pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:  
Tytuł książki:

Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2016
Oprawa: twarda
Ilość stron: 478 s.
Wymiar: 145x210 mm
EAN: 9788380611733
ISBN: 978-83-8061-173-3
Data: 2016-08-03
33.08 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

Opis książki:

Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych.

Książka "Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych" - Agnieszka Januszek-Sieradzka, Henryk Gmiterek, Wojciech Iwańczak, Paweł Kras (red.) - oprawa twarda - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL. Książka posiada 478 stron i została wydana w 2016 r. Cena 33.08 zł. Zapraszamy na zakupy! Zapewniamy szybką realizację zamówienia.

Spis treści:

Wojciech Iwańczak
Słowo wstępne


Historiografia dawna i późniejsza, źródła historyczne

Jerzy Grygiel
Władcy czescy i ich stosunek do Polski w opinii Jana Długosza
Czech rulers and their arritude towards Poland in the opinion of Jan Długosz

Janusz Smołucha
Elity i masy w dziejach średniowiecznych Czech w świetle "Historia Bohemica" Eneasza Sylwiusza Piccolominiego
Elites and masses in the history of medieval Bohemia in the light of "Historia Bohemica" by Enea Silvio Piccolomini

Ewelina Lilia Polańska
Rzymskie elity Kościoła drugiej połowy XVI wieku w korespondencji królewskiego dyplomaty Jerzego z Tyczyna
Roman elites in the Church of the second half of the 16th century in the correspondence of the royal diplomat George of Tyczyn

Jiři Lach
Elity nebo masy? Příjemci historických děl české meziválečné historiografie - sonda do problematiky
Elites or masses? The percipients of historical writings of the Czech historiography in the interwar period - an overview


Ci straszni husyci

Paweł F. Nowakowski
Reformatorskie wzorce elity w husyckich Czechach
The reformist elite role-models in Hussite Bohemia

Anna Paner
Fenomen kariery Jana Rokycany
Phenomenon of Jan Rokycana’s career

Paweł Kras
Kategorie elitarności i masowości w badaniach nad polskim husytyzmem
The categories of "elites" and "masses" in the studies on Polish Hussites


Czy powietrze miejskie czyni wolnym?

Jan Drabina
Mieszczanie i ich duchowni przywódcy u schyłku śląskiego średniowiecza
Townsmen and their spiritual leaders at the end of the Silesian Middle Ages

Anna Pobóg-Lenartowicz
Elity Opola w pierwszej połowie XV wieku
The elites of Opole in the first half of the 15th century

Antoni Barciak
Elity miejskie w średniowiecznym Bytomiu
Town elites in medieval Bytom

Idzi Panic
Mieszczanie i poddani szlacheccy w księstwie cieszyńskim w kręgu szlacheckich sporów w początkach doby nowożytnej. Równość szans czy potrzeba chwili?
Townspeople and the nobility’s subjects in the Duchy of Cieszyn in the circles of aristocratic disputes at the beginning of the modern era. Equality of chances or necessity of a moment?

Jan Dvořak
Miasta poddańcze na Morawach z perspektywy prawa i administracji. Przestrzeń władzy w pierwszej połowie XVII wieku
Private towns of Moravia - legal and administrative level. The scope of power in the first half of the 17th century


Na szczytach władzy

Jarosław Nikodem
Polskie elity polityczne a problem następstwa tronu w Czechach po śmierci Zygmunta Luksemburskiego
Polish political elites and the problem of succession in Bohemia after the death of Sigismund of Luxembourg

Bogusław Czechowicz
König Matthias besante ale seine Untertanen in Schlesien, Ober und Nieder Lusitz, czyli sejm śląski lub śląsko-łużycki? Nowe spojrzenie na ważny epizod z dziejów formowania się ustroju stanowego w krajach Korony Czeskiej w XV wieku
König Matthias besante ale seine Untertanen in Schlesien, Ober und Nieder Lusitz, that is parliament of Silesia or Silesia-Łużyce? New perspective on important episode in the history of creating the state system of government in the countries of the Czech Crown in the 15th century

Agnieszka Januszek-Sieradzka
Bezimienni. Recordantes na szlakach jagiellońskich podróży w XV-XVI stuleciu
The unnamed. Recordantes on the tracks of the Jagiellonian journeys in the 15th and 16th century

Petr Vorel
Elita polityczna i jej komunikacja z innymi warstwami społecznymi w Czechach w dobie powstania stanowego w 1547 roku
Political elites and their communication with other social classes in Bohemia in the times of the state rebellion in 1547

Henryk Gmiterek
Relacje czeskich i polskich elit politycznych podczas pierwszego bezkrólewia w Polsce (1572-1573)
Relations between Czech and Polish political elites during the first interregnum in Poland (1572-1573)

Jiři Valový
Vývoj soudobého vnímaní postavení lehnicko - břežských Piastovců mezi politickou elitou střední Evropy 16. století
Development of contemporary perception of the position of the Piasts of Legnica and Brzeg amongst the elites of Central Europe in the 16th century. Condition, possibilities and directions for the study

Dariusz Kupisz
Elity polityczne Rzeczypospolitej wobec powstania czeskiego 1618-1620
Political elites of the Commonwealth on the Bohemian revolt 1618-1620


Kościół - religia - wiara

Stanisław Bylina
Elity parafii wiejskich w Polsce u schyłku średniowiecza
Elites of rural parishes in medieval Poland

Jaroslav Pánek
Emigracja religijna z Czech w XVI-XVIII wieku: indywidualne decyzje - masowe przemieszczenia
Religious migration from Bohemia in the 16th-18th centuries: mass displacements - individual decisions


Od kultury do gospodarki

Marie Bláhová
Intelektuální elity v českých zemích přemyslovské doby
Intellectual elites in the territories of Bohemia in the times of the Přemyslids

Ivan Hlaváček
Knihy elit a mas v Čechách v době předhusitské
Books of elites and masses in Bohemia in the Middle Ages (until the enthronement of the house of Luxembourg)

Tomáš Knoz
Elity i masy w procesie konfiskat po Białej Górze
Elites and masses in the process of confiscations after the battle of Bílá Hora (White Mountain)

Indeks osobowy (oprac. Agnieszka Januszek-Sieradzka)

Indeks geograficzny (oprac. Henryk Gmiterek)