pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Książki »
»
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 5
Tytuł książki:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 5

Autor książki:

Andrij Bojko, Maciej Marszał

(red.)
Dane szczegółowe:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wyd.: 2014
Oprawa: miękka
Ilość stron: 316 s.
Wymiar: 170x240 mm
EAN: 977208249340745
ISSN: 2082-4939
Data: 2015-07-24
32.10  35.00  2.9 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 14 dni

Kolejny, piąty dwujęzyczny tom "Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych" zawiera teksty pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, poświęcone różnym zagadnieniom z zakresu prawa, m.in. uznaniu dowodów za niedopuszczalne w postępowaniu karnym, pojęciu i treści informacyjno-wspierającej dokumentacji oraz jej miejscu w systemie rejestracji kryminalistycznej, zobowiązaniom podatkowym i kryzysowi w teorii ekonomii. Znajdują się w nim także artykuły o Unii Europejskiej i perspektywach współpracy polsko-ukraińskiej. Są tu również prace o charakterze historycznym dotyczące: sądów kopnych, Kościoła prawosławnego na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej czy "kwestii uikraińskiej" w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego.

Książka "Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 5" - Andrij Bojko, Maciej Marszał (red.) - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka posiada 316 stron i została wydana w 2014 r. Cena 32.10 zł. Zapraszamy na zakupy!

Spis treści:

Marjan Bedrij (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie), Podstawowe funkcje sądów kopnych na ukraińskich ziemiach od XIV do XVIII wieku
Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski), „Kwestia ukraińska” w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego (1918-1939)
Artur Ławniczak (Uniwersytet Wrocławski), Polityczne znaczenie Sudetów i Karpat
Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), Kościół prawosławny na Dolnym Śląsku (od zakończenia II wojny światowej do rozpoczęcia akcji „Wisła”)
Adam Sulikowski (Uniwersytet Wrocławski), Transhumanizm i perspektywy jego oddziaływań na prawoznawstwo. Wybrane problemy
Jerzy Supernat (Uniwersytet Wrocławski), Rządy prawa. Uwagi o znaczeniu i ewolucji pojęcia
Janina Elżbieta Kundera (Uniwersytet Wrocławski), Kryzys w teorii ekonomii
Aleksander Cieśliński (Uniwersytet Wrocławski), Unia Europejska jako wspólnota oparta na wartościach — znaczenie dla państw są-siadujących
Daniel Butyter (Uniwersytet Wrocławski), Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą
Adriana Kalicka-Mikołajczyk (Uniwersytet Wrocławski), Instrumenty wsparcia finansowego krajów partnerskich w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
Ivan Kohutych (Ivan Franko National University of Lviv), Notion and content of informational-supportive records and their place in the system of criminalistic registration
Rusłana Hawryluk (Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach), Symetryczność prawa do podatków
Paweł Borszowski (Uniwersytet Wrocławski), Elastyczność regulacji zobowiązania podatkowego a umowy cywilnoprawne
Michael Huzela (Ivan Franko National University of Lviv), Recognition of evidence inadmissibility in criminal process: The main scientific and theoretical concepts
Joanna Kuźmicka-Sulikowska (Uniwersytet Wrocławski), Przesłanki materialnoprawne dochodzenia roszczenia regresowego przez podmiot odpowiedzialny w stosunku do funkcjonariusza publicznego na gruncie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa


Мар’ян Бедрій (Львівський національний університет імені Івана Франка), Основні функції копних судів на українських землях у XIV-XVIII ст.
Мацєй Маршал (Вроцлавський університет), “Українське питання” в політичній думці Мар’яна Урсина Здзєховського (1918-1939)
Артур Лавнічак (Вроцлавський університет), Політичне значення Судет і Карпат
Юзеф Коредчук (Вроцлавський університет), Православна церква в Нижній Сілезії (від закінчення ІІ Світової війни до початку операції „Вісла”)
Адам Суліковський (Вроцлавський університет), Трансгуманізм і перспективи його впливу на правознавство. Вибрані проблеми
Єжи Супернат (Вроцлавський університет), Верховенство права. Примітки щодо значення і еволюції поняття
Яніна Ельжбєта Кундера (Вроцлавський університет), Криза в економічній теорії
Александр Чєшьлінській (Вроцлавський університет), Європейський Союз як спільнота, що спирається на цінностях — значення для сусідніх держав
Данило Бутитер (Вроцлавський університет), Перспективи співпраці між Україною та Польщею
Адріана Каліцка-Міколайчик (Вроцлавський університет), Інструменти фінансової підтримки країн-партнерів в рамках Європейської Політики Сусідства
Іван Когутич (Ivan Franko National University of Lviv), Notion and content of informational-supportive records and their place in the system of criminalistic registration
Руслана Гаврилюк (Чернівецький національний університетімені Юрія Федьковича), Симетричність права людини на податки
Павел Боршовські (Вроцлавський університет), Гнучкість регулювання податкових зобов’язань та цивільно-правові договори
Михайло Гузела (Ivan Franko National University of Lviv), Recognition of evidence inadmissibility in criminal process: The main scientific and theoretical concept
Йоанна Кузьміцка-Суліковска (Вроцлавський університет), Матеріально-правові передумови стягнення в порядку регресу відповідальним суб’єктом по відношенню до державного службовця відповідно до Закону про майнову відповідальність державних службовців за грубе порушення закону

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
Andrij Bojko, Maciej Marszał (red.) - autor m.in.:
Produkty podobne: