pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
Rachunkowość bankowa - okładka książki
podręcznik:

Rachunkowość bankowa

autor: Zygmunt Miętki

Dane szczegółowe:

Wydawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Rok wyd.: 2008
Oprawa: miękka
Ilość stron: 400 s.
Wymiar: 167x240 mm
EAN: 9788372052766
ISBN: 9788372052766
Data: 2009-07-13
Cena wydawcy: 69.00 złpozycja niedostępna

Opis:

Książka omawia zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, ze wskazaniem na szczególne rozwiązania funkcjonujące w bankach. Treść podzielona jest na trzy części:
Część I – Bank i podstawy rachunkowości bankowej opisuje zasady rachunkowości finansowej z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań przyjętych w bankach.

Część II – Obszary ewidencyjne rachunkowości bankowej dotyczy ewidencji księgowej banku.

Część III – Sprawozdawczość finansowa banku przedstawia zakres oraz treść ekonomiczną sprawozdania finansowego banków, a także podstawową problematykę dotyczącą badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

Każdy rozdział poprzedza informacja o jego treści i kończy podsumowanie. Ze względu na zakres prezentowanego materiału – dla ułatwienia korzystania z książki – lekturę najlepiej rozpoczynać od zapoznania się ze spisem treści rozdziału zamieszczonym pod tytułem rozdziału i jego podsumowaniem, a następnie przystąpić do zgłębiania materiału zawartego w tym rodziale.
Publikacja będzie przydatna dla szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim dla studentów oraz praktyków, zwłaszcza tych, którzy nie mieli jeszcze kontaktu z prowadzeniem ksiąg rachunkowych banku.
Zasady funkcjonowania rachunkowości bankowej i prezentację sprawozdań finansowych oparto na ustawie o rachunkowości i niektórych rozwiązaniach Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Bank i podstawy rachunkowości bankowej

1. Istota działalności banku i cechy charakterystyczne rachunkowości bankowej
1.1. Czynności bankowe
1.2. Bankowość tradycyjna i elektroniczna
1.3. Rachunkowość w bankach
1.4. Sektorowy podział gospodarki dla celów rachunkowości bankowej
1.5. System rezerw w banku
1.6. Podsumowanie
2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.1. Podstawy prawne rachunkowości
2.2. Pojęcie, istota i zakres rachunkowości bankowej
2.3. Księgi rachunkowe banku
2.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
2.5. Nadrzędne zasady rachunkowości
2.6. Podsumowanie
3. Inwentaryzacja
3.1. Pojęcie, cele i zadania inwentaryzacji
3.2. Kolejność czynności przy przeprowadzaniu inwentaryzacji
3.3. Dokumentacja inwentaryzacji
3.4. Termin i częstość inwentaryzacji
3.5. Podsumowanie
4. Operacje bankowe i urządzenia księgowe
4.1. Istota zdarzeń gospodarczych
4.2. Konto i jego elementy
4.3. Podział kont księgowych
4.4. Podzielność kont finansowych
4.5. Zasady zapisów na kontach księgowych
4.6. Poprawianie błędów księgowych
4.7. Plan kont finansowych
4.8. Podsumowanie
5. Dokumentacja księgowa banku
5.1. Elementy dowodu księgowego
5.2. Klasyfikacja dowodów księgowych
5.3. Dokumentacja operacji międzybankowych
5.4. Dokumentacja operacji pozabankowych (gospodarka własna)
5.5. Zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania oraz zabezpieczenia dowodów księgowych
5.6. Przechowywanie i ochrona danych
5.7. Zasady korygowania błędów
5.8. Podsumowanie
6. Ujmowanie w księgach i wycena aktywów i pasywów
6.1. Ujęcie w księgach rachunkowości aktywów i pasywów
6.2. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów
6.3. Wycena poszczególnych grup aktywów i pasywów
6.4. Podsumowanie Część II. Obszary ewidencyjne rachunkowości bankowej 7. Ewidencja księgowa aktywów trwałych 7.1. Podział aktywów trwałych 7.2. Dotacje 7.3. Akcje i udziały w innych jednostkach 7.4. Rzeczowe aktywa trwałe 7.5. Wartości niematerialne i prawne 7.6. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy 7.7. Pozostałe aktywa trwałe 7.8. Aktywa trwałe do zbycia 7.9. Podsumowanie 8. Ewidencja obrotu gotówkowego 8.1. Obrót gotówkowy wynikający z czynności bankowych i dotyczący gospodarki własnej 8.2. Ewidencja księgowa obrotu gotówkowego 8.3. Czeki podróżnicze 8.4. Złoto niemonetarne i inne metale szlachetne 8.5. Znaki wartościowe 8.6. Czeki bankierskie 8.7. Podsumowanie 9. Ewidencja księgowa na rachunkach bankowych 9.1. Rachunki bankowe 9.2. Warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków bankowych przez NBP 9.3. Ewidencja księgowa na rachunkach banków w NBP 9.4. Otwieranie i prowadzenie rachunków banku w innym banku 9.5. Rachunki dla osób fizycznych i osób prawnych 9.6. Podsumowanie 10. Kredyty i ewidencja księgowa 10.1. Umowa kredytowa 10.2. Zabezpieczenie spłaty kredytu 10.3. Podział kredytów 10.4. Zasady tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością kredytową banków 10.5. Ewidencja księgowa kredytów 10.6. Ewidencja księgowa zabezpieczeń kredytów 10.7. Kredyt dyskontowy 10.8. Podsumowanie 11. Ewidencja księgowa papierów wartościowych 11.1. Pojęcie i podział papierów wartościowych 11.2. Ewidencja papierów wartościowych obcych emitentów 11.3. Emisja bankowych papierów wartościowych 11.4. Podsumowanie 12. Bezgotówkowe rozrachunki i rozliczenia bankowe 12.1. Krajowy system rozliczeń międzybankowych 12.2. Sposoby przeprowadzania rozrachunku międzybankowego 12.3. Formy bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych 12.4. Rozrachunek międzybankowy w systemie SORBNET 12.5. Ewidencja księgowa rozrachunków międzybankowych 12.6. Zasady numeracji rachunków bankowych 12.7. Podsumowanie 13. Fundusze własne i banków 13.1. Fundusze podstawowe 13.2. Fundusze uzupełniające banku 13.3. Poziom funduszy banku 13.4. Ewidencja księgowa funduszy własnych 13.5. Podsumowanie 14. Koszty i przychody banku 14.1. Koszty i straty działalności handlowej 14.2. Przychody i zyski działalności bankowej 14.3. Rachunek zysków i strat banków w ujęciu księgowym 14.4. Podsumowanie 15. Działalność dewizowa banku 15.1. Obrót dewizowy 15.2. Ryzyko działalności walutowej 15.3. Ewidencja księgowa 15.4. Podsumowanie Część III. Sprawozdawczość finansowa banku 16. Sprawozdania finansowe banków 16.1. Zakres sprawozdania finansowego 16.2. Bilans 16.3. Rachunek zysków i strat 16.4. Informacja dodatkowa 16.5. Zastawienie zmian w kapitale (funduszy) własnym 16.6. Rachunek przepływów pieniężnych 16.7. Sprawozdanie z działalności banku 16.8. Termin sporządzenia i zatwierdzenie sprawozdań 16.9. Udostępnianie sprawozdań 16.10. Podsumowanie 17. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych 17.1. Cel badania 17.2. Produkty pracy biegłego 17.3. Podmioty uprawnione do badania 17.4. Uprawnienia biegłego rewidenta 17.5. Podsumowanie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont banków Literatura
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!

Kupujący Rachunkowość bankowa zamówili również:

Produkty podobne:

Zawartość informacyjna polityki - okładka książki
Zawartość informacyjna polityki rachunkowości.... Helena Żukowska, Bogna Sawicka (red.)
Sobota, 23 Czerwca 2018 roku.