nie była i w dalszym ciągu nie jest satysfakcjonująca. Prezentowany tom zawiera wiele interesujących diagnoz na temat traumatycznej pamięci przeszłości w krajach byłego bloku socjalistycznego. Jednak problematyką dominującą stała się kwestia ukraińska — zarówno w płaszczyźnie historycznej, jak i kulturologicznej oraz literaturoznawczej i językoznawczej. Lektura tekstów zamieszczonych w niniejszym tomie pozwala na zrozumienie nie tylko przeszłości, lecz także współczesności Ukrainy, która po niespełna 23 latach niezależności znów stanęła w obliczu konieczności fundamentalnego określenia swej tożsamości narodowej, społecznej i kulturowej.

Książka "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 1/2013. Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna" - Agnieszka Matusiak (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka posiada 356 stron i została wydana w 2013 r. Cena 41.27 zł. Zapraszamy na zakupy!

Spis treści:

AGNIESZKA MATUSIAK (Wstęp)
Między pamięcią a zapomnieniem. Postkomunistyczna trauma społeczno-kulturowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej po roku 1989. Kwerenda problemu

Pamięć i historia
EЛЛИНА ПОЗДНЯКОВА-КИРБЯТЬЕВА, Критическая рефлексия коллективной памяти Украины в контексте феноменологической концепции Поля Рикёра
MARCIN GACZKOWSKI, O politykę realną. Ukraińscy konserwatyści Galicji Wschodniej wobec II Rzeczypospolitej (1923-1930)
ВЛАДИСЛАВ ГРИНЕВИЧ, Ewolucja i dewolucja pamięci historycznej na Ukrainie: II wojna światowa (tłum. Marcin Gaczkowski)
НАТАЛІЯ ТЕРЕС, Перейменування вулиць Києва: тоталітарна спадщина і сучасність

Socjolingwistyka
ФЛОРIЙ БАЦЕВИЧ, Посттоталітарний дискурс: риторика, мовне втілення, пресупозиції (на матеріалі української преси кінця 90-х років XX століття-початку XXI століття)
ТЕТЯНА МОНАХОВА, Постколоніальний комплекс українців у добу постмодернізму
ОЛЕНА РУДА, Міфологізація мовної дійсності в Україні
MICHAEL A. MOSER, Forsowanie „języka regionalnego”. Kilka uwag na temat nowego ukraińskiego ustawodawstwa językowego (tłum. Mateusz Świetlicki)
SINIŠA KUKO. Does Ukrainian bilingualism mean Russification?
PRZEMYSŁAW JÓŹWIKIEWICZ, Rzeczywistość posttotalitarna a sytuacja ukraińskiego słownictwa informatycznego

Literaturoznawstwo
PAWEŁ KRUPA, (Nie)obecność Chwylowego. Przyczynek w osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza
ЯРОСЛАВ ПОЛИЩУК, Київський палімпсест
MATEUSZ ŚWIETLICKI, (Post)totalitarni młodzi buntownicy w powieści Depeche Mode Serhija Żadana
EWA SZPERLIK, Opisać wojnę? Doświadczenie traumy w chorwackim dyskursie autobiograficznym i literaturze świadectwa o wojnie w byłej Jugosławii (1991-1995)
PAULINA KUDZIN, She tells a story about the end of the world. Literary images of the war experience in contemporary Croatian female prose

Kultura i społeczeństwo
ОЛEКСАНДР КРАВЧЕНКО, Tranzycyjny kontekst współczesnej polityki kulturalnej Ukrainy (tłum. Anna Ursulenko)
НАТАЛІЯ КУЗІНА, НАТАЛЯ ХОВАЙБА, Українське кіномистецтво і тоталітаризм (друга половина 1960-х-1980-ті роки)
ЛІЛІЯ ІВАНИЦЬКА, Нереалізований проект Віктора Глушкова — втрачений шанс для радянської економіки

Silva rerum. II wojna światowa — pamięć i mit
ІРИНА ЗАХАРЧУК, „Що люди думають…”: історія у дзеркалі суспільних настроїв

Recenzje, przeglądy
MARCIN GACZKOWSKI, Сергій Єкельчик, Імперія пам’яті.Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві, переклад з анг. М. Климчук, Х. Чущак, „Критика”, Київ 2008
ОЛЬГА БАРАБАШ-ΡЕВАК, „Наукові записки НаУКМА”, том 137. Філологічні науки (мовознавство), Київ 2012
PRZEMYSŁAW JÓŹWIKIEWICZ, Łarysa Masenko, Język i polityka, tłum. i red. nauk. A. Bracki, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2012
MATEUSZ ŚWIETLICKI, Тамара Гундорова, Транзитна культураСимптоми постколоніальної травми: статті та есеї, Видав. „Грані-Т”, Київ 2013
ОЛЬГА БАРАБАШ-ΡЕВАК, Іринa Ігнатенко, Жіноче тіло у традиційній культурі українців, Київ 2013
MATEUSZ ŚWIETLICKI, Mapping Difference: The Many Faces of Women in Contemporary Ukraine, red. M.J. Rubchak, New York 2011

Noty o autorach

Nadesłane książki i czasopisma
AGNIESZKA MATUSIAK (Introduction)
Between memory and oblivion. Post-communist socio-cultural trauma in the countries of Central, Eastern, and South-Eastern Europe after 1989. Research of an issue

Memory and history
EЛЛИНА ПОЗДНЯКОВА-КИРБЯТЬЕВА, A critical reflection on the collective memory of Ukraine in the context of fenomenological conception of Paul Riker
MARCIN GACZKOWSKI, For Realpolitik. The attitude of Ukrainian conservatives of Eastern Galicia towards the Second Polish Republic (1923-1930)
ВЛАДИСЛАВ ГРИНЕВИЧ, Evolution and devolution of historical memory in Ukraine: World War II
НАТАЛІЯ ТЕРЕС, Renaming of Kyiv’s streets: totalitarian legacy and the present

Sociolinguistic
ФЛОРIЙ БАЦЕВИЧ, Post-totalitarian discourse: rhetoric, language implementation, presupposition (on the material of the Ukrainian printed media of the late 90s of the 20th century — the beginning of the 21th century)
ТЕТЯНА МОНАХОВА, Postcolonial complex of the Ukrainians in the days of postmodernism
ОЛЕНА РУДА, Myths on the language reality in Ukraine
MICHAEL A. MOSER. Pushing the “regional language” — some remarks on Ukraine’s new language legislation
SINIŠA KUKO, Does Ukrainian bilingualism mean Russification?
PRZEMYSŁAW JÓŹWIKIEWICZ, The post-totalitarian reality and the situation of the Ukrainian computer terminologyLiterary studies
PAWEŁ KRUPA, (Not)present Mykola Khvylovy
JAROSŁAW POLISZCZUK, Kievan palimpsest
MATEUSZ ŚWIETLICKI, (Post)totalitarian young rebels in Serhiy Zhadan’s Depeche Mode
EWA SZPERLIK, Describing war? Experience of trauma in Croatian autobiographic discourse and testimonial literature on the war in former Yugoslavia (1991-1995)
PAULINA KUDZIN, She tells a story about the end of the world. Literary images of the war experience in contemporary Croatian female prose

Culture and society
ОЛEКСАНДР КРАВЧЕНКО, Transition in contemporary cultural policy of Ukraine
НАТАЛІЯ КУЗІНА, НАТАЛЯ ХОВАЙБА, Ukrainian cinematic art and totalitarianism (second half of 1960-1980)
ЛІЛІЯ ІВАНИЦЬКА, Victor Glushkov’s not realized project — the lost chance for a soviet economy
Silva rerum. The Second World War — memory and myth
ІРИНА ЗАХАРЧУК, „Що люди думають…”: історія у дзеркалі суспільних настроїв

Reviews
MARCIN GACZKOWSKI, Сергій Єкельчик, Імперія пам’яті.Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві, перек. з анг. М. Климчук, Х. Чущак, „Критика”, Київ 2008
ОЛЬГА БАРАБАШ-ΡЕВАК, „Наукові записки НаУКМА”, том 137. Філологічні науки (мовознавство), Київ 2012
PRZEMYSŁAW JÓŹWIKIEWICZ, Łarysa Masenko, Język i polityka, trans. and ed. A. Bracki, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2012
MATEUSZ ŚWIETLICKI. Тамара Гундорова, Транзитна культураСимптоми постколоніальної травми: статті та есеї, Видав „Грані-Т”, 2 Київ 2013
ОЛЬГА БАРАБАШ-ΡЕВАК, Іринa Ігнатенко, Жіноче тіло у традиційній культурі українців, Київ 2013
MATEUSZ ŚWIETLICKI, Mapping Difference: The Many Faces of Women in Contemporary Ukraine, ed. M.J. Rubchak, New York 2011

Notes on authors

Books and journals recived

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
Agnieszka Matusiak (red.) - autor m.in.:
Produkty podobne:
Między unifikacją a dezitegracją. - okładka książki

Między unifikacją a dezitegracją. Kondycja wiedzy...

Arkadiusz Jabłoński, Mariusz Zemło (red.)