pokaz koszyk
Szukaj:
autor tytuł  24h
Polityka społeczna - okładka książki
podręcznik:

Polityka społeczna

autor: Adam Kurzynowski

Dane szczegółowe:

Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oprawa: miękka
Ilość stron: 311 s.
Wymiar: 176 x 250 mm
EAN: 9788373780262
ISBN: 83-7378-026-2
Data:2001-01-09
Cena wydawcy: 40.00 złpozycja niedostępna

Opis:

Prezentowany materiał obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące polityki społecznej, tj. podstawowe pojęcia, cele i zakres danej dziedziny, stosowane metody badań, stan prawny, podmioty państwowe, samorządowe i pozarządowe oraz efekty ich działalności w okresie transformacji. Omówiono także założenia i główne cele reform w polityce społecznej wprowadzonych od 1990 r. do 1999 r. włącznie. Zamieszczono dane dotyczące warunków bytu ludności, edukacji, bezrobocia, pomocy społecznej, systemu emerytalno-rentowego, ochrony zdrowia, rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz patologii społecznej umożliwiają zapoznanie się z realiami życia rodzin oraz funkcjonowania poszczególnych podsystemów polityki społecznej. Skrypt przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych i zaocznych. Ze względu na zawartą literaturę uzupełniającą, może być wykorzystywany w trakcie pisania prac licencjackich i magisterskich z tego zakresu.

Spis treści:

I. Polityka społeczna – podstawowe pojęcia i zakres – Adam Kurzynowski

1. Wstęp
2. Definicja polityki społecznej
3. Źródła polityki społecznej
4. Zakres polityki społecznej
5. Związki polityki społecznej z innymi dziedzinami wiedzy
6. Podmioty polityki społecznej
7. Polityka społeczna jako nauka i praktyka

II. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej –Jerzy Z. Holzer

1. Wprowadzenie
2. Polityka odpowiadająca na zapotrzebowania ludności wynikającej z istniejącej struktury ludności według płci i wieku
3. Demograficzne uwarunkowania polityki związanej z procesem edukacji
4. Demograficzne uwarunkowania zabezpieczenia emerytalnego ludności w wieku poprodukcyjnym
5. Polityka kształtująca procesy demograficzne

III. Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą – Adam Kurzynowski

1. Wstęp
2. Związek pomiędzy polityką gospodarczą i społeczną
3. Pomiar relacji pomiędzy polityką gospodarczą i społeczną
4. Źródła deformacji w relacjach pomiędzy polityką gospodarczą i społeczną
5. Drogi do integracji skutecznej
6. Skutki związków polityki gospodarczej i społecznej dla podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych
7. Bilans doświadczeń okresu transformacji
8. Podsumowanie

IV. Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie – Adam Lisowski

1. Definicje potrzeb
2. Podejście do diagnozowania potrzeb
3. Potrzeby społeczne
4. Diagnozowanie potrzeb i wskaźniki społeczne
5. Badania specjalne, ewaluacje i monitoring
6. Podsumowanie

V. Edukacja i kreowanie kapitału ludzkiego – Julian Auleytner

1. Definicje
2. Charakterystyka szkolnictwa polskiego
3. Bariery edukacyjne
4. Prawa edukacyjne
5. Podmioty działające na rzecz edukacji
6. Biała księga edukacji i kształcenia
7. Europejskie uczelnie wobec nowych wyzwań
8. Sposoby przezwyciężania problemów edukacyjnych
9. Wykształcenie i zamożność
10. Podsumowanie

VI. Bezrobocie – Krystyna Mlonek

1. Pojęcie, rodzaje i formy bezrobocia
2. Skala i struktura bezrobocia
3. Społeczne skutki bezrobocia
4. Sposoby zwalczania bezrobocia i łagodzenia jego skutków

VII. Warunki bytu gospodarstw domowych – Stanisława Kostrubiec

1. Problemy definicyjne
2. Źródła informacji
3. Rys historyczny badań warunków bytu ludności
4. Podstawowe definicje, kategorie i klasyfikacje stosowane w badaniach warunków bytu
5. Dochody gospodarstw domowych
6. Wydatki gospodarstw domowych 7. Wyposażenie w przedmioty trwałego użyt kowania
8. Warunki mieszkaniowe
9. Subiektywne oceny sytuacji materialnej
10. Podsumowanie

VIII. Konsumpcja a styl życia – Bohdan Jung

1. Wartości społeczne
2. Hierarchia wartości i styl życia
3. Styl życia a pojęcie pokrewne
4. Konsumpcja i dobrobyt społeczny
5. Metody analizy i miary stylu życia
6. Podsumowanie. Nowe wyzwania dla stylu życia i konsumpcji

IX. Ubóstwo jako kwestia społeczna – Tomasz Panek

1. Ubóstwo: istota, identyfikacja i pomiar
2. Metody wyznaczania granicy ubóstwa
3. Skale ekwiwalentności
4. Agregatowe indeksy ubóstwa
5. badanie strefy ubóstwa w Polsce
6. Podsumowanie

X. System zabezpieczenia emerytalnego – Tadeusz Szumlicz

1. Definicja zabezpieczenia emerytalnego
2. Konstrukcja systemu emerytalnego
3. Polityka zabezpieczania emerytalnego
4. Świadczenia emerytalne

XI. Ochrona zdrowia i ubezpieczenie zdrowotne – Maria Gasińska

1. Zdrowie, ochrona zdrowia, polityka zdrowotna – podstawowe pojęcia
2. Ochrona zdrowia w polityce społecznej
3. Uwarunkowania stanu zdrowia ludności
4. Metody pomiaru i oceny stanu zdrowia
5. Stan zdrowia ludności w świetle podstawowych danych statystycznych
6. Infrastruktura społeczna ochrony zdrowia
7. Podmioty polityki zdrowotnej
8. Ubezpieczenie zdrowotne
9. W kierunku „II filara” ubezpieczenia zdrowotnego
10. Ubezpieczenia chorobowe
11. Podsumowanie

XII. Pomoc społeczna – Piotr Błędowski

1. Wstęp
2. Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego
3. Podstawy prawne pomocy społecznej
4. Zakres podmiotowy pomocy społecznej
5. Zakres przedmiotowy i struktura organizacyjna pomocy społecznej
6. Finansowanie pomocy społecznej

XIII. Rehabilitacja społeczne i zawodowa osób niepełnosprawnych – Jerzy Mikulski

1. Wstęp
2. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych – problemy, definicje
3. Polityka rehabilitacyjna w okresie transformacji systemowej
4. Podmioty polityki rehabilitacyjnej
5. Międzynarodowe podmioty polityki rehabilitacyjnej
6. Rozmiary i struktura niepełnej sprawności
7. Wnioski

XIV. Patologie społeczne – Adam Minkiewicz

1. Wstęp
2. Co to jest patologia społeczna?
3. Klasyfikacja zjawisk patologii społecznej
4. Elementy diagnozy zjawisk patologicznych w Polsce w latach 90. 5. Zakończenie

XV. Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna – Adam Kurzynowski, Piotr Błędowski

1. Wstęp
2. Polityka centralna (krajowa) i jej środki działania na rzecz polityki regionalnej i lokalnej
3. Źródła lokalnej polityki społecznej i jej oddziaływanie na centralną politykę społeczną
4. Źródła deformacji w relacjach pomiędzy polityką centralną i regionalną oraz lokalną
5. Obszary polityki społecznej
6. Analiza skuteczności globalnej, regionalnej i lokalnej polityki społecznej
7. Podsumowanie
Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję!

Produkty podobne:

Wprowadzenie do nauki o państwie - okładka książki
Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie Grzegorz L. Seidler, Henryk Groszyk, Antoni Pieniążek
Cywilizacja europejska - okładka książki
Cywilizacja europejska Franciszek Gołembski
Poniedziałek, 18 Czerwca 2018 roku.