pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
Prawnokarne środki przeciwdziałania - okładka książki
książka:

Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi

autor: Krzysztof Wiak

Dane szczegółowe:

Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL
Rok wyd.: 2009
Oprawa: miękka
Ilość stron: 366 s.
Wymiar: 175x250 mm
EAN: 9788373639249
ISBN: 978-83-7363-924-9
Data: 2010-02-12
Cena wydawcy: 35.00 złpozycja niedostępna

Opis:

Celem badań nie jest kompleksowa analiza zjawiska terroryzmu ani przedstawienie kolejnej jego definicji. Poczynione ustalenia zmierzają do wyodrębnienia elementów konstytutywnych, determinujących szczególne właściwości czynu zabronionego popełnianego w ramach takiej działalności i w tym sensie decydujących o "terrorystycznym" charakterze przestępstwa. Te cechy czynu przeniesione na płaszczyznę normatywną w postaci zgeneralizowanych ustawowych znamion pozwalają na oddanie jego specyfiki w ramach kwalifikacji prawnej. Uzasadniają także potrzebę traktowania aktów terrorystycznych odrębnie od innych kategorii przestępstw oraz opracowania szczególnych środków przeciwdziałania im. (z Wprowadzenia)

Spis treści:

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW WPROWADZENIE
Rozdział pierwszy
OKREŚLENIE TERRORYZMU I POJĘĆ Z NIM ZWIĄZANYCH
1. Terror
2. Rys historyczny
3. Typologia terroryzmu
4. Definicja terroryzmu
4.1. Najważniejsze kwestie sporne
4.2. Rodzaje definicji
4.3. Definicje akademickie
4.4. Definicje legalne
5. Główne elementy definicji terroryzmu
5.1. Przemoc i jej konsekwencje
5.2. Cele i motywacja
5.3. „Niewinne" ofiary jako przedmiot zamachu
5.4. Taktyka i strategia
6. Problem wspierania terroryzmu przez państwo
7. Terroryzm a walka narodowowyzwoleńcza
8. Terroryzm a przestępczość zorganizowana
9. Terroryzm a przestępstwa polityczne
10. Terroryzm a legalne formy protestu i działalności opozycyjnej
Rozdział drugi
POJĘCIE TERRORYZMU I ŚRODKI JEGO ZWALCZANIA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM
1. Początki współpracy międzynarodowej
1.1. Traktaty ekstradycyjne przełomu XIX-XX wieku
1.2. Konferencje naukowe okresu międzywojennego
1.3. Działalność Ligi Narodów
2. Inicjatywy podjęte w ramach Narodów Zjednoczonych, zmierzające do
przyjęcia kompleksowych rozwiązań w zakresie zwalczania terroryzmu
2.1. Terroryzm państwowy jako zagrożenie dla stosunków
międzynarodowych
2.2. Propozycje kryminalizacji przejawów terroryzmu a problem walki
narodowowyzwoleńczej
3. Konwencje sektorowe
3.1. Terroryzm lotniczy
3.2. Terroryzm morski
3.3. Zamachy na osoby korzystające z ochrony międzynarodowej
3.4. Branie zakładników
3.5. Ochrona materiałów jądrowych i obiektów jądrowych
3.6. Znaczenie konwencji sektorowych
4. Nowa strategia ONZ walki z terroryzmem
4.1. Działalność Zgromadzenia Ogólnego NZ
4.2. Prace Komitetu ad hoc do spraw terroryzmu
4.2.1. Zwalczanie ataków bombowych
4.2.2. Zwalczanie finansowania terroryzmu
4.2.3. Zapobieganie aktom terroryzmu jądrowego
4.2.4. Projekt całościowej konwencji o międzynarodowym terroryzmie
4.3. Rola Rady Bezpieczeństwa NZ
5. Problem jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego
5.1. Kwestia terroryzmu w trakcie prac nad Statutem MTK
5.2. Akty terroryzmu jako zbrodnie przeciwko ludzkości
6. Kształtowanie się kategorii terroryzmu per se jako zbrodni w
ramach zwyczajowego prawa międzynarodowego
Rozdział trzeci
ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA TERRORYZMOWI PRZYJĘTE W RAMACH RADY EUROPY I
UNII EUROPEJSKIEJ
1. Współpraca międzynarodowa w ramach organizacji regionalnych
2. Regulacje Rady Europy
2.1. Kształtowanie się modelu współpracy opartego na zobowiązaniu do
ekstradycji sprawcy przestępstwa terrorystycznego
2.2. Standardy praw człowieka jako wyznaczniki ograniczeń walki z
terroryzmem
2.3. Budowanie kompleksowej strategii zwalczania oraz zapobiegania
przestępstwom terrorystycznym
3. Stanowisko Unii Europejskiej wobec terroryzmu
3.1. Kształtowanie się instytucjonalnych i normatywnych podstaw
zwalczania terroryzmu
3.2. Strategia przeciwdziałania terroryzmowi w Unii Europejskiej
4. Środki zwalczania terroryzmu przyjęte w decyzji ramowej Rady z 13
czerwca 2002 r
4.1. Pojęcie przestępstwa terrorystycznego
4.2. Przestępstwa dotyczące grupy terrorystycznej oraz przestępstwa
związane z terroryzmem
4.3. Prawnokarne konsekwencje popełnienia przestępstw określonych w
decyzji ramowej z 13 czerwca 2002 r
4.4. Implementacja przepisów decyzji ramowej z 13 czerwca 2002 r. w
ustawodawstwach krajowych
Rozdział czwarty
PRZESTĘPSTWO O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM W POLSKIM PRAWIE KARNYM
1. Terroryzm oraz jego przejawy na tle polskich kodyfikacji karnych

XX wieku i poglądów nauki tego okresu
2. Realizacja zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej w
polskim prawie karnym
3. Ustawowe znamiona przestępstwa o charakterze terrorystycznym
3.1. Katalog czynów zabronionych spełniających przesłanki
kwalifikacji jako przestępstwa o charakterze terrorystycznym
3.2. Strona podmiotowa przestępstwa o charakterze terrorystycznym
4. Definicja przestępstwa o charakterze terrorystycznym a wewnętrzna
spójność polskiego prawa karnego i harmonizacja rozwiązań w państwach
Unii Europejskiej
Rozdział piąty
ŚRODKI ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTWOM O CHARAKTERZE
TERRORYSTYCZNYM
1. Prawnokarne konsekwencje popełnienia przestępstwa o charakterze
terrorystycznym
1.1. Nadzwyczajne obostrzenie kary
1.2. Dopuszczalność stosowania środków probacyjnych
1.3. Czynny żal i mały świadek koronny
1.4. Zakres stosowania polskiej ustawy karnej
1.5. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
2. Kryminalizacja czynów „na przedpolu" przestępstwa o charakterze
terrorystycznym
2.1. Prawnokarne środki zapobiegania przestępstwom o charakterze
terrorystycznym
2.2. Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępnym o
charakterze terrorystycznym
2.3. Kryminalizacja finansowania terroryzmu
2.4. Przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
3. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną
3.1. Okoliczności uchylające bezprawność lub winę jako środki
przeciwdziałania terroryzmowi
3.2. Kwestia dopuszczalności zniszczenia cywilnego statku
powietrznego użytego jako środek ataku terrorystycznego
3.3. Problem legalizacji tortur jako metody przesłuchania w celu
zapobieżenia groźbie zamachu terrorystycznego
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!

Krzysztof Wiak - autor m.in.:

Środki przeciwdziałania terroryzmowi - okładka książki
Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie... Łukasz Czebotar, Sławomir Hypś, Krzysztof Wiak (red.);
Kodeks karny z 1932 roku - okładka książki
Kodeks karny z 1932 roku Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś (red.);
Cyberterroryzm zagrożeniem XXI - okładka książki
Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa... Andrzej Podraza, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak (red.);
Terrorism and Criminal Law - okładka książki
Terrorism and Criminal Law Krzysztof Wiak;

Produkty podobne:

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu - okładka książki
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu... Michał Hara, Rafał Kierzynka, Paweł Kołodziejski
Czwartek, 24 Maja 2018 roku.