pokaz koszyk
tylko: autor tytuł  24h
»
»
»
In Persona Christi. Księga na 80-lecie księdza profesora Czesława...
»
»
książka:

In Persona Christi. Księga na 80-lecie księdza profesora Czesława S. Bartnika. Tom 1 i 2

Dane szczegółowe:
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2009
Oprawa: twarda
Ilość stron: 948 s.
Wymiar: 175x250 mm
EAN: 9788373639164
ISBN: 978-83-7363-914-0
Data: 2010-02-11
Cena: 120.01 do koszyka pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 24 h

In Persona Christi. Księga na 80-lecie księdza profesora Czesława S. Bartnika. Tom 1 i 2 - ks. Krzysztof Góźdź - opis książki:

In Persona Christi. Księga na 80-lecie księdza profesora Czesława S. Bartnika. Tom 1 i 2.

Książka „In Persona Christi. Księga na 80-lecie księdza profesora Czesława S. Bartnika. Tom 1 i 2” - oprawa twarda - Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL.

Książka posiada 948 stron i została wydana w 2009 r.

Spis treści:

SPIS TREŚCI
TOM 1
Adresy
Addresses
Biografia Jubilata
The Jubilarian`s biography
SANCTA SCRIPTURA ET PATROLOGIA
Ryszard Rubinkiewicz SDB
Pomiędzy życiem a śmiercią. Teologia życia i śmierci w tekstach
biblijnych ST
Between life and death. The theology of life and death in OT biblical texts
Ks. Tadeusz Brzegowy
Boska uczta dla wszystkich narodów (Iz 25,6-8)
Divine feast for all nations (Isa 25:6-8)
Ks. Bogdan Poniży
Księga Mądrości 13,1-9: traktat filozoficzny czy typowe biblijne
opowiadanie?
The Book of Wisdom 13:1-9 a philosophical treatise or a typical
biblical narrative?
Ks. Roman Bartnicki
Kuszenie Jezusa (Mk 1,12-13; por. Mt 4,1-11; Łk 4,1-13)
The temptation of Jesus (Mk 1:12-13; cf Mt 4:1-11; Lk 4:1-13)
Ks. Antoni Paciorek
Paschalne orędzie Marka Ewangelisty (16,1-8)
Mark the Evangelist`s Paschal message (16:1-8)
Ks. Mirosław Stanisław Wróbel
Charakterystyka i znaczenie qumranskiego Zwoju Psalmów (11Q5)
The characteristics and significance of the Qumran Psalms Scroll
(11QJ5)
Ks. Stanisław Haręzga
Odpowiedzialność za państwo w nauczaniu św. Pawła
Responsibility for the state in St Paul`s teaching
Waldemar Rakocy CM
Antychryst, czyli zwodzenie ku nieprawości
Antichrist, or leading into iniquity
Ks. Jan Flis
Przyczyny i istota pierwszych problemów św. Pawła w Europie
The causes and nature of St Paul`s first problems in Europe
Ks. Wincenty Myszor
Ireneusz z Lyonu: dzieło zbawienia i odnowy świata (w świetle
komentarza do Rz 8,19-21)
The work of salvation and renewal of the world in the light of
Irenaeus of Lyons`s commentary on Romans 8:19-21
Roman Murawski SDB
Najstarszy katechizm Kościoła Ireneusza z Lyonu
Irenaeus of Lyons`s oldest Catechism of the Church
Ks. Waldemar Jan Turek
"Corpus sumus...": w poszukiwaniu właściwej interpretacji tekstu
Apologeticum 39, 1 Tertuliana
"Corpus sumus...": in search of the correct interpretation of
Tertullian`s Apologeticum 39:1
Ks. Piotr Szczur
Kościół wobec niewolnictwa (I-IV w.)- Zarys problematyki
The Church and slavery (lst-4` a). An outline of the issue
Ks. Stanisław Longosz
Patrystyczne traktaty o muzyce
Patristic treatises on music
Hugolin Langkammer OFM
Refleksje nad książką Ojca Świętego Benedykta XVI Jezus z Nazaretu
Reflections on Holy Father Benedict XVTs book Jesus of Nazareth
THEOLOGIA SYSTEMATICA
Arcivescovo Bruno Forte
La Bellezza: una via per l`unita? Fra utopia e disincanto, una
rinnovata nostalgia di Bellezza
Beauty: a path to unity? Between utopia and scepticism, a renewed
nostalgia for beauty
Benedykt J. Huculak OFM
Pochodzenie Ducha Świętego także od Syna według Cyryla
Aleksandryjskiego The procession of the Holy Spirit also from the Son according to
Cyril of Alexandria
Bogusław Kochaniewicz OP
Pojęcie Objawienia w kazaniach s`w. Piotra Chryzologa
The concept of revelation in St Peter Chrysologus` sermons
Ks. Czesław Rychlicki
Bosko-ludzkie misterium chrześcijaństwa
The divine-human mystery of Christianity
Elżbieta Kasjaniuk
Zasada unifikacji chrześcijańskiej w nauczaniu Sługi Bożego Jana
Pawła II
The principle of Christian unification in the teaching of God`s
Servant John Paul II
Ks. Jerzy Szymik
(Dei) scientia speculativa (de Deo). Benedykta XVI rozumienie
teologii
(Dei) scientia speculativa (de Deo). Benedict XVTs understanding of theology
Ks. Janusz Królikowski
Wokół podstaw teologii słowa Bożego
On the foundations of the theology of the Word of God
Ks. Jerzy Cuda
Homo "ex auditu"... Antropo-logika historii
Homo "ex auditu"... The anthropo-logic of history
Ks. Roman E. Rogowski
Gesty Jezusa
The gestures of Jesus
Ks. Marian Rusecki
Orędzie s`w. Piotra o zmartwychwstaniu Jezusa
St Peters message about the resurrection of Jesus
Ks. Jacenty Mastej
Eklezjologia rezurekcyjna
Resurrection ecclesiology
Ks. Wojciech Tabaczynski
Przedmiot apologetyki
The subject matter of apologetics
Ks. Adam Kubiś
Z teologii męczeństwa
From the theology of martyrdom
Bp Józef Wróbel SCJ
Diaspora jako kategoria biblijna, teologiczna i eklezjalna. Zarys
problematyki
The diaspora as a biblical category
Abp Edward Ozorowski
Fides qua - fides quae
Bischof Gerhard Ludwig Muller
Die Rationalitat des Glaubens. Eine Konstantę im Lehrami von Papst
Benedikt XVI
The rationality of faith. The invariable element in the teaching of
Pope Benedict XVI
Ks. Henryk Szmulewicz
Odwieczna miłość Boża wpisana w strukturę czasu
God`s eternal love inscribed in the structure of time
Ks. Jacek Neumann
Personalistyczny wymiar zbawienia
The personalist dimension of salvation
Tadeusz Dionizy Łukaszuk OSPPE
Głos teologii polskiej o wiecznym losie dzieci zmarłych bez chrztu
The voice of Polish theology on the afterlife of dead unbaptized
children
Ks. Marek Pyc
L`obbedienza dei profeti come prefigurazione dell`obbedienza di
Cristo nelle opere di Hans Urs von Balthasar
The obedience of the prophets as the prefiguration of Christ`s
obedience in the works of Hans Urs von Balthasar
Ks. Edward Sienkiewicz
Człowiek w myśli filozofów starożytnej Grecji i Rzymu
Man in the thought of ancient Greek and Roman philosophers
Ks. Jerzy Troska
Człowiek w nauczaniu Jana Pawła II
Man in the teaching of John Paul II
Ks. Włodzimierz Woryniec
Kościół jako communicant) et pax według synodów w Kartaginie
The Church as communicant) et pax according to the Synods of Carthage
Zdzisław J. Kijas OFMConv
L`ecclesiologia del Vaticano II. Tra continuita e rinnovamento
The ecclesiology of the Second Vatican Council. Between continuity
and renewal
Roman Karwacki
Kościół jako Mysterium salutis
The Church as Mysterium salutis
Ks. Krzysztof Jeżyna
Eklezjologiczny fundament nowej ewangelizacji
The ecclesiological foundation of the new evangelization
Ks. Leon Siwecki
Obraz Kościoła w ujęciu Luigiego Sartori
Luigi Sartori`s picture of the Church
Bp Andrzej Dziuba
Pneumatologiczny wymiar życia sakramentalnego
The pneumatological dimension of sacramental life
Ks. Marek Jagodziński
Teoria międzyosobowego języka soteryjnego w sakramentologii
The theory of interpersonal soterial language in sacramentology
Ks. Krzysztof Kaucha
Pojęcie wiarygodności Kościoła
The concept of the Church`s credibility
Rev. Jose Ramon Villar
La misión adgentes en la Communio Ecclesiarum
Mission ad gentes and Communio Ecclesiarum
Erich Naab
Der sensus fidei und die Bildung
Sensus fidei and education
Marek Marczewski
Der standige Diakonat in Polen nach 2008
The permanent diaconate in Poland after 2008
Priester Alfons Józef Skowronek
Heilige: Saulensteher oder Bruckenbauer? (Oder: Weder nochR). Eine
okumenische Besinnung
A saint: a stylite or a bridge-builder? (Or: neither!?). An ecumenical reflection
Ks. Wojciech Hanc
We wspólnym domu Słowa Bożego. Z dialogów bilateralnych Kościoła
prawosławnego
In the shared house of God`s word. From the bilateral dialogues of
the Orthodox Church
Eugeniusz Sakowicz
Dylematy dialogu chrześcijańsko-żydowskiego
Dilemmas of Christian-Jewish dialogue
Ks. Andrzej Nowicki
Charyzmat dla wspólnoty i służba braciom w wierze
Charism for community and the service of brethren in faith
Leonard Górka SVD
Soborowy ekumenizm. Komentarz analityczny do 4. numeru Dekretu o
ekumenizmie
Conciliar ecumenism. An analytic commentary on Decree on Ecumenism
Ks. Piotr Jaskóła
Jana Kalwina tęsknota za eschatologiczną doskonałością
John Calvin`s yearning for eschatological perfection
Ks. Wacław Siwak
Mnemologicznośc macierzyństwa Maryi w świetle nauczania Jana Pawła II
The mnemologicality of Mary`s motherhood in the light of John Paul
II`s teaching
Danuta Mastalska
Świętych obcowanie a macierzyństwo duchowe Maryi
The communion of the saints and Mary`s spiritual motherhood
Wojciech Życiński SDB
Izrael - Maryja - Kościół Israel - Mary - Church
Adam Wojtczak OMI
Duszpasterska szansa kultu maryjnego
The pastoral prospects of Marian cult
Janusz Kumała MIC
La manifestazione delia Trinita nell`evento delia nascita di Maria
secondo la sacra iconografia armena
The manifestation of the Holy Trinity at Mary`s birth according to
Armenian sacred iconography
Ks. Józef Krasiński
Druga peregrynacja Ikony Jasnogórskiej w diecezji sandomierskiej
The second peregrination of the Jasna Góra Icon in the diocese of
Sandomierz
Kazimierz Pek MIC
Bł. Stanisław Papczyński o naśladowaniu Matki Chrystusa
Bi. Stanislaus Papczyński on the imitation of Christ`s Mother
THEOLOGIA SPIRITUALIS ET PASTORALIS
Ks. Henryk Misztal
Udział świętych w kształtowaniu systemu wartości w Europie
The contribution of saints to the formation of the value system in
Europe
Jacek Bolewski SJ
Wyzwalająca prawda medytacji
The liberating truth of meditation
Paweł Placyd Ogórek OCD
Niebo w duchowości chrześcijańskiej
Heaven in Christian spirituality
Czesław Parzyszek SAC
Żyć charyzmatem w życiu konsekrowanym
Living the charism in consecrated life
Ks. Marek Chmielewski
Główne rysy duchowości instytutów świeckich
The main features of the spirituality of secular institutes
Andrzej Derdziuk OFMCap
Istotne wyznaczniki charyzmatu braci mniejszych kapucynów
The essential elements of the charism of Friars Minor Capuchin
Ks. Stanisław Urbański
Bogdan Jański - intelektualista i przywódca duchowy
Bogdan Jański - an intellectual and a spiritual leader
Ks. Marian Duma
Rodzina i ojczyzna według św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
Family and Fatherland according to Zygmunt Szczęsny Feliński
Ks. Marian Zdzisław Stepulak
Specyfika wybranych zagrożeń współczesnej rodziny polskiej
The specificity of selected threats to contemporary Polish family
Ks. Mirosław Kalinowski
Subsydiarność we wspólnotach hospicyjnych
Subsidiarity in hospice communities
Ks. Jerzy Lewandowski
Cierpienie i nadzieja. Komentarz do encykliki Benedykta XVI Spe salvi
Suffering and hope. A commentary on Benedict XVTs encyclical Spe salvi
Marian Kowalczyk SAC
Laikat i apostolstwo
The laity and apostolate
Ks. Czesław Krakowiak
Liturgia epifanią eklezjologii communio
Liturgy as epiphany of communio ecclesiology
Bogusław Nadolski TChr
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu
Let us give thanks to the Lord our God...
Ks. Bogusław Migut
Hermeneutyka w służbie teologii liturgicznej Achille Marii Triakki
SDB Hermeneutics in the service of the liturgical theology of Achille
Maria Triacca, SDB
Ks. Jerzy Stefański
Preces jutrzni i nieszporów w posoborowej księdze Liturgii Godzin.
Kwestie redakcyjne
Preces of Matins and Vespers in post-conciliar Liturgy of the Hours.
Editorial issues
Roland Prejs OFMCap
Z dziejów nabożeństwa majowego w Polsce
From the history of May service in Poland
Ks. Zdzisław Janiec
Obecność Maryi w księgach liturgii rzymskiej
Mary`s presence in Roman liturgical books
Ks. Krzysztof Konecki
Święta dewocyjne w Kalendarzu rzymskim z 1969 r. Kwestie
redakcyjne
Devotional holidays in the Roman calendar of 1969. Editorial issues
Ks. Władysław Głowa
Związki homilii liturgicznej z ewangelizacją
The connections between liturgical homily and evangelization
Ks. Włodzimierz Broński
Odnowa formacji homiletycznej w wyższych seminariach duchownych w
Polsce
The renewal of catechetical formation in higher seminaries in Poland
Ks. Stanisław Dyk
Przepowiadanie homilijne w kontekście dechrystianizacji
Homiletic foretelling in the context of dechristianization
Ks. Piotr T. Goliszek
Ku hermeneutyce katechetycznej
Towards catechetical hermeneutics
Helena Słotwińska
Komunikacja niewerbalna w nauczaniu katechetycznym
Non-verbal communication in catechetical teaching
Halina Wrońska CMW
Katecheza kulturowa wychowująca do życia chrześcijańskiego
Cultural catechesis educating to Christian life
Ks. Stanisław Dziekoński
Katecheza wobec kryzysu życia wspólnotowego
Catechesis in the face of communal life crisis
Ks. Andrzej Offinański
Szkolna lekcja religii katolickiej szansą ewangelizacji
Catholic religion lesson at school as a chance for evangelization
Ks. Andrzej Kiciński
Troska Kościoła o osobę z niepełnosprawnością intelektualną
The Church`s concern for the mentally handicapped person TOM 2
PHILOSOPHIA, HISTORIA, IUS ET VARIA
Ks. Stanisław Janeczek
"Radykalny" racjonalizm Kartezjusza? Z rozważań nad historią teorii
nauki
Descartes` "radical" rationalism? From reflections on the history off the theory of science
Roman Darowski SJ
Człowiek - Absolut?
Man - the Absolute?
Philipp Kaiser
Zur Frage des Menschen nach dem Menschen
Man`s question about man
Jurgen Moltmann
Charles Darwin, der Darwinismus und die Kultur des Lebens
Charles Darwin, Darwinism, and the culture of life
Abp Józef Zycuiski
Naturalizm metodologiczny a ewolucjonizm teistyczny
Methodological naturalism and theistic evolutionism
Paweł Góralczyk SAC
"Bóg nie umarł" - współczesny ateizm
"God did not die" - contemporary atheism
Ks. Piotr Moskal
Prywatyzacja religii?
The privatization of religion?
Ks. Józef Bazylak
Problem psychologicznego podejścia do formowania dojrzałej osobowości
religijnej
The problem of a psychological approach to forming a mature religious personality
Ks. Andrzej Ulaczyk
Podmiot osobowego dobra wspólnego w społecznym nauczaniu Kościoła
The subject of personal common good in the Church`s social doctrine
Bp Adam Lepa
Mass media w służbie Kościoła
The mass media in the service of the Church
Józef Kulisz SJ
Główne nurty idei postępu
The major currents of the idea of progress
Ks. Alojzy Drożdż
Kryzys ekonomiczny - kryzysem człowieka i jego moralności
The economic crisis as a crisis of man and his morality
Bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap
Zanim nadeszła "Solidarność" (solidaryzm Leona Duguita)
Before "Solidarity" came (Leon Duguit`s solidarism)
Ks. Ignacy Bokwa
Fenomen i paradygmat ponowoczesności - próba definicji
The phenomenon and paradigm of postmodernity - an attempt to define
Ks. Wojciech Góralski
Wymiar zbawczy i pastoralny prawa kościelnego
The salvific and pastoral dimension of Church law
Ks. Stanisław Dubiel
Uprawnienia biskupa diecezjalnego dotyczące majątku kościelnego
The powers of a diocesan bishop concerning Church property
Ks. Stanisław Paździor
Błąd co do osoby i błąd co do przymiotu osoby odnośnie do zawarcia
małżeństwa w prawie kanonicznym oraz w prawie polskim
Error as to the person and error as to the person`s attribute with
reference to contracting marriage in canon law and in Polish law
Ks. Walerian Słonika
Polski i uniwersalny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II
The Polish and the universal dimensions of John Paul II`s pontificate
Ks. Jan Dyduch
Przesłanie Jana Pawła II do polskich uczelni kościelnych i
katolickich
The message of John Paul II to Polish Catholic universities and
colleges
Leszek Stojanowski-Han, Zbyszko Stojanowski-Han
"Polski" papież Pius XI
The "Polish" pope Pius XI
Ks. Jan Walkusz
Polskie drogi promocji i popularyzacji kultu Chrystusa Króla oraz
idei Jego Królestwa
Polish ways of promoting and popularizing the cult of Christ the King
and the idea of His Kingdom
Ks. Piotr Nitecki
"Wywierał duży wpływ i na nas...". Biskup Stefan Wyszyński wobec
kapłanów w diecezji lubelskiej
"He exerted a powerful influence on us as well...". Bishop Stefan
Wyszyński and the priests of the Lublin diocese
Bp Jacek Jezierski
Z Lublina na Warmię. Wspomnienie o biskupie warmińskim Józefie
Drzazdze (1914-1978)
From Lublin to Warmia. A recollection of the bishop of Warmia Jozef
Drzazga
Ryszard Bender
Liga Pokoju i Wolności - jej związki ze sprawą niepodległości Polski
i genezą Narodowej Demokracji
The League of Peace and Freedom its connections with the cause of
Polish independence andwith the genesis of National Democracy
Ks. Stanisław Koczwara
Z namysłu nad milenium imienia Litwy
A reflection on the Millennium of Lithuania`s name
Marzena Górecka
"Du guoter tot!" - Die Todeskultur in der deutschen Literatur des

Mittelalters
"O happy Death!" - The culture of death in medieval German literature
Henryk Zimoń SVD
Śmierć i życie pośmiertne u wybranych ludów afrykańskich
Death and afterlife in selected African peoples
Władysław Kowalak SVD
Kult cargo
Cargo cult
STUDIA DE OPERIBUS CESLAI STANISLAI BARTNIK
Ks. Krzysztof Guzowski
Hermeneutyka personalistyczna
Personalist hermeneutics
Ks. Grzegorz Barth
W poszukiwaniu personalistycznego wzorca uprawiania teologii.
Koncepcja metodologii teologicznej
In search of a personalistic model of practicing theology. The
concept of theological methodology
Ks. Krzysztof Stola
Misterium słowa
A mystery of the word
Ks. Antoni Dunajski
Teolog historii
A theologian of history
Jerzy Gocko SDB
Historycznośc jako wewnętrzna zasada myślenia teologicznego i jego
argumentacji
Historicity as internal principle of theological thinking and its
argumentation
Ks. Krzysztof Góźdź
Personalizm systemowy
Systemie personalism
Bogumił Gacka MIC
System personalizmu uniwersalistycznego
A system of universalistic personalism
Ks. Jan Daniel Szczurek
Przyczynek do personalistycznego ujęcia rzeczywistości
A contribution to the personalistic depiction of reality
Ks. Stanisław Kowalczyk
Charles`a Renouviera personalizm fenomenistyczny
Charles Renouvier`s phenomenistic personalism
Bp Ignacy Dec
Personalizm w ujęciu księdza Józefa Majki
Rev. Józef Majka`s personalism
Ks. Wojciech Jaźniewicz
Tomistyczne źródła prozopoicznej nauki o Bogu
Thomistic sources of the prosopoeic study of God
Ks. Mariusz Konieczny
Kreacja świata w ujęciu systemu personalizmu uniwersalistycznego
The Creation of the world in universalistic personalism
Ks. Krzysztof Wojtkiewicz
Trynitologia prozopologiczna
Prosopological trinitology
Piotr Liszka CMF
Teologia historii zbawienia
A theology of the history of salvation
Ks. Mirosław Kowalczyk
Personalistyczna teologia historii zbawienia
A personalistic theology of the history of salvation
Ks. Tadeusz Guz
Benedykt XVI - obrońcą tradycji
Benedict XVI - a defender of tradition
Abp Zygmunt Zimowski
Teolog - to uczeń Chrystusa pokładający w Nim całą swą nadzieję
A theologian is a disciple of Christ, putting all his faith in Him
Ks. Krzysztof Góźdź
Chrystologia wosobienia - inpersonalizatio
The Christology of inpersonalizatio
Ks. Jerzy Buczek
Geneza Kościoła
The genesis of the Church
Ks. Franciszek Drączkowski
Zagrożenie błędnowierstwem i herezją w Kościele współczesnym
The menace of heresy in the contemporary Church
Ks. Józef Warzeszak
Hamartologia pneumatologiczna
Pneumatological hamartology
Ks. Jerzy Misiurek
Teolog Eucharystii
A theologian of the Eucharist
Ks. Janusz Lekan
Mariologia przyszłości
Mariology of the future...
Ks. Antoni Nadbrzeżny
Dziewictwo Maryi
Mary`s virginity
Bp Wacław Depo
Wiara jako osobowe przylgnięcie do Boga
Faith as personal adherence to God
Ireneusz S. Ledwoń OFM
Znaczenie religii pozachrześcijańskich w historii zbawienia
The significance of non-Christian religions in the history of vsalvation
Ks. Jarosław Babiński
Irreligia jako zagrożenie i wyzwanie dla Kościoła
Irreligion as a threat and a challenge for the Church
Ks. Wiesław Przygoda
Implikacje pastoralne antropologii personalistycznej
Pastoral implications of personalistic anthropology
Karol Mauza
Teologia społeczno-polityczna
Sociopolitical theology
Ks. Adam Skrzyński
Teologia polityczna
Political theology
Henryk Łuczak SDB
"Niegodziwość musi zamknąć swe usta"
"Wickedness must shut its mouth"
Ks. Stanisław Rabiej
Teologia Europy
A theology of Europe
Ks. Joachim Latawiec
Personalizm kultury
The personalism of culture
Krystian Wojaczek
Teologia pracy
A theology of work
Ks. Jarosław M. Popławski
Personalizm pracy ludzkiej
The personalism of human work
Ks. Bronisław Mierzwiński
Problematyka pracy i bezrobocia w ujęciu teologii pastoralnej
The issues of work and unemployment in pastoral theology
Stanisław Wójcik
Zmysł narodowy a państwo rynkowe
National consciousness and the market state
Ks. Andrzej Zwoliński
W nurcie teologii narodu
Within the theology of the nation
Ks. Kazimierz Dola
Teologiczna wizja dziejów katolicyzmu i narodu polskiego
A theological view of the history of Catholicism and the Polish nation
Tadeusz Wołoszyn SJ
Sytuacja Kościoła i Polski z perspektywy liberalizmu radykalnego
The situation of the Church and Poland from the perspective of
radical liberalism
Ks. Zbigniew Krzyszowski
Współczesny Piotr Skarga
Piotr Skarga of our Times
Ks. Jerzy Buxakowski
Wciąż z ręką "na pulsie" aktualności
Alyways keeping his finger on the pulse...
DE VITA CESLAI STANISLAI BARTNIK
Kard. Henryk Gulbinowicz
Wokół teologii osoby
On the theology of the person
Ks. Antoni Tronina
Bartnictwo i hodowla pszczół w świecie biblijnym
Honey collection and beekeeping in the biblical world
Ks. Czesław Galek
Mała Ojczyzna
The little Fatherland
Ks. Ireneusz Werbuiski
Energiczny kleryk i młodzieńczy kapłan
A energetic seminarian and youthful priest
Ks. Kazimierz Bownik
Kościele - miłości moja
Church, my love
Bp Jan Śrutwa
Nasz Ksiądz Prefekt
Our Father Prefekt
Bp Ryszard Karpiński
Niezwykły jubileusz
n unusual jubilee
Ks. Waldemar Marek Fac
Wykładowca
A lecturer
Ks. Daniel Chomontowski
Wychowawca kleryków
Educator of seminarists
Ks. Jerzy Bagrowicz
W służbie nauki i pedagogii wiary
In the service of scholarship and the pedagogy of faith
Ks. Antoni Jerzy Czyżewski
Spod popiołów wygrzebane
Dug from under the ashes...
Ks. Edward Walewander
Moje krasnobrodzkie wspomnienia
My memories from Krasnobród
Teresa i Adam Jedzurowie
Człowiek, jakiego poznaliśmy
The man as we have known him
Ks. Stanisław Kozakiewicz
Zrozumieć osobę... Krótkie zamyślenie ucznia o Mistrzu Personaliście
Understanding the person... A brief reflection of a disciple about
Master Personalist
Ks. Jarosław Moskałyk
Wschodnie oblicze osobowo-teologiczne
The Eastern personal-theological side
Ks. Stanisław Welenc
Twórczy teolog
A creative theologian
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "In Persona Christi. Księga na 80-lecie księdza profesora Czesława..."
ks. Krzysztof Góźdź (red.) - autor m.in.:
Dlaczego jeszcze jestem w Kościele? - okładka książki
Dlaczego jeszcze jestem w Kościele? ks. Krzysztof Góźdź, ks. Sławomir Kunka (red.);
Leksykon polskich dogmatyków XX - okładka książki
Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku ks. Krzysztof Góźdź (red.);
Teologia człowieka - okładka książki
Teologia człowieka ks. Krzysztof Góźdź;
Kupujący tę pozycję zamówili również:
Aniołowie i demony. Homo Meditans - okładka książki
Aniołowie i demony. Homo Meditans XXVIII ks. Jarosław M. Popławski (red.)
Kościół - okładka książki
Kościół ks. Czesław S. Bartnik
Produkty podobne:
Od humanizmu do personalizmu - okładka książki
Od humanizmu do personalizmu ks. Czesław S. Bartnik
Artem historicam aliis tradere. - okładka książki
Artem historicam aliis tradere. Księga pamiątkowa... ks. Włodzimierz Bielak, ks. Jarosław R. Marczewski, ks. Tomasz Moskal (red.)
Pluralizm kulturowy i religijny - okładka książki
Pluralizm kulturowy i religijny współczesnego... Zdzisław Kupisiński SVD, Stanisław Grodź SVD (red.)